สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT373

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน เกาสง 5 วัน 4 คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน , 5 วัน 4 คืน , 19-23 มกราคม 2562 , 23-27 มกราคม 2562 , 26-30 มกราคม 2562 , 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2562
Vietjet Air
ALI MOUNTAIN ORIENTEL , Highness Hotel , Toongmao Hotel , YY Hotel
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน เกาสง 5 วัน 4 คืน (VZ)
ไทจง - เกาสง - PIER2ART CENTER - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ฝอกวานซาน - อุทยานห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟ - เจียอี้
ร้านชา - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - ร้านเห็ดหลินจือ - วัดจงไถฉานซื่อ - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านขนมพายสัปปะรด - เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ศูนย์เครื่องประดับ - ซีเหมินติง
ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง

กำหนดการเดินทาง

มกราคม 2562
19-23 , 23-27 , 26-30 , 30 ม.ค.-3 ก.พ.

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) - ไทจง - เกาสง - PIER2ART CENTER - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
07.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินViet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเปประเทศไต้หวัน โดย สายการบินViet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45ชั่วโมง)
13.45 น.
เดินทางถึง สนามบินไทจงประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง
เที่ยง
รับประทานอาหาร แฮมเบอร์เกอร์+ชานม
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปะ (Pier 2 Arts Center)เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง ที่มีการนำเอาย่านโกดังเก็บของเก่าริมทะเลมาปรับเปลี่ยน เป็นศูนย์รวมผลงานทางศิลปะ ที่ทั้งจัดสดงกลางแจ้งและในโซนจัดแสดงพิเศษมีรูปปั้นและผลงานปติมากรรมตั้งอยู่โดยรอบ ส่วนตามผนังของโกดังเก่าก็มีงานกราฟฟิติ้เท่ๆอยู่รอบๆ มีโซนร้านค้าคาเฟ่ที่ตกแต่งเก๋ๆเรียงรายกันอยู่ มีตลาดนัดแฟชั่นและของมือสอง ทุกๆวันอาทิตย์ ให้ทุกท่าน อิสระเก็บภาพสวยๆ กับศิลปะอันหลากหลายตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต พร้อมชิมอาหารท้องถิ่น ตลาดกลางคืนที่ดังที่สุดในเมืองเกาสง ถือได้ว่าเหล่านักช้อปห้ามพลาด เพราะที่นี่มีขายทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของเล่น ของสะสม ของที่ระลึก เสื้อผ้า กระเป๋า โดยเพาะที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูอาหารทะเลท้องถิ่น ที่ใครมาต้องลิ้มลองรสชาติถึงความสดใหม่ของอาหารทะเล เนื่องจากเมืองกาสงเป็นเมืองท่าติดทะเล
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ!!ชาบูหมาล่า
ที่พัก
Toongmao Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เกาสง - ฝอกวานซาน - อุทยานห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟ - เจียอี้
เช้า
รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม

จากนั้นนําท่านแวะสักการะองค์พระใหญ่ แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวานซาน เป็นสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีความอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน โดยวัดแห่งนี้เปิดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขาทําให้ได้รับการแนะนําในเว็บไซต์ต่างๆจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างมากมาย จนทําให้สถานที่แห่งนี้ นั้นกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันภายในเวลาไม่นาน ว่ากันว่าปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไต้หวัน โดยสถานที่แห่งนี้ นั้นมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ซึ่งอุทยานแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ท่านสามารถเดินเที่ยวธรรมชาติ ดื่มด่ำไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก

นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
Ali Mountain Oriental Pearl Hotel หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ไต้หวัน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 15:06 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ไต้หวัน

 • •  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • • (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 20 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำ
 • • วีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200NTD ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน
 • • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • •  ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ไต้หวัน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 504 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 63 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม