สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT495

ทัวร์อินเดียใต้ ทมิฬนาฑู เคราล่า 10 วัน 8 คืน (6E)

ทัวร์อินเดีย , 10 วัน 8 คืน ,
Indigo Airlines (6E)
SANGAM HOTEL , Royal Orchid Central Hotel , Sparsa Hotel , Regency Madurai by GRT Hotels , Atithi Grand Hotel , Abu Sarovar Portico Hotel
ทัวร์อินเดียใต้ ทมิฬนาฑู เคราล่า 10 วัน 8 คืน (6E)

เทวาลัยกปาลีศวร - เมืองมามัลลปุรัม - คเณศรถะ - เทวาลัยชายหาด - ปัญจปาณฑพรถะ
เมืองพอนดิเชอร์รี่ - เมืองพอนดิเชอร์รี่ - เมืองตัญชาวูร์ - เมืองติรุชชิราปปัลลี
เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - พระราชวังติรุมไลนายกะ - เทวาลัยมีนักษี - หาดมารีน่าบีช 
อนุสรณ์สถานวิเวกานันดา - พระราชวังปาดนามาบาบุรัม - Shri Murdeshwar Temple 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเจนไน (ประเทศอินเดีย)

23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 ROW E เคาน์เตอร์สายการบินอินดิโกแอร์ไลน์ INDIGO AIRLINES (6E) โดยเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

วันที่ 2

เมืองเจนไน - เทวาลัยกปาลีศวร - เมืองมามัลลปุรัม - อาศรมศรี อรพินโท - เมืองพอนดิเชอร์รี่

02.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเชนไน (Chennai) ประเทศอินเดีย โดย สายการบินอินดิโก (IndiGo) เที่ยวบินที่ 6E 92

04.45 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองเจนไน (Chennai International Airport) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (ตามเวลาท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก

Abu Sarovar Portico Hotel หรือเทียบเท่า

09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม เทวาลัยกปาลีศวร (Kapaleeswarar Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 7 และมีความศักดิ์สิทธิ์มากของเมืองเชนไนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ การตกแต่งอย่างสวยงามในรูปแบบสัญลักษณ์ของพวกดราวีเดียนที่หอคอยอันใหญ่ โครงสร้างของวัดดั้งเดิมกล่าวกันว่าถูกทำลายโดยชาวโปรตุเกสในคริสต์ศตวรรษที่ 16

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองมามัลลปุรัม (Mamallapuram) ตั้งอยู่ทางตะวันออกริมทะเล เมืองมามัลลปุรัม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า มหาพลีปุรัม (Mahabalipuram) เป็นเมืองท่าสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ชื่อเมืองได้ชื่อมาจากตำนานในอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ “วามนาวตาร” เดินทางถึงเมืองมหาบาลีปุรัม ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งโคโรมันเดล

นำท่านชมภาพแกะสลัก อรชุนบำเพ็ญตบะ (Arjuna’s Penance) ที่หน้าผาหินธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่แกะสลักสมัยปัลลวะที่เนินเขากลางเมือง มีภาพสลักที่สันนิฐานกันเป็นสองนัย ว่าเป็นภาพ พระแม่คงคาเสด็จสู่โลกมนุษย์ The Descent of the Ganga หรือบ้างก็เรียกว่าอรชุนบำเพ็ญตบะ ก้อนเนยของพระกฤษณะ (Krishna’s Butterball) ที่เป็นก้อนหินธรรมชาติกลมใหญ่เหมือนลูกบอลขนาดยักษ์ ตั้งอยู่ริมเนินเขา เหมือนกำลังจะกลิ้งตกลงมาคล้ายพระธาตุอินทร์แขวนในพม่า

แวะชม คเณศรถะ (Ganesh Ratha) เทวาลัยทรงคล้าย “รถะ” หรือรถศึกที่ฝีมือการแกะสลักสมบูรณ์แบบ มีเทวรูปพระคเณศวร์ประดิษฐานภายใน

ชม ถ้ำวราหะมณฑป (Varaha Mandapa Cave) ทีมีภาพแกะสลักเรื่องราวของเทพฮินดูถึง 4 ปางได้แก่ วราหาวตาร (อวตารปางที่ 3 ของพระนารายณ์เป็น หมูป่ากู้แผ่นดินที่หิรัญยักษ์ม้วนซ่อนไว้ใต้บาดาล) ภาพคชลักษมี (ช้างสรงน้ำให้พระนางลักษมีเทวี) ภาพพระนางทุรคา และภาพพระวิษณุตรีวิกรม (อวตารปางที่ 5 ของพระวิษณุเป็นพราหมณ์เตี้ย ย่างสามขุม)

เทวาลัยชายหาด (Shore Temples) หรือ ราชสิงเหศวร ที่ตั้งอยู่บนริมชายหาดของอ่าวเบงกอล เดิมสันนิฐานว่ามีเทวาลัยของพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่ก่อน และมีการสร้างเทวาลัยพระศิวะเสริมเข้าไป เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 ชมสถานมรดกโลก

ปัญจปาณฑพรถะ (Pancha Pandava Ratha) หรือปราสาทหิน 5 พี่น้องตระกูลปาณฑพ ในมหากาพย์มหาภารตะ เหตุที่ได้ชื่อ รถะ เนื่องจากกลุ่มปราสาทหินนี้มีลักษณะคล้ายราชรถที่ใช้ชักลากอัญเชิญเทวรูปออกงานแห่แหนประจำปี

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอนดิเชอร์รี่ (Pondicherry) เรียกสั้นๆ ว่า “ปอนดี้” มีฉายาว่า “ฝรั่งเศสน้อย” เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย เพราะความสวยงามและบรรยากาศแปลกตาด้วยมีกลิ่นอายแบบฝรั่งเศสที่ยังปรากฏอยู่เด่นชัด ทั้งสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน โบสถ์คาทอลิก หรือแม้แต่วิถีชีวิตทั่วไป เรายังคงเห็นตำรวจที่สวมเครื่องแบบที่มีหมวกสีแดงสไตล์ฝรั่งเศส และอาหารการกินสไตล์ฝรั่งเศส กับเป็นที่ใฝ่ฝันถึงในฐานะเมืองฮันนีมูน ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองพอนดิเชอร์รี่ในปี 1673 ฟรองซัว มาร์ตินได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ปกครองตามสนธิสัญญาริสวิก (Ryswick) จนกระทั่งถึงปี 1742 เมื่อโจเซฟ ฟรองซัว ดูเปล็กซ์ เป็นผู้ปกครองของฝรั่งเศสอินเดีย เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษ สถานการณ์ในยุโรป และความทะเยอทะยานของดูเปล็กซ์ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอังกฤษ-ฝรั่งเศสในอินเดีย ตลอดเวลา 70 ปี พอนดิเชอร์รี่ ดำรงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจทั้งสองจนท้ายสุด พอนดิเชอร์รี่ตกเป็นของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1814-1954 ซึ่งเป็นช่วงที่อินเดียได้รับเอกราช แม้ฝรั่งเศสจะถอนตัวไปนานแล้ว แต่อิทธิพลฝรั่งเศสยังคงหลงเหลือมาจนปัจจุบันนี้ เช่น ชื่อถนน อาคาร สวน โรงแรม เครื่องแบบตำรวจจราจร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารโรงแรม

ที่พัก

Atithi TGI Grand Hotels หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์อินเดีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:11 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อินเดีย

 • • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
 • • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และภาษีน้ำมันของสายการบิน
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางตามที่สายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม)
 • • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • • รถโค้ชปรับอากาศ, รถไฟ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามรายการระบุ และค่าน้ำดื่มบนรถ วันละ 2 ขวด/ท่าน
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกินห้าแสนบาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต (สำหรับอายุ 70 ปีขึ้นไป คุ้มครอง 50%)
 • • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa 3% Amex 4%
 • • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม
 • • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ 50 USD
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • • กรุณาชำระมัดจำ 20,000 บาท หลังการจองภายใน 3 วัน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
 • • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง พร้อมส่งเอกสารในการทำวีซ่า (หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข)
 • • ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัดราคาทัวร์ดังกล่าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการของธนาคา
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • • เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล หรือวันหยุดยาว
  • • หากเป็นช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 25 วันจนถึงวันเดินทางจริง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน ห้องพักโดยตรง หรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินโปรโมชั่น หรือเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตาม โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวได้เพื่อความเหมาะสม และความปลอดภัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 1 รูป พื้นหลังสีขาว จำนวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
 • • สำเนาหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • • สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)

ทัวร์อินเดีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 47 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม