สอบถามทาง LINE
@nexttour

นโยบายและข้อตกลง

เน็กซ์ทัวร์.คอม (www.nexttour.com) บริการทัวร์ต่างประเทศ ให้บริการนำเที่ยว ท่องเที่ยวต่างประเทศ

เน็กซ์ทัวร์.คอม ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ เน็กซ์ทัวร์.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ทาง เน็กซ์ทัวร์.คอม ขอชี้แจงข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ เน็กซ์ทัวร์.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ เน็กซ์ทัวร์.คอม ซึ่ง เน็กซ์ทัวร์.คอม จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ เน็กซ์ทัวร์.คอม โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล เน็กซ์ทัวร์.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่าน เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลของท่านสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง เน็กซ์ทัวร์.คอม จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาส โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เน็กซ์ทัวร์.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

3.1 เน็กซ์ทัวร์.คอม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ เน็กซ์ทัวร์.คอม เห็นสมควร 3.2 เน็กซ์ทัวร์.คอม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย 3.3 ในกรณีที่มีการ ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เน็กซ์ทัวร์.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)


1. รายละเอียดข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์ ข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์ซึ่งมีปริมาณมาก ก่อนจะนำขึ้นแสดงในหน้าเว็บไซต์ ทางเน็กซ์ทัวร์.คอม ได้มีการตรวจสอบแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ของเน็กซ์ทัวร์.คอม ก่อนเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของเนื้อหาและรายละเอียดมีจำนวนมากดังกล่าว จึงอาจมีข้อบกพร่องได้ ทางเน็กซ์ทัวร์.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ กำหนดการเดินทางและโปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง

2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นในตัวแพ็คเกจทัวร์ รวมถึงการให้ อีเมล์และการส่ง อีเมล์ จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง โดยทางเน็กซ์ทัวร์.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทางเน็กซ์ทัวร์ .คอม ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อแพ็คเกจทัวร์ผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์ การเลือกแพ็คเกจทัวร์และสั่งซื้อแพ็คเกจทัวร์ผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์ ลูกค้าจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อ ระหว่างลูกค้ากับทางเน็กซ์ทัวร์.คอม ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว ทางเน็กซ์ทัวร์.คอม ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆ ทั้งลูกค้าและเน็กซ์ทัวร์.คอม สามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงินมัดจำ โดยถ้าแพ็คเกจทัวร์ที่เลือก ตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วโปรแกรมนั้นเต็มหรือไม่สามารถออกเดินทางได้ เน็กซ์ทัวร์.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของแพ็คเกจทัวร์ที่หมดนั้น หรือ เปลี่ยนแพ็คเกจทัวร์ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า เน็กซ์ทัวร์.คอม จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 2 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์ หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐานการโอนมัดจำ หรือบอกกล่าวการชำระมัดจำค่าแพ็คเกจทัวร์ตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่เน็กซ์ทัวร์.คอม กำหนดไว้ ทางเน็กซ์ทัวร์.คอม จะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที เน็กซ์ทัวร์.คอม จะยอมรับการชำระค่ามัดจำแพ็คเกจทัวร์ต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่เน็กซ์ทัวร์.คอม กำหนดไว้เท่านั้น เน็กซ์ทัวร์.คอม แนะนำให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำภายใน 2 วัน หรือเร็วที่สุด เพราะระบบการจองจะตัดภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่สนใจ ได้ใช้สิทธิในการจอง ซึ่งทางเน็กซ์ทัวร์.คอม จะอิงตามหลักฐานการโอนเงินมัดจำเป็นหลัก ในกรณีที่สั่งซื้อแล้วชำระเงินมัดจำช้า ทำให้ระบบตัดการจอง หรือการเดินทางในพีเรียดนั้นที่เต็ม เน็กซ์ทัวร์.คอม จะดำเนินการสอบถามไปยังลูกค้า แนะนำแพ็คเกจทัวร์ที่มีโปรแกรมใกล้เคียง หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการให้ส่งเงินกลับก็สามารถทำได้ โดยจะหักค่าธรรมเนียมโอน 20 บาท เข้า และโอนเข้าปลายทาง ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น ซึ่งจะใช้เวลา 3-7 วันทำการ

4. การจัดส่ง การจัดส่งแพ็คเกจทัวร์ให้แก่ลูกค้า เน็กซ์ทัวร์.คอม จะเน้นส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิค ( E-mail ) เป็นหลักใช้บริการ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวก ให้ส่ง E-mail ทางเน็กซ์ทัวร์.คอม จะส่งให้ทาง โทรสาร ( Fax ) หรือ ไปรษณีย์

5. การรับประกันแพ็คเกจทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ที่จำหน่ายในเว็บไซต์เป็นแพ็คเกจทัวร์มีคุณภาพ หากกรณีที่ แพ็คเกจทัวร์ที่ลูกค้าได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่เน็กซ์ทัวร์เพื่อแจ้งปัญหาของแพ็คเกจทัวร์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์ โดยทางเน็กซ์ทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนแพ็คเกจทัวร์ในกรณีที่แพ็คเกจทัวร์ไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกแพ็คเกจทัวร์ผิด และ หากแพ็คเกจทัวร์ที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาแพ็คเกจทัวร์นั้นๆมาเปลี่ยนได้ เน็กซ์ทัวร์จะจัดหาแพ็คเกจทัวร์ที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทน ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของเน็กซ์ทัวร์ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ข้อมูลการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต การเลือกชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิตนั้น ท่านสามารถชำระได้ที่ออฟฟิส ในเวลาทำการ โดยทางเน๊กซ์ทัวร์.คอม จะชาร์ท 3% ของยอดค่าใช้จ่ายที่ชำระ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่มีการจัดการผ่านหรือจัดเก็บไว้ที่ระบบของเน็กซ์ทัวร์ แต่อย่างใด ทางเน็กซ์ทัวร์ จะยอมรับว่าการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระ มายังเน็กซ์ทัวร์แล้วเท่านั้น ทางเน็กซ์ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการขอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright notes)


เน็กซ์ทัวร์.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ เน็กซ์ทัวร์.คอม แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เน็กซ์ทัวร์.คอม เน็กซ์ทัวร์.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม