สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์แล้ว หลายคนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะนึกถึงความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอีกหลายๆอย่างโดยรวมที่ตอนนี้ฟินแลนด์อยู่ในอันดับที่ 4 จาก 50 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องนวัตกรรม และการผลิต

แต่ที่หลายๆ คนโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการศึกษา ก็คือว่ากันว่านักเรียนประเทศฟินแลนด์ ถูกจัดอันดับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ว่าเด็กๆ ชาวฟินแลนด์จะไม่เน้นอนุบาล แต่จะให้เข้าเรียนช่วง6-7 ขวบ ซึ่งเด็กจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่น ชาวฟินแลนด์เชื่อกันว่า ครอบครัวจะสามารถให้ความรัก ความรู้และวัฒนธรรมได้มากกว่าโรงเรียนอนุบาล และช่วงประถม จะให้เด็กเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง เพื่อให้อิสระในการทำสิ่งที่ตนชอบ และการเรียนคือการพัฒนาคน ไม่ใช่ให้เกรดเพื่อการแข่งขัน ด้วยการปลูกฝังแบบนี้ จึงทำให้ฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มีนักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีทะเลสาบและเกาะเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทะเลสาบถึง 187,888 แห่ง ซึ่งทะเลสาบไซมา เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ และใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป นอกจากนี้ฟินแลนด์ยังมีเกาะถึง 179,584 เกาะ ซึ่งภูมิประเทศทั่วไปของฟินแลนด์มีลักษณะเป็นที่ราบ โดยมีจุดสูงสุดของประเทศอยู่ที่ภูเขาฮัลติ พื้นที่ส่วนใหญ่ของฟินแลนด์ยังปกคลุมด้วยป่าสน และมีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนัก ฟินแลนด์มีเกาะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และฟินแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่ มีขนาดใหญ่ขึ้น จากการยกตัวของแผ่นดิน ซึ่งมีผลมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย

การแบ่งเขตการปกครอง

ฟินแลนด์ หรือเรียกชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ การปกครองของฟินแลนด์นั้นมีประมุขของประเทศ ซึ่งก็คือ ประธานาธิบดี เป็นการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ โดยมีการใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน มีรัฐสภา และใช้ระบอบกึ่งประธานาธิบดี มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของนโยบายต่างประเทศ และอำนาจบริหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะรัฐมนตรี คือนายกรัฐมนตรี ซึ่งฟินแลนด์มีการแบ่งการปกครองเป็นสองระดับ คือ รัฐ และเทศบาล โดยเทศบาล อยู่ในระดับการปกครองเดียวกับเมือง และมีเขตเทศบาลทั้งหมด 416 เขตและประสานงานกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมี 74 อนุภูมิภาคและ 20 ภูมิภาค มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 6 จังหวัดและ 90 เขต ของการปกครองท้องถิ่นของรัฐ โดยที่เจ้าหน้าที่จังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่แต่งตั้งขึ้นจากรัฐบาลกลางมีหน้าที่ปกครอง จังหวัดของฟินแลนด์คือฟินแลนด์ใต้ ,ฟินแลนด์ตะวันออก ,ฟินแลนด์ตะวันตก ,โอลันด์ ,แลปแลนด์ (ลัปปิ) ,โอวลุ

ประชากรและวัฒนธรรม

ฟินแลนด์มีประชากรกว่า 5 ล้านคน ซึ่งประชากรของฟินแลนด์ รวมตัวกัน อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ จังหวัดอูซิมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง และมีความหนาแน่นสามสิบคนต่อตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเฮลซิงกิมีความหนาแน่นถึงสามพันคนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ มีประชากรเพียงสองคนต่อตารางกิโลเมตร เมืองใหญ่อื่นๆนอกจากในเขตมหานครเฮลซิงกิ คือ ตุรกุ ตัมเปเร และโอวลุ ซึ่งยังรวมถึงเมืองวันตาและเอสโป อีกด้วย

ในด้านวัฒนธรรมของฟินแลนด์ ซึ่งอาหารอาหารฟินแลนด์มีลักษณะเรียบง่าย แต่มีการใช้เครื่องเทศต่างๆ ส่วนดนตรีของฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากดนตรีดั้งเดิมของคาเรเลียวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สื่อถึงการแสดงออกของตำนานเทพนิยายและความเชื่อของชาวฟินนิก ประชากรฟินแลนด์พูดภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาหลัก รองลงมาคือภาษาสวีเดน ซึ่งฟินแลนด์ใช้สองภาษานี้เป็นภาษาทางการของประเทศ นอกจากนี้ชาวฟินแลนด์ยังพูดภาษารัสเซีย และภาษากลุ่มซามิอีกด้วย ชาวฟินแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน รองลงมาคือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกส์ สองนิกายนี้ถือเป็นศาสนาประจำชาติของฟินแลนด์และยังมีศาสนาอื่นๆที่มีฟินแลนด์นับถือ คือนิกายโปรเตสแทนท์ ,อิสลามและยูดาย

สภาพภูมิอากาศของฟินแลนด์

เนื้อที่ราวหนึ่งในสี่ของประเทศฟินแลนด์ เป็นเขตที่ตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิล ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติคือจะเห็นพระอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนในจุดที่เหนือที่สุดของฟินแลนด์และพระอาทิตย์ไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วันในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาว พระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา 51 วัน
ในทางตอนใต้ของฟินแลนด์มีภูมิอากาศทางเป็นแบบเขตอบอุ่น โดยเฉพาะในเขตจังหวัดแลปแลนด์ มีอากาศแบบกึ่งอาร์กติกหรือป่าสน ซึ่งโดยทั่วไปจะหนาวเย็น และบางครั้ง มีฤดูหนาวที่รุนแรง มีฤดูร้อนที่ค่อนข้างอบอุ่น เพราะอยู่ใกล้มหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้ฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม และมีอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่น

โซนเวลาของ ฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ +1 ชั่วโมง และมีการปรับเวลาไปตามฤดูกาลแบบ +1 ชั่วโมง ซึ่งการปรับเวลาของประเทศฟินแลนด์ มีการปรับ 2 ช่วงเวลา คือปรับเวลาเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม หลังจากนั้นจึงปรับเลื่อนมาข้างหลัง 1 ชั่วโมงเป็นเวลาสิ้นสุดลงในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม จะซึ่งตรงตามเวลาสากลปกติ เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย ในระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม เวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง และเดินช้า 5 ชั่วโมงในเดือนที่ไม่มีการปรับเวลา

ค่าเงินที่ใช้ในฟินแลนด์

แต่เดิมฟินแลนด์ ใช้เงินสกุลมาร์กฟินแลนด์ หรือ Markka แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เป็นเงินยูโร

ระบบไฟฟ้าในประเทศฟินแลนด์

ที่ประเทศฟินแลนด์มีระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ หากนักท่องเที่ยวที่จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตัวไปด้วย จะต้องเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้าหรือ แอดปเตอร์ ไปเช่นกัน

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

ประเทศฟินแลนด์มีรหัสโทรศัพท์คือ +358 คุณสามารถโทรกลับเมืองไทยได้โดยการใช้บัตรโทรศัพท์ หรือ อาจใช้โทรศัพท์ของ ที่พักในฟินแลนด์ในการโทรออก ก็ได้เช่นกัน
แต่เพราะฟินแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนวัตกรรมและความทันสมัย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นที่บางคนบอกว่าหาซื้อที่นี่ได้ถูก เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตประจำวันของชาวฟินแลนด์ ชาวฟินแลนด์มีจำนวนการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่า 1.75 ล้านครั้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้ไวไฟฟรีตามโรงแรม ที่พัก หรือร้านกาแฟทั่วไป รวมถึงการเลือกซื้อแพคเก็จจากซิมการ์ด ได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

ฟินแลนด์ ประสบความสำเร็จ ในเรื่องของโทรศัพท์มือถืออย่างบริษัทโนเกีย ซึ่งแต่เดิมเป็นบริษัทผลิตกระดาษเป็นสินค้าหลัก แต่ปรับมาเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปฟินแลนด์มักจะซื้อโนเกียร์ติดมือกลับมาด้วย

สินค้าและของฝากจากฟินแลนด์

ฟินแลนด์มีสินค้าที่ขึ้นชื่อก็คือ ชอคโกแลตยี่ห้อ Fazer, นอกจากนี้ยังมีพวงกุญแจ และแก้วที่มีลายธงชาติฟินน์ รวมถึงตุ๊กตา กวางเรนเดียร์ มูส หรือว่า ฮัสกี้ ที่ใส่เสื้อ I love Finland หรือจะเป็นแบบที่ใส่เสื้อปักธงชาติฟินน์ ก็สามารถเลือกซื้อหาได้ ส่วน เครื่องสำอาง Lumine เป็นแบรนด์ฟินแลนด์ ก็มีจำหน่ายในราคาไม่แพง และที่นิยมซื้อกลับไปฝากเมืองไทยนอกจากพวงกุญแจก็คือ ที่ติดตู้เย็นที่เป็นแม่เหล็ก เป็นตุ๊กตาในเครื่องแต่งกายชุด Sami ชุดประจำแลปแลนด์นั่นเอง

อาหารที่ขึ้นชื่อของ ฟินแลนด์

อาหารฟินแลนด์มีลักษณะเรียบง่าย ส่วนใหญ่จะใช้ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ เบอร์รี หรือผักต่างๆ และการใช้เครื่องเทศต่างๆมีไม่มาก อาหารที่สำคัญของฟินแลนด์ที่ เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ ruisleipä คือขนมปังข้าวไรย์ เป็นขนมปังที่มีสีเข้มและมีรสเปรี้ยว และ พายคาเรเลีย แป้งกรอบสอดไส้ข้าว

เรนเดียร์ผัด
ฟินแลนด์เรนเดียร์ผัด ทำจากเนื้อกวางหั่นสไลด์ผสมกับครีมหรือเบียร์ แล้วนำไปทอด เสริ์ฟคู่กับมันบด, ลินกอนเบอร์รี่ และแตงกวาดอง จัดเป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟินแลนด์

พายคาเรเลีย
พายคาเรเลีย มีลักษณะเป็นแป้งกรอบสอดไส้ข้าวถือเป็นอาหารพื้นบ้านของฟินแลนด์ และมีต้นกำเนิดจากเขตคาเรเลียทางตะวันออกของฟินแลนด์

ruisleipa
ขนมปังข้าวไรย์ เป็นขนมปังที่มีสีเข้มและมีรสเปรี้ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฟินแลนด์

แม้จะมีหลากวัฒนธรรม แต่ด้วยเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ ฟินแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่สำคัญและทำให้หลายๆ คนอยากเดินทางมาสัมผัสที่ฟินแลนด์

น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก
Havis Amanda หรือน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก จัดได้ว่าน้ำพุแห่งนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ ที่ออกแบบโดย นายวิลเลย์ วาเกน ที่ได้ทำการปั้นรูปสาวงามให้เป็นตัวแทนของเมืองเฮลซิงกิ โดยสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1908 คำว่าบอลติกนั้น ก็คือคาบสมุทรที่ตั้งของเมืองเฮลซิงกิ จึงทำให้เป็นฉายาและที่มาของชื่อ น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก ชาวฟินแลนด์เชื่อกันว่า หากใครสามารถโยนหมวกขึ้นไปสวมที่ศรีษะของรูปปั้นได้ ก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน ถือได้ว่าเป็นตัวแทนเสี่ยงทายสำหรับนักเรียนและนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ก็มักจะทดลองโยนหมวกขึ้นไปเสี่ยงทายกันแบบคึกคักเลยทีเดียว แม้ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ใช่นักศึกษาก็ตาม

เซเนท สแควร์
Senate Square อยู่ไม่ไกลจาก น้ำพุธิดาแห่งบอลติก ที่นี่เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ หลายอย่าง และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมือง ซึ่งใจกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซ์ซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่ โดยรอบ เซเนท สแควร์ยังมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่ เช่น สถาปัตยกรรมของทำเนียบรัฐบาล มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ที่มีความงดงามให้ได้ชื่นชมกันอีกด้วย

ถัดไปด้านบนเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเฮลซิงกิ Helsinki Cathedral ซึ่งในอดีตคือโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์และมีความสวยงาม ของเสาหินแบบไอออนิก ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงเลยก็ว่าได้ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน เป็นจำนวนมาก และที่เซเนท สแควร์ ยังมีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่งดงามและคลาสสิกให้ชมกันอีก อย่างทำเนียบรัฐบาล ที่มีความงามของเสาหินแบบคอรินเธียน

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ
Temppeliaukio Church หรือ โบสถ์หิน หรืออีกชื่อหนึ่งที่หลายคนตั้งฉายาให้คือ โบสถ์แห่งความรัก สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511และเสร็จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป คนที่นี่มีความเชื่อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์แห่งนี้ จะสมหวังในสิ่งที่อธิฐานทุกประการ จึงทำให้มีชาวฟินแลนด์และผู้คนจำนวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานที่นี่กันเป็นจำนวนมาก ว่ากันว่าคู่รักที่มาจัดพิธีแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้ จะครองรักกันยืนยาวนาน

โบสถ์หิน ดูจากภายนอกตัวโบสถ์ แล้วไม่เหมือนเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และดูเป็นโบสถ์ที่แปลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมาก ซึ่งแต่เดิมที่นี่เป็นภูหินแกรนิตใหญ่ที่ตั้งเกะกะอยู่กลางเมือง มีการระเบิดชั้นหินธรรมชาติ ซึ่งออกแบบโดย สองพี่น้องสถาปนิกชาวฟินแลนด์ Timo และ Tuomo Suomalainen ส่วนภายในโบสถ์นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงความสวยงาม และกำแพงด้านในโบสถ์ที่สร้างด้วยหินธรรมชาติ แต่ด้านบนมีการทำให้มีช่องระบายโปร่งเพื่อให้แสงเข้าได้ หลังคาโบสถ์ประดับด้วยลวดทองแดงหนา 1 นิ้ว นำมาขดเป็นวงกลมใหญ่ ทำให้ดูแปลกและโดดเด่นมา

อนุสาวรีย์ ซิเบลิอุส
Sibelius Monument ตั้งอยู่ใน Sibelius Park สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงชื่อดังชาวฟินแลนด์ ซึ่งแต่งเพลงปลุกใจอย่างฟินแลนเดีย เพื่อปลุกให้ชาวฟินแลนด์ ได้มีการลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย เมื่อครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศฟินแลนด์เคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของรัฐเซีย ซึ่งอนุสาวรีย์แห่งนี้มีรูปทรงที่สวยและมีความแปลกตา ออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการใช้แท่งเหล็กจำนวน 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันให้มีรูปร่างเหมือนออแกนลม มีความสูง 85 เมตร กว้าง 10.5 เมตร น้ำหนัก 24 ตัน ลึก 6.5 เมตร ถือเป็นจุดเด่นกลางแจ้งที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้มาก ใกล้ๆ กันนั้นยังมีรูปหน้าคล้ายกับนักประพันธ์เพลงที่ทำจากเหล็ก โดยฝีมือประณีตที่งดงามไม่แพ้กัน

มาร์เก็ต สแควร์
มาร์เก็ต สแควร์ Market Square จัดว่าเป็นตลาดสดกลางแจ้ง ที่จะมีแผงขายของมากมาย เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมและซื้อหากัน ที่นี่จะมีการนำเอาสิ่งของหลากหลายชนิดมาตั้งขายกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชนิด ผักผลไม้หลายประเภท ปลาแซลมอน หนังกวางเรนเดียร์ รวมไปถึงสินค้าพวกงานฝีมือสวยๆ และของที่ระลึกต่างๆ ให้ได้เลือกช้อปเพื่อเป็นของฝากกันอีกด้วย

มหาวิหารอุสเปนสกี้
Uspenski Church มหาวิหารอุสเปนสกี้ ถือได้ว่าเป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ และได้รับการออกแบบก่อสร้างจาก Aleksei Gornostajev ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1862 ถึงปี 1868 โดย มหาวิหารอุสเปนสกี้นี้ถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับ รัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี จึงทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความงดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเป็นอย่างมาก

เยือนถิ่นหมู่บ้านซันตาครอส
SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง เป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี จะต้องมีเครื่องกันหนาวอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ซึ่งการขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ จากนั้นชมกวางเรนเดียร์ และสัมผัสกับพาหนะที่สำคัญของคุณลุงซานต้าที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ นักท่องเที่ยวมีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ หรือ Reindeer Sleigh ที่จะทำให้ได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ การชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ หรือหมู่บ้านของซานตาคลอส ซึ่งมีลุงซานต้าแสนใจดี ที่นั่งรถเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์มาแจกของขวัญให้แก่เด็กๆในวันคริสต์มาส จะพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ซึ่งภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการส่งของขวัญหรือไปรษณียบัตรไปยังประเทศของตัวเอง ที่นี่ยังมี ร้านขายของที่ระลึกและสามารถถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือนอีกด้วย

เทศกาลสำคัญของฟินแลนด์

งานเทศกาลโคมฟินแลนด์
เทศกาลโคมฟินแลนด์ เป็นการฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิและแสงในฟินแลนด์ ซึ่งจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่ดูสวยงามแบบธรรมชาติ สองข้างทาง รวมถึงบรรยากาศต่างๆ ซึ่งเทศกาลโคมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อดู ที่จัดขึ้นนเฮลซิงกิ เมื่อถึงเทศกาลโคม จะมีการตกแต่งและประดับด้วยโคมกันอย่างสวยงาม

เทศกาล แข่งขันอุ้มเมียชิงแชมป์โลก
ที่เมืองซอนกกายาวิ ประเทศฟินแลนด์เป็นสถานที่ ที่ใช้สำหรับแข่งขันอุ้มเมียชิงแชมป์โลก ซึ่งมีการจัดขึ้นประจำเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นการแข่งขันที่หลายคนบอกว่าตลกและสนุก ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานาน เพราะเมื่อก่อนผู้ชายจะขโมยผู้หญิงจากหมู่บ้านอื่นมาเป็นภรรยา จึงทำให้เกิดเป็นที่มาของการแข่งขันในวันนี้ และรางวัลไม่ใช่คือเบียร์น้ำหนักเท่าตัว ภรรยาของพวกเขานั่นเอง

งานเทศกาลกระเทียม
เทศกาลกระเทียมที่เมืองเกราว่า ทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือนสิงหาคม จะมีการจัดงานเทศกาลกระเทียมขึ้นที่เมืองเกราว่า ฟินแลนด์

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศฟินแลนด์

การเดินทางเพื่อไปประเทศฟินแลนด์ โดยสาวการิน ฟินแอร์ ที่ทำการบินตรงจากไทย-เฮลซิงกิ เป็นเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เท่านั้น

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์

ช่วงฤดูหนาวอากาศที่ฟินแลนด์หนาวมาก กว่า 6 เดือนที่อาจจะไม่มีแสงแดดซึ่งก่อนเดินทางต้องเตรียมเสื้อผ้าให้ครบสูตรเพื่อเครื่องป้องกันความหนาวและทำร่างกายให้อบอุ่น รวมถึงการเตรียม ลองจอน ถุงเท้าหนาๆ แว่นกันแดด รองเท้าที่มีดอกลึก และ ควรพกยาแก้หวัดไปด้วย ส่วนในการเดินทาง เวลาขึ้นเครื่องจะถูกเข้มงวดมาก และห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่องเกิน 500 ซีซี ส่วนที่ ทะเลสาบบางแห่ง จะมียุงร้ายที่บางช่วงเต็มไปด้วย ?ยุง?ตัวใหญ่ นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมป้องกันให้พร้อมก่อนเดินทาง

จากการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ทำให้ฟินแลนด์มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ที่มีศักยภาพในด้านการแข่งขันของโลก ซึ่งนอกเหนือจากนวัตกรรมต่างๆ แล้ว ความงามของสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ และวิถีชีวิตของขาวฟินแลนด์ ที่ยังคงเป็นเสน่ห์และมีความสวยงามและสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว อยากที่จะเดินทางมาสัมผัสกับประเทศฟินแลนด์กันสักครั้ง

ทัวร์ประเทศฟินแลนด์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม