สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลัตเวีย

ประเทศลัตเวียถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งปราสาทยุคกลาง และมีร่องรอยของลัทธิพาเจียนทำให้มีอาคารและผลงานศิลปะแบบอาร์ตนูโว รวมถึงสถาปัตยกรรมบารอคอันโด่งดัง ซึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความงดงามตามธรรมชาติสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสกับความประทับใจ สถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งทิวทัศน์ที่แสนงดงามของอ่าวริก้า และ ทะเลบอลติก อุทยานแห่งชาติ ป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบหลายแห่ง ซึ่งชายฝั่งของลัตเวีย เป็นค้าอำพันที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยสมัยโบราณบอลติกมีการส่งอำพันของลัตเวียไปค้าขายยังอาณาจักรกรีกและอาณาจักรโรมัน ทำให้ทุกวันนี้อำพันยังคงถือเป็นอัญมณีส่งออกที่สำคัญของลัตเวียอีกด้วย

ลักษณะภูมิประเทศ

ลัตเวีย หรือเรียกชื่อที่เป็นทางการคือ สาธารณรัฐลัตเวีย เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบจึงมีพื้นที่บางส่วนที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเหมือนบริเวณป่าพรุ ทำให้มีลมจากทะเลพัดผ่านตลอดปี บางปีมีอากาศเย็นจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ลัตเวียมีอาณาเขตติดต่อกับอีก 2 รัฐแห่งบอลติก คือ ประเทศเอสโตเนียทางทิศเหนือ และประเทศลิทัวเนียและประเทศเบลารุสทางทิศใต้ ซึ่งจรดกับประเทศรัสเซียทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น ลัตเวียมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับประเทศสวีเดน โดยมีกรุงรีกา เมืองหลวงของลัตเวียเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยู่ในกลุ่มรัฐบอลติก

ประเทศลัตเวียอยู่ทางยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเอสโตเนียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศใต้ติดกับประเทศลิทัวเนีย ส่วนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ทิศตะวันออกติดกับทะเลบอลติก และทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอ่าวริก้า แผ่นดินด้านตะวันตกและทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับทะเล

พื้นที่เกือบทั้งประเทศของลัตเวีย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูง ซึ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายเล็กมากมาย โดยมีแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านลัตเวียคือแม่น้ำ เวสเทิร์นดวินา และยังเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อีกหลายแห่ง ลัตเวียยังมีทะเลสาบมากกว่า 3,000 แห่ง ป่าไม้มีพื้นที่ประมาณ 2 ใน 5 ของประเทศ แต่สำหรับทรัพยากรป่าไม้ได้รับการพัฒนาน้อย และมียอดเขาสูงที่สุดชื่อ Gaizins โดยมีความสูง 312 เมตรจากระดับน้ำทะเล

การแบ่งเขตการปกครอง

ระบบการเมืองของประเทศลัตเวีย คือการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ลัตเวียมีประธานาธิบดีเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญระบบรัฐสภา เป็นระบบสภาเดียว ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 100 คน โดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เพื่อลงมติให้ความไว้วางใจ ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งหลังจากที่ได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2533 ซึ่งมีผลบังคับใช้แทนรัฐธรรมนูญที่สหภาพโซเวียตประกาศใช้มาก่อนหน้านั้น และในปัจจุบันได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2535 แล้ว

ประเทศลัตเวียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 เขต มี 7 เมืองที่มีสถานะแตกต่างออกไป คือมีฐานะเป็น เทศบาลนคร ซึ่ง 26 ของการแบ่งเขตการปกครองคือ

เขตไอซเคราเคล,เขตเซซิส ,เขตเดากัฟปิลส์,เขตเบาสกา,เขตบัลวี,เขตเปรย์ยี,เลียปายา (เทศบาลนคร),เขตโอเกร,เขตมาโดนา,เขตลิมบาชี,เดากัฟปิลส์ (เทศบาลนคร) ,เขตโดเบเล,เขตอาลูกส์เน ,เขตกุลเบเน ,เยลกาวา (เทศบาลนคร),เขตเยลกาวา ,เขตเยคับปิลส์,ยูร์มาลา (เทศบาลนคร),เขตคุลดีกา,เขตคราสนาวา,เขตเลียปายา,เขตลุดซา,เขตเรเซคเน,เรเซคเน*,เขตรีกา,เขตซัลดุส,รีกา (เทศบาลนคร) ,เขตตูกุมส์,เขตตัลซี,เขตวัลเมียรา,เขตเวนต์สปิลส์,เขตวัลกา,

ประชากรและวัฒนธรรม

ประชากรของประเทศลัตเวีย มีประชากรกว่า 2.3 ล้านคน ในปี 2542 ถือเป็นอันดับที่ 142 ของโลก ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 อาศัยอยู่ในเมืองหลวง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชาติ ชาวลัตเวีย รองลงมาคือชาวรัสเซีย นอกนั้นเป็นเชื้อชาติเบลารุส ยูเครน ลิทัวเนีย โปแลนด์ เยอรมัน และ อื่นๆ ลัตเวียมีเมืองหลวงคือ กรุงริกา ส่วนภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาลัตเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน มีความคล้ายคลึงกับภาษาลิทัวเนีย โดยประชากรกว่าร้อยละ 30 สามารถพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาแรก แต่ประชากรเกือบทั้งประเทศเข้าใจภาษารัสเซียได้ดี ส่วนภาษาอังกฤษและเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้กันไม่แพร่หลาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์นอกายโรมันแคทอลิก , นิกายลูเธอร์แรน , คริสต์กรีกออร์ธอร์ด็อกซ์ ,ศาสนาและนิกายอื่นๆ

สภาพภูมิอากาศของลัตเวีย

ลักษณะภูมิอากาศของลัตเวียเป็นแบบชายทะเล มีความชื้นแฉะเป็นบางแห่ง และในช่วงฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5.9องศา โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ - 4.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 17 องศา

โซนเวลาของลัตเวีย

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น เขตเวลามาตรฐานของประเทศลัตเวียใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ 2+ ชั่วโมง ซึ่งจะมีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล + 1ชั่วโมง และชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบัน 3+ชั่วโมง โดยการปรับเวลาของประเทศลัตเวียจะมีการปรับ 2 ช่วงเวลา โดยเวลาจะปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง

ซึ่งการปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศลัตเวีย จะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์สิ้นเดือน ของเดือนมีนาคม ในช่วงเวลา 03:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1ชั่วโมงสำหรับเวลา 04:00 น. จากนั้นกำหนดการในการปรับ จะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล

ในวันอาทิตย์สิ้นเดือนของเดือนตุลาคม ช่วงเวลา 04:00น. เป็นวันที่สิ้นสุดการปรับเวลาลงซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. หากเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย ลัตเวียจะใช้เวลาในการเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง และเดินช้า 5 ชั่วโมงในเดือนที่ไม่ได้มีการปรับเวลา

ค่าเงินที่ใช้ในลัตเวีย

สกุลเงินที่ใช้ในประเทศลัตเวีย ก็คือ สกุลเงิน ยูโร ซึ่ง1 ยูโร เท่ากับประมาณ 45.32 บาท อัตราการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน อาจจะทำการแลกเงินยูโรไปก่อน แล้วค่อยไปแลกเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของลัตเวีย เพราะการใช้เงินสกุลยูโร ร้านค้าตามพื้นที่นอกเมืองส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรับเงินยูโร

ระบบไฟฟ้าในประเทศลัตเวีย

ระบบการใช้กระแสไฟฟ้า ของประเทศ ลัตเวียคือ 230 โวลต์ 50 Hz ส่วนใหญ่ใช้เป็น 2 ขากลมแบบยุโรที่เป็นมาตรฐาน บางแห่งเป็นเบ้าลึกลงไป ส่วนใครที่ใช้กล้องถ่ายรูปแบบ และ โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องเสียบปลั๊กควรตรวจสอบว่าที่ชาร์จไฟมีขาแบบใด หรืออาจเตรียมแอดปเตอร์สำหรับปลั๊กไฟไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

หากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากโทรศัพท์ และไม่ต้องการเสียค่าบริการโรมมิ่งแพงๆ มาจากเมืองไทย สามารถหาซื้อซิมการ์ดของผู้ให้บริการที่ลัตเวียได้ง่าย ปัจจุบันการใช้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญหรือใช้บัตร มักจะไม่เป็นที่นิยมกันสักเท่าไหร่แล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อซิมการ์ดแบบ Prepaid เพื่อใช้โทรศัพท์หรือเล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถหาซื้อบัตรเติมเงินที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายโทรศัพท์มือถือ นักท่องเที่ยวควรจะศึกษาราคาซิมการ์ดแบบต่างๆ ให้ดี

สำหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในโลกแสดงให้เห็นว่าประเทศลัตเวียเป็นประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในห้าประเทศ ซึ่งในปี 2009อินเทอร์เน็ตความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งทำให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีให้บริการในโรงแรมหลายแห่ง รวมถึงที่สาธารณะต่างๆ อย่างร้านกาแฟ, โรงแรม, ศูนย์ธุรกิจ, สนามบินและสถานีรถขนส่ง เพียงแค่มองหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือจะสะดวกมากสำหรับนักเดินทาง หรือจะซื้อโมเด็มและการ์ดเชื่อมต่อก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในลัตเวียยังมีความเร็วคงที่อีกด้วย

สินค้าและของฝากจาก ลัตเวีย

หากใครได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศลัตเวีย ส่วนใหญ่มักจะมองหาของฝากหรือของที่ระลึกยอดฮิต ที่ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแต่งชุดพื้นเมืองประจำชาติ ,ตุ๊กตาแม่ลูกดก ,โมบายสวยๆจากงานแฮนด์เมด และของที่ระลึกที่จำลองแบบบ้านเมืองนี้ ใส่เทียนหอมๆ ยามค่ำคืน ฯลฯ

อาหารที่ขึ้นชื่อของลัตเวีย
อาหารท้องถิ่นประเทศลัตเวียโดยส่วนใหญ่จะคล้ายกับประเทศเอสโทเนียและประเทศลิทัวเนีย ซึ่งจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชผล และเมนูจานหลัก จะเป็นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และปลาจากทะเลบอลติก

caraway cheese
อาหารที่มีชื่อคือชีสท้องถิ่นที่ขึ้นอย่าง caraway cheese เป็นชีสที่นิยมเสิร์ฟทานกันเมื่อเวลาที่มีการจัดงานเทศกาล หรือโอกาสเฉลิมฉลองต่าง ๆ ของชาวท้องถิ่น

ซุปสามกษัตริย์
ซุปสามกษัตริย์ ถือเป็นอาหารพื้นเมืองของลัตเวีย มี 3 อย่างคือ ซุปสีชมพูจะออกไปทางแนวมันๆ เค็ม ส่วนซุปผักดองจะออกรสเปรี้ยวนำ คล้ายๆ ต้มกระดูกหมูผักกาดดองของไทย ส่วนซุปถั่ว จะคล้ายๆ ต้มจืดรสชาติเข้มข้น หรือ มาม่ารสดั้งเดิมของบ้านเรา

นอกจากนี้ยังมี ปลาน้ำจืด ไพค์เพิร์ช อบสมุนไพร มีใบของดอกหญ้าแดนดิไลออน ไอศครีมรูบาป ทำจากผักรสเปรี้ยวมากๆ คล้ายมะยม ,ไส้กรอกเลือดวัว อาหารพื้นเมืองของลัตเวียดั้งเดิม ราดหน้าด้วยซอสสีแดงซึ่ง ทำมาจากลูก cowberry เป็นผลไม้เล็ก ๆ สีแดง ๆ หมูป่า Peccary ตุ๋น กินกับ เกี๊ยวมันฝรั่ง และ ผักกะหล่ำปลีดอง และขนมปัง rye ป่น ราดด้วยแกรนเบอร์รี่ซอส โปะหน้าด้วยวิปครีม , อาหารจำพวกแฮม ไส้กรอก Cold Sish ที่ส่วนใหญ่จะทานเคียงกับกะหล่ำปลีดอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลัตเวีย

ลัตเวีย ประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนทะเลบาลติก ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ ใครที่ชอบธรมชาติ ก็มาที่อ่าวรีกาอันสวยงามไปจนทะเลบาลติก นอกจากนี้ยังมีสวนธรรมชาติ ทะเลสาบรวมไปถึงป่าไม้เขียวขจี เมืองหลวงของประเทศที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม และอนุสาวรีย์ตระหง่าน รวมถึงแหล่งบันเทิงยามราตรี

St.Peter's Church โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St.Peter's Church ในอดีตโบสถ์นี้มีชื่อว่า โบสถ์พ่อค้า เป็นหนึ่งในโบสถ์กอธิกที่สำคัญ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองริก้า ที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ สำหรับจัดประชุมของเหล่าพ่อค้าในยุคนั้น โบสถ์เซนต์ปีเตอร์เป็นโบสถ์แบบกอธิก แต่เมื่อมีการเปลี่ยนิกายจากคาทอลิกมาเป็นแบบลูเธอรัน โบสถ์แห่งนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์สไตล์บาร็อกแทน

The House of Blackheads
The House of Blackheads อาคารแห่งนี้เคยถูกทำลายลงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ก็ได้ริเริ่มการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1995 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1999 ซึ่งอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ของเมืองและพวกพ่อค้า และยังเคยตกอยู่ในความครอบครองของ Blackheads Society ซึ่งเป็นกลุ่มของพวกพ่อค้าหนุ่มโสดชาวต่างชาติ

The Dome Cathedral
The Dome Cathedral โบสถ์แห่งนี้เป็นการผสมผสานของรูปแบบทาสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ทั้งโรแมนซ์ กอธิค และบาร็อก นับเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในบอลติก สร้างขึ้นไม่นานหลังจากการก่อตั้ง Riga โดย Bishop Albert ในปี 1211

อาคาร Three Brother
อาคาร 3 หลัง อาคารสวยงามเหล่านี้ล้วนตกแต่งในสถาปัตยกรรมยุคสมัยกลาง ตั้งอยู่เรียงกันในต่างรูปแบบ โดยสร้างในศตวรรษที่ 15 ศตวรรษที่ 16 และกลางศตวรรษที่ 18 ถือว่าเป็นอาคารที่อยู่อาศัยจริงของชาวเมืองลัตเวีย

พระราชวังรันดาเล Rundale Palace
Rundale Palace พระราชวังรันดาเล ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Franchesco Bartolomeo Rastrelli ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขต Bauska Region ห่างจากเมืองริก้าประมาณ 65 กิโลเมตร ภายในพระราชวังมีทั้งหมด 138 ห้อง ล้อมรอบไปด้วยสวนแบบบาโรกที่งดงาม ตามสโลแกน เมืองเก่าสวย ปราสาทงาม โดยเจ้าของคนแรกของพระราชวังแห่งนี้ก็คือ Ernstjohan Biron สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง จักรพรรดินีแห่ง รัสเซียชื่อ Anna Jaonovna

RIGA CASTLE
Riga Castle ซึ่งปัจจุบันนอกจากเป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีของลัทเวีย ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Riga Castle
สร้างขึ้นในปี1330 เพื่อเป็นที่อยู่ของ Livonian Order เคยถูกทำลายไปในศตวรรษที่ 15 โดยชาวเมือง และได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยชาวเมือง

St.John's Lutheran Church
St.John's Lutheran Church สร้างขึ้นในปี 1234 เพื่อใช้เป็นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกัน ต่อมากลายเป็นโบสถ์แบบลัทเวียนโบสถ์แรกใน Riga

ยูรมาลา Jurmala
Jurmala ในภาษาลัตเวียแปลว่า ชายทะเล เป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐบอลติก อยู่ห่างจากกรุงริก้าเพียง 20 กม.ในอดีตยูรมาลาเป็นเมืองชายทะเลและเป็นหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันผันตัวเองไปสู่การเป็นเมืองตากอากาศในระดับนานาชาติ

ด้วยหาดทรายขาวตลอดแนวกว่า 32 กิโลเมตรและมีน้ำทะเลใสสะอาด ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย จึงทำให้ได้รับมาตรฐานธงฟ้า อันเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของชาย หาดในระดับสากลนอกเหนือจากการท่องเที่ยวทะเลแล้ว ยังมีงานสถาปัตยกรรมที่ทำจากไม้ในยูรมาลา ที่ยังเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นัก ท่องเที่ยว เลือกมาพักผ่อนที่เมืองตากอากาศแห่งนี้ สถาปัตยกรรมการตกแต่งระเบียงและหลังคา ด้วยวัสดุจากไม้สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ยูรมาลามากยิ่งขึ้น

ยูรมาลาถือเป็นดินแดนที่ร่ำรวย ทรัพยากรธรรมชาติอีกแห่งของลัตเวีย โดยเฉพาะที่ อุทยานแห่งชาติคีเมรี Kemeri National Park ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมของภูมิประเทศ ทั้งภูเขา ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะการเป็นแหล่งน้ำแร่ซัลเฟอร์ และโคลนบำรุงผิว จากธรรมชาติ จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

เทศกาลสำคัญของลัตเวีย

Latvia National Opera แห่งกรุงริก้าถือเป็นโรงโอเปร่ามีชื่อเสียงในระดับโลก ทำให้มีเทศกาลประจำปีที่สำคัญอย่างเทศกาลโอเปร่านานาชาติ รวมไปถึง เทศกาลบัลเลต์แห่งรัฐบอลติกก็ถูกจัดขึ้นที่กรุงริก้าเช่นเดียวกัน

ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตมากมาย ทั้งในสายและบนท้องถนนในตัวเมืองเก่า ซึ่งเมืองริก้าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับ วัฒนธรรมในระดับนานาชาติที่มีความหลากลายรูปแบบ ทั้งด้านดนตรี การเต้นรำ ภาพยนตร์ และศิลปะ บทกลอน และก็มีพิพิธภัณฑ์ล้ำค่า รวมไปถึงห้องแสดงภาพเขียนชั้นนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

ประเทศลัตเวียประกอบด้วยแม่น้ำกว่า12,500 สายและมีเมืองท่าเรือประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหาดทรายที่มีความยาวถึง 500 กิโลเมตรทำให้ลัตเวียเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำยอดนิยม และในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีการเฉลิมฉลองประเพณีเพลงพื้นเมืองของชาวลัตเวีย ที่เป็นวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน

เทศกาลโก บลอนด์
ลัตเวียจัดมหกรรมพาเหรด กับแฟชันสีชมพู เลียบแม่น้ำดัวกาวา ณ กรุงริกาเพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวลัตเวีย
เทศกาล "โก บลอนด์" มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากย ซึ่งนอกจากจะเป็นชาวพื้นเมืองแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากมาย ซึ่งแต่ละปีจะมีธีมการจัดไม่เหมือนกัน ส่วนบางปีที่ผ่านๆ มามีการประกวดเลียนแบบ "มาริลิน มอนโร" และคอนเสิร์ตของนักร้องสาวผมบลอนด์ และแฟชันโชว์สีชมพู ทั้งนี้ เงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ ทางผู้จัดได้มอบให้กับมูลนิธิการกุศลภายในลัตเวีย

นอกจากนี้ยังมีเทศกาลเต้นและร้องเพลงประเทศลัตเวีย จะมีเด็กเต้นรำในเครื่องแต่งกายแห่งชาติลัตเวีย ร้องเพลงชาติ และเต้นรำอย่างสนุกสนาน

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศ ลัตเวีย

ปัจจุบันยังไม่มีสายการบิน บินตรงจากประเทศไทยไปประเทศลัตเวียโดยตรง ซึ่งนักท่องเที่ยวมักนิยมเริ่มทัวร์ที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นอย่าง ออสเตรีย ฟินแลนด์ จากนั้นค่อยเดินทางต่อไปยังประเทศลัตเวีย โดยสามารถเลือกเที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปเมืองริก้า ได้

สายการบินจากกรุงเทพไปประเทศลัตเวีย

สายการบิน Aeroflot , Air Berlin , แอร์ฟรานซ์ , อลิตาเลีย , ออสเตรียนแอร์ไลน์, บริติชแอร์เวย์ , ไชนาแอร์ไลน์ , Etihad Airways, ฟินน์แอร์ , เจแปนแอร์ไลน์ , เจ็ทแอร์เวย์ , KLM , ลุฟต์ฮันซา , นอร์วีเจียนแอร์ , แควนตัส , กาตาร์แอร์เวย์ S7 แอร์ไลน์ , สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ , การบินไทย , ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ ฯลฯ

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศลัตเวีย

การเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนการเดินทาง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งการท่องเที่ยวประเทศลัตเวีย ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ซึ่งจะมีสิ่งดึงดูดใจมากมาย การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ จะทำให้คุณได้เตรียมพร้อมในทุกๆ ด้านและจะทำให้การท่องเที่ยวของคุณดำเนินไปด้วยดี

ลัตเวียถูกจัดให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในแถบทะเลบาลติก นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งอาคารแบบกอธิค บาร็อค คลาสสิคและอาร์ทนูโว โดยเฉพาะตัวเมืองของรีกา ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบตึกสไตล์อาร์ทนูโวมากมายที่สุดในทวีปยุโรป ทำให้ตอนนี้รีกาจาก ประเทศลัตเวียกลายมาเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ทัวร์ประเทศลัตเวีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม