สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT374

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน , 4 วัน 3 คืน ,
Thai Airways (TG)
THE LOFT SEASIDE HOTEL , IN HOUSE HOTEL , TSUN HUANG HOTEL
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเจียอี้ - เขาอุทยานอาลีซาน - สักการะเจ้าพ่อเสือ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชา - MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หรืออี๋จงไนท์มาเก็ต - เมืองหนานโถว - สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง - ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สุวรรณภูมิ - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้

06.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 4 สายการบินไทย THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน TG632

13.05 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ระหว่างทาง บริการ SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและชานมเครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ

บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร

ที่พัก

TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

เจียอี้ - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น เดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน

นำท่าน เดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี

สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน

จากนั้น นำท่าน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง

บ่าย

จากนั้น นำท่าน ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชา แบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับ เมืองไถจง

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า) พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทำให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

นำท่าน เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ

แจ้งลูกค้าให้ทราบ หลังจากเดือนกุมภพันธ์ 2563 เป็นต้นไปทางบริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนตลาดกลางคืน จาก “ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ” เป็น “ตลาดอี๋จงไนท์มาเก็ต”เพื่ออรรถรสและความหลากหลายของอาหาร จึงแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ***

นำท่าน เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อี๋จงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินอี้จงเป็นหนึ่งในถนนที่น่าสนใจ มีทั้งแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า ที่ทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ที่นี่ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจันถึงกลางคืนเลย เพราะว่าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นพวกแฟชั่นจะเน้นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา รวมถึงร้านอาหารและคาเฟ่ ต่างๆ ก็มีให้เลือกเข้าไปทานที่นี่

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ

พิเศษ !!!!!! แจ้งลูกค้าให้ทราบ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปทางบริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนเมนูอาหาร จาก “ เมนูสเต็กจานร้อน ” เป็น “Banana New Paradise”เพื่ออรรถรสและความหลากหลายของอาหาร จึงแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ***

ที่พัก

IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการทัวร์ไต้หวัน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:23 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ไต้หวัน

 • • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%
 • • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 • • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

  **ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูตกำหนด (ไม่รวมค่าบริการ) **

  กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทำการจองและชำระเงินค่ะ
 1. • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
 2. • กรณียกเลิก
  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
  2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 4. • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 5. • คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 6. • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 7. • ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท/ร้าน
 8. • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

  ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ทัวร์ไต้หวัน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 13 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม