สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT386

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน (TG) [ปีใหม่]

ทัวร์ไต้หวัน , 4 วัน 3 คืน ,
Thai Airways (TG)
YI-SU HOTEL , STAY HOTEL
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน (TG) [ปีใหม่]

ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - โรงงานผลิตชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม - Duty Free - วัดหลงซาน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - COUNTDOWN NEW YEAR 2020 - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ซีเหมิงติงไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับประรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป101 - เถาหยวน - Mitsui Outle

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตูทางเข้าเบอร์ 2 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

08.25 น.

นำคณะออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632

12.45 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองหนานโถว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ด้วย SNACK BOX SET

บ่าย

เดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกาย พร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของชาวไทเป ที่มาของชื่อ “Sun Moon Lake” เนื่องจากเมื่อมองภาพรวมของทะเลสาบจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางด้านฝั่งตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์ ในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกจะคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งมีเกาะลาลู (Lalu) กลางทะเลสาบเป็นตัวแบ่งอาณาเขตระหว่างฝั่งสุริยันและจันทราไว้เป็นสองฝั่ง

นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชาอาม่า ซึ่งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ถือได้ว่าใครมาก็ต้องลิ้มลอง

เดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 และเกือบถล่มลงมาเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1999 โดยบริเวณรอบๆวัดนั้นเต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมาก มีสิงโตหินอ่อนสองตัวตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด มูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ ทำหน้าที่เฝ้าอารักขาศาสนสถานแห่งนี้ ทางเดินขึ้นสู่ยอดวัดนั้นเป็นบันไดแคบๆ 365 ขั้น สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบบวกกับผืนป่าข้างเคียงที่มีความร่มรื่นเขียวขจี

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง คอนแทคเลนส์ ฯลฯ ที่เด็ดสุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งนี้มี Onitsuka tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน

ค่ำ

**อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

ที่พัก

STAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

หมู่บ้านสายรุ้ง - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม - Duty Free - วัดหลงซาน - ร้านพายสับประรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - COUNTDOWN NEW YEAR 2020

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่มีเสน่ห์ของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) หมู่บ้านสายรุ้ง ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1940 - 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น แต่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นไฮไลท์สำหรับการท่องเที่ยวของมหานครไถจงไปแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาไทเปก็คงไม่อยากที่จะพลาดแวะไปเลือกซื้อสร้อยสุขภาพ มาเป็นเครื่องประดับ ซึ่งสร้อยชนิดนี้เป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีหลากหลายชนิดด้วยกัน ทั้งที่แบบสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของคนเอเชียเป็นอย่างมาก

นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าคุณภาพต่างๆมากมาย อาทิเช่น เครื่องประดับ สินค้าเพื่อเสริมสุขภาพต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดเขามังกร เริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติมากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซานซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป

นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เค้กน้ำผึ้ง และของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยมซื้ออย่างป๊อปคอร์นชีส

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน คือ เต้าหู้เหม็น หากใครไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินที่มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ

**อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

ที่พัก

YI-SU HOTEL หรือเทียบเท่า

22.00 น.

นำท่านเดินทางจากโรงแรมไป เฉลิมฉลองชมพลุและร่วม COUNTDOWN NEW YEAR 2020

อัตราค่าบริการทัวร์ไต้หวัน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:31 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ไต้หวัน

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • • ค่าโรงแรม ที่พัก ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • • ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ และค่ายานพาหนะ ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น อาหาร - เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ และค่าทำหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จำนวน 2,000 บาท กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)
 • • มัดจำการจอง ท่านละ 10,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ **ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น**
 • • การจ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาชำระยอดเงินทั้งหมดก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • • ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของผู้ที่ออกเดินทาง (ต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ : สำหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์) หรือดำเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งที่บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคำยืนยันการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • • อัตราค่าบริการสำหรับจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ครบตามที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มอัตราค่าบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 • • บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย,ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นม,ทั้งค่าเสียเวลา,ค่าเสียโอกาส,ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้วเป็นต้น
 • • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
 • • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ทัวร์ไต้หวัน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 240 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม