สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT138

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน , 3 วัน 2 คืน ,
Vietjet Air (VZ)
HEDO HOTEL
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน (VZ)
ไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
Cosmetic Shop - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านฉือเฟิน - Germanium - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านสายรุ้ง 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง
06.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน VIETJETAIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
09.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ นครไถจง ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน VIETJETAIR เที่ยวบินที่ VZ 560 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
13.45 น.
ถึง ท่าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ

นำท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”

นำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965

นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนำท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
ที่พัก
HEDO HOTEL 3* หรือเที่ยบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ร้านพายสับปะรด - ร้านเครื่องสำอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์GERMANIUM - Duty Free - ซีเหมินติง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นที่ได้รับความนิยมที่ขึ้นชื่อและจำพวก ยา/น้ำมันนวด

นำท่าน สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาว ไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉือเฟิน เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ้นจึงทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมใน (รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน) โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ (ไม่รวมค่าโคม)

จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ที่พัก
HEDO HOTEL หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการทัวร์ไต้หวัน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 17:09 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ไต้หวัน

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง )
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่) ชำระเงินก่อนการเดินทาง, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
 • • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วีซ่าภายในอนาคต)
 • • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระเต็มจำนวน 1 วันหลังทำการจอง (โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง)
 • • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี ทางบริษัท ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิดกรณี
 • • ผู้เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรือปรับราคาค่าบริการขึ้น
 • • ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่มตามจริง
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
 • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
 • • ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
 • • หากท่านได้จำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 • • โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • • มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น
 • • ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
 • • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
 • •  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์เรียกเก็บ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 • •  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
 • •  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • • **หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยื่นวีซ่าเท่านั้น**
 • • สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้ำเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
 • • หนังสือเดินทาง (Passport)
  • • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
  • • หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 • • รูปถ่าย
  • • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ(ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
 • • หลักฐานการเงิน
  • • สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • • หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน
 • • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  • • กรณีเป็นพนักงาน
   • • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทำงาน
  • • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
   • • สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
  • • กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
  • • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
   • • * ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
   • • * เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
  • • กรณีสมรสแล้ว
  • • สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
  • • กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน
 • •  ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ทัวร์ไต้หวัน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม