สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT376

ทัวร์ไต้หวัน เย่หลิว ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน , 5 วัน 4 คืน ,
Thai Airways (TG)
TAO GARDEN HOTEL , KING BRIDGE HOTEL
ทัวร์ไต้หวัน เย่หลิว ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)
เมืองไทเป - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ศูนย์คอสเมติค - ตลาดนัดซิ่อหลิน
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - MITSUI OUTLET
ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
04.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอิน C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ**
เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
07.10 น.
บินลัดฟ้าสู่ เมืองไทเป โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.50 น.
เดินทางถึงเมือง ไทเป ถูกค้นพบครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกส และได้ตั้งชื่อว่า “ฟอร์โมซา” ในยุคแรกๆ พื้นที่แถบนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าท้องถิ่น ผ่านการปกครองและอพยพของชาวจีนฮั่นมาหลายยุคหลายสมัย บวกยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ฮอลันดา จนกระทั่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนย้ายอพยพมายังไต้หวัน ในปี ค.ศ. 1949 ไทเปจึงเป็นเมืองหลวงของไต้หวันอย่างเป็นทางการ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน เมืองไถจงตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะไต้หวัน จึงมีชื่อว่าไถจงหรือตอนกลางของไต้หวัน นอกจากนั้นแล้ว ในอดีตยังเคยได้ชื่อว่า เกียวโตแห่งฟอร์โมซา เพราะความสงบเงียบเหมือนกับนครเกียวโต

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน สร้างขึ้นเพื่อให้ทหารและครอบครัวของพรรคก๊กมินตั๋งที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวันได้อยู่อาศัย เมื่อเวลาผ่านไปนานผู้อยู่อาศัยเดิมก็ทยอยย้ายออก หรือเสียชีวิต จนกระทั่งมีโครงการปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ ในระหว่างการรื้อถอน มีทหารเก่านายหนึ่งได้ทำการบอกลาหมู่บ้านอันเป็นที่รักแห่งนี้ด้วยการวาดลวดลาย สีสันตามกำแพง แต่งแต้มหมู่บ้านที่เกือบร้างให้เต็มไปด้วยตัวอักษรและตัวการ์ตูนอันแสนสดใส จนในช่วงปี 2010 อาจารย์และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย Hungkuang ได้มาพบเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าน่าสนใจ จึงช่วยกันทำโครงการอนุรักษ์ไว้ จนในที่สุดหมู่บ้านแห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้ในนาม “สวนสาธารณะศิลปะแห่งสายรุ้ง” และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 25 มกราคม 2014

จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ตลาดนัดฝงเจี่ย ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อ เลือกทานอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เช่น พายสับประรด ไก่ทอด นอกจากนี้ยังมี ร้านขายรองเท้า สินค้าแบรนด์เนม หรือเครื่องประดับทั้งจากเกาหลีและญี่ปุ่น ก็สามารถเลือกซื้อได้ที่นี
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
ที่พัก
King Bridge Hotel Taichung หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ศูนย์คอสเมติค - ตลาดนัดซิ่อหลิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ภูมิภาคเขียวขจี ได้ถูกตั้งชื่อเล่นว่า แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน แห่งนี้ประกอบด้วยเทือกเขาสูง แม่น้ำใส และทะเลสาบอันเงียบสงบ เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร และทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก”

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ด้วยความสูงกว่า 748 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตัวทะเลสาบนั้น แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งตะวันออกนั้น คล้ายกับพระอาทิตย์ และตรงกันข้ามฝั่งตะวันตกนั้นเป็น พระจันทร์ ล้อมรอบไปด้วยแนวเทือกเขาสูงใหญ่ อีกทั้งมาตรการการจัดการ ไม่อนุญาตให้มีอาคารบ้านเรือนแออัด ไม่อนุญาตให้ว่ายน้ำในทะเลสาบ จึงทำให้น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสแจ๋ว สะอาดสะอ้าน นำท่านล่องเรือชมวิวอันสวยสดงดงามของขุนเขาสลับกับผืนน้ำ

จากนั้นนำท่านสักการะ พระอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนจ้าง ช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ทหารญี่ปุ่นเข้าคุมเมืองนานจิงอยู่และนำเอา อัฐิพระถังกลับไปยังญี่ปุ่น หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงและหลังการเจรจาอันยาวนาน จึงมีข้อสรุปว่าแบ่งส่วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่น อีกส่วนหนึ่งนำมาที่ไต้หวัน ซึ่งก็อยู่ที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้นี่เอง วัดแห่งนี้ท่านสามารถชมวิวมุมสูงของทะเลสาบได้ นอกจากนั้น จากวัดแห่งนี้ จะสามารถเห็นเกาะลาลู ได้ไกล้ที่สุดอีกด้วย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย
นำท่านขอพร ณ วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ สำหรับท่านที่ทำการค้าหรือต้องการให้การงานเจริญก้าวหน้า จะนิยมมากราบไหว้สักการะท่านที่นี่ ที่นี่ยังมีเทพเจ้าเหวินชางที่เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และขงจื่อผู้โดดเด่นทางด้านสติปัญญา สำหรับผู้ที่ร่ำเรียนศึกษา งานด้านวิชาการ ความรู้ สติปัญญา ความสามารถทางบุ๋นและบู๊ของเทพทั้งสององค์นั้น เป็นที่มาของวัดเหวินอู่แห่งนี้นี่เอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป

นำท่านแวะชมสินค้าเครื่องสำอางที่ ศูนย์คอสเมติก โดยเครื่องสำอางที่นี่นั้นราคาถูกกว่าที่ไทยมาก โดยเฉพาะแบรนด์ท้องถิ่นของไต้หวัน หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางค์นำเข้าญี่ปุ่นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica กระทั่งสินค้าบางอย่างยังมีราคาถูกกว่าที่ญี่ปุ่นอีกด้วย และยังมีแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีให้เลือกอีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นต่างๆลดจุใจ

จากนั้นนำท่าน อิสระช็อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน หนึ่งในแหล่งละลายทรัพย์ลำดับต้นๆของไต้หวัน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกรูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆ อาคารตลาดนี้อีกมาก ซึ่งจะขายของคละกับร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
ที่พัก
Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ไต้หวัน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:57 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ไต้หวัน

 • • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.
 • • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กิโลกรัม
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท /ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยจะทำการเรียกเก็บทิป ณ สนามบิน)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถและไม่มีเกณฑ์บังคับ)
 • • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์เป็นเงินมัดจำหรือยอดเต็มจำนวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • • ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 • • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท
 • • ในกรณีที่ทางลูกค้าส่งเอกสารล่าช้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันออกเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมท่านละ 2,550 บาท เพื่อดำเนินการขอวีซ่าแบบด่วน 2 วันทำการ โดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าจีนประจำประเทศไทย
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้ายและอื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯมิได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • • ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น ร้านชา / ร้านพายสับปะรด /ผลิตภัณฑ์เจอร์มาเนี่ยม / คอสเมติค / ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 - 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่านเป็นจำนวน 1,000 NTD ต่อท่าน
 • • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
 • • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ทัวร์ไต้หวัน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม