สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT614

ทัวร์โมร็อกโก คาซาบลังกา ราบัต ขี่อูฐชมทะเลทรายซาฮาร่า 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โมร็อกโก , 9 วัน 6 คืน ,
Etihad Airways (EY)
Atlas Almohades , Palm Plaza Hotel , KARAM PALACE , Barcelo Hotel , Parador Hotel
ทัวร์โมร็อกโก คาซาบลังกา ราบัต ขี่อูฐชมทะเลทรายซาฮาร่า 9 วัน 6 คืน (EY)
โมร็อกโก - คาซาบลังก้า - เชฟชาอูน - จุดชมวิวบนป้อมปราการ - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ - เมืองเมคเนส
เมืองเฟซ - พระราชวังหลวงแห่งเฟซ - เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - โอเอซิส -  เมืองวอซาเซท - เมืองราบัต 
เมืองไอท์เบนฮาดดู - มัสยิดคูตูเบีย - จัตุรัสกลางเมือง - จัตุรัสโมฮัมเหมดที่ 5 - สวนจาร์ดีน มาจอแรล
โบสถ์คาซาบลังกา - ป้อมอูดายา - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - พระราชวังบาเฮีย

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
15.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด เจ้าหน้าที่บริษัทฯรอทำการเช็คอิน กรุณาสังเกตป้าย MEMORY MOROCCO
20.45 น.
ออกเดินทาง โดย สายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY401
วันที่ 2
อาบูดาบี - โมร็อกโก - คาซาบลังก้า - เชฟชาอูน
00.15 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องไป คาซาบลังก้า
08.10 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า Casablanca (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) คณะผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋า พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเรียบร้องแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านชม เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองที่เต็มไปด้วยสีน้ำเงิน ทุกบ้านเรือนบนเนินเขาได้ทาด้วยสีน้ำเงินทั้งเมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเก็บภาพความประทับใจ เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของโมร็อกโก ตั้งอยู่ในเทือกเขา RIF โดยเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1471 เป็นป้อมปราการขนาด เล็ก ซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยเบนอาลีซา เบน ต่อสู้กับการรุกรานของชาวโปรตุเกส ในปี1920 เมืองนี้ได้ ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน ณ ปัจจุบัน เมืองนี้มีประชากรประมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใช้ภาษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย เมื่อในปี1956 เมืองนี้ได้กลับสู่การปกครองของโมร็อกโกจากความช่วยเหลือของฝรั่งเศส ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจ เดินชมเมืองเล็กๆและมีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้อีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก
Parador Hotel หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์โมร็อกโก

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16:14 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์โมร็อกโก

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - คาซาบลังก้า - กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด ชั้นประหยัด พร้อมภาษีสนามบิน
 • • พัก 6 คืน โรงแรมฯ 4 ดาว
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • • ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • • บริการไกด์จากประเทศโมร็อกโก ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ วงเงิน 1,000,000 บาท
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าน้ำดื่มระหว่าง มื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวดเล็ก/ท่าน
 • • ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 • • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 3$ และคนขับรถ 2$ ต่อวัน หรือตลอดทริป 35 USD/ท่าน
 • • ค่าทิปคนจูงอูฐ / สำหรับหัวหน้าทิปตามความพอใจ (ขั้นต่ำวันละ 95 บาท)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 • • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
 • • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 40 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำงวดแรก
 • • กรณียกเลิกหลังยื่นวีซ่า หรือก่อนการเดินทางไม่เกิน 35 วัน บริษัทฯมีความจำเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
 • • กรณียกเลิกกะทันหันหลังออกตั๋ว หรือก่อนการเดินทางไม่เกิน 30วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน
 • • หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ราคาจะปรับเปลี่ยนตามผู้เดินทางจริง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
 • • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
**หากท่านทำการมัดจำและจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้ว ถือว่าท่านรับทราบรายละเอียดโปรแกรมและรับเงื่อนไขทุกอย่างแล้ว**
 • • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังฉากสีขาว ห้ามใส่เสื้อสีขาว
 • • หลักฐานการงาน
  • • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง) **ไม่ต้องขีดคร่อมเซ็นทับเอกสาร**
  • • กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน **เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ**
  • • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • • หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร **ไม่สามารถใช้สำเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน**
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน **ไม่ต้องขีดคร่อมเซ็นทับเอกสาร**

ทัวร์โมร็อกโก

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม