สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT008

ทัวร์บอลข่าน บอสเนีย โคเอเชีย สโลวีเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย , 8 วัน 5 คืน ,
Turkish Airlines (TK)
JEZERO HOTEL , Katarina Hotel , Grand Adriatic Hotel , LUNA HOTEL , KOMPAS HOTEL
ทัวร์บอลข่าน บอสเนีย โคเอเชีย สโลวีเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)
กรุงอิสตันบูล - ซาราเยโว - สะพานลาติน - โมสตาร์ - สะพาน Stari Most - บ้านตุรกี - เมจูกอร์เลีย - ดูบรอฟนิค - เมืองเก่า
ประตูเมือง - น้ำพุโบราณทรงกลม - พระราชวังเรคเตอร์ - จัตุรัสกลางเมือง - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - กระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามา
สตอน - สปลิท - ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ยอดระฆังแห่งวิหาร - GREGORY OF NIN
อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ - โอพาเทีย - เบล็ด - ปราสาทเบล็ด - ลูบลิยานา - สะพานโตรโมโคฟ - โบสถ์ St. Nicholas

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพ - อิสตันบูล ประเทศตุรกี
18.00 น.
พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน TURKISH AIRLINES อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทำผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2
อิสตันบูล ประเทศตุรกี - ซาราเยโว - โมสตาร์ - เมจูกอร์เลีย ประเทศบอสเนีย
04.00 น.
เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
07.15 น.
ออกเดินทางจาก กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบิน TK1021
08.10 น.
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงซาราเยโว ประเทศบอสเนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวง ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมืองที่นับว่าใหญ่ที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลกและยังเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจาก 3 ยุคสมัย ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลือจาก ยุคจักรวรรดิออตโตมัน, จักรวรรดิออสเตรีย- ฮังการี และยูโกสลาเวีย เนื่องจากเมื่อครั้งที่รัชทายาทลำดับที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เจ้าชาย ฟรันซ์แฟร์ดีนันด์ เสด็จเยือนเมืองซาราเยโวพร้อมพระชายา (ในสมัยนั้นประเทศบอสเนียฯยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี) ได้ถูกลอบปลงพระชนม์ที่นี่ และเป็นต้นเหตุนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1

ชม สะพานลาติน หรือ Latin Bridge ตรงนี้คือจุดลอบปลงพระชนม์รัชทายาทลำดับที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ MOSTAR เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศบอสเนียฯในอดีตเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรออโตมัน ในช่วง 1990 s เกิดสงคราม Croat–Bosniak (เป็นส่วนหนึ่งของสงครามบอสเนีย) ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันระหว่างชาวบอสเนียฯมุสลิมกับชาวโครแอต ณ ปัจจุบันในเมืองจะเห็นรอยกระสุนที่อยู่ตามตึกราบ้านช่องต่างๆหลงเหลือจากสงครามอยู่ด้วย

นำท่านชม สะพาน Stari Most หรือ Old Bridge เป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็น landmark ของประเทศบอสเนียฯและยังเป็นหนึ่งใน UNESCO World Heritage สะพาน Stari Most เป็นสะพานแบบสไตล์ออโตมัน ที่พาดผ่านแม่น้ำ Neretva สะพานเก่าแก่นี้มีอายุถึง 427 ปี ก่อนที่จะถูกทำลายลงในช่วงสมัยคราม และพึ่งถูกซ่อมแซมบูรณการขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2004

ชม บ้านตุรกี (Turkish House หรือ Kajtaz House) และ มัสยิด Koski Mehmed Paša Mosque ที่มีเสียงลือว่าด้านในสวยงามมาก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมจูกอร์เลีย MEDJUGORJE เป็นเมืองหนึ่งที่ชาวคอทอลิกทั่วทั้งบอสเนียจะมากันเพื่อแสวงบุญ เนื่องจากพระแม่มารีย์ถูกกล่าวหาว่าปรากฏตัวบนเนินเขาแห่งปีศาจ มีรูปปั้น "พระราชินีแห่งสันติภาพ" ตั้งอยู่ด้านหนึ่งของโบสถ์เซนต์เจมส์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก
LUNA HOTEL หรือ เทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรป โครเอเชีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:38 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ยุโรป โครเอเชีย

 • • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY)สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • • ค่าธรรมเนียมเชงเก้นวีซ่า
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการทัวร์
 • • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศและหัวหน้าทัวร์
 • • ค่าประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณา
 • • ค่าภาษีหักณที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 • • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ 2 ยูโร/ใบ/ครั้ง
 • • ค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยื่นวีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
 • • ค่าแปลเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ง
 • • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • • และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท
 • • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท
 • • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
  • • หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
  • • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD PLAN ของ บ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัยที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • •  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Land) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • •  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับ
 • • การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • • สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • • ในกรณีหากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • •  คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 10 ก.ค2561การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • •  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมโรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • •  การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว
 • •  ค่าทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงค์ต้องการใช้บริการค่าสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์และชำระค่าบริการให้กับโรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
  • • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
  • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ของ บ. ไทยวิวัฒน์ประกันภัย*
 • • อื่นๆเพิ่มเติม
 • • หากกรณีในครอบครัวของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น
**เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งไว้แล้ว**
 • •  ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า
**ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตด้วยตนเองตามวันนัดหมายเพื่อสแกนลายนิ้วมือ** วีซ่าใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ ในกรณีที่สถานทูตกำหนดวันนัดหมายยื่นวีซ่ากรุ๊ป หากท่านใดไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท และ สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเอกสารเข้าไปแล้ว **เอกสารในการขอวีซ่า กรุณาจัดส่งภายใน20 วันก่อนวันเดินทาง**
 • • เอกสารส่วนตัว
  • • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
  • • รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 x สูง 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมแว่นตาทุกชนิด)
  • • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
  • • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
  • • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • • สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว)/ สำเนาบัตรนักศึกษา
 • • หลักฐานการทำงาน
  • • กรณีเป็นพนักงานบริษัทหนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่อายุไม่เกิน 30วัน(ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / พร้อมระบุช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  • • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการเตรียมสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง
  • • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ประกอบการและที่ตั้งรวมถึงระยะเวลาในการเปิดกิจการ
  • • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด อายุไม่เกิน 30 วัน โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น)ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / พร้อมระบุช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  • • นักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาจากสถาบัน อายุไม่เกิน 30(ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)เท่านั้น ระบุชื่อ, ระดับการศึกษา, ชื่อสถาบันการศึกษาให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
 • • หลักฐานการเงิน
  • • สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสารอัพเดทก่อนยื่นวีซ่า 7วัน นัดจากวันนัดยื่นวีซ่า บัญชีจะต้องมี 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้า แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มแต่ละเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) ในวันที่ยื่นวีซ่าต้องนำ BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย
  • • ** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
  • • หนังสือรับรองจากธนาคารBANK GUARANTEEขอก่อนยื่นวีซ่า 7วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า(ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ)ให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  • • หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้อื่น จะต้องไปทำ BANK GUARANTEE ที่ธนาคาร โดยต้องใส่ชื่อนามสกุลตามหน้าพาสปอร์ตของผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEEด้วย
  • • กรณีที่มีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่านต้องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง วันเดินทางไปกลับพร้อมระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางครั้งนี้ในจดหมายด้วย (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 • • กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • • สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
  • • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา
  • • เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอโดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง
   • • *** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
   • • *** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
   • • *** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
   • • *** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   • • ** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทันท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
   • • ***ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทัวร์โครเอเชีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม