สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT362

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน , 5 วัน 4 คืน , 4-8 มีนาคม 2563 , 11-15 มีนาคม 2563 , 18-22 มีนาคม 2563 , 25-29 มีนาคม 2563
Thai Airways (TG)
PLATINUM HOTEL , RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่า
สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - ชิมชาอูหลง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - นั่งรถไฟด่วน (ไทเป-ฮัวเหลียน) - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ตึกไทเป 101 - ร้านเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม 2563
4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่

04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.55 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน

ที่พัก

RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้า โดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม

วันที่ 2

ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง - ไทเป

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน 2 ตัว

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม

นำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อไหว้รพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่าน นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ชมโชว์ระบำพื้นเมือง เป็นโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆ บนเกาะไต้หวัน และให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายในสวนสนุก

จากนั้นนำท่าน ชิมชาอู่หลง อิสระให้ท่านเลือกซื้อชาอู่หลงตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

PLATINUM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ไต้หวัน

ผู้ใหญ่
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿29,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿7,900
ผู้ใหญ่
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿29,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿7,900
ผู้ใหญ่
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿29,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿7,900
ผู้ใหญ่
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿29,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿7,900
ผู้ใหญ่
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
฿29,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿7,900
ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16:53 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ไต้หวัน

 • • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • สำหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติไทย เข้าประเทศไต้หวันไม่ต้องทำวีซ่า
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • • ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง เงินมัดจำจะถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง
 • • หากท่านไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
 • • หากท่านยกเลิกกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยอยู่ในกำหนดเวลา ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋ว ทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11-15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16-30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 45 วัน คืนเงินทั้งหมด
 • • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • • ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

ทัวร์ไต้หวัน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 240 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม