สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT033

ทัวร์แอฟริกาใต้ ซาฟารี พีลันเนสเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (SQ)

ทัวร์แอฟริกาใต้ , 8 วัน 5 คืน , 17-24 เมษายน 2562 , 1-8 พฤษภาคม 2562 , 8-15 พฤษภาคม 2562 , 15-22 พฤษภาคม 2562 , 22-29 พฤษภาคม 2562
Singapore Airlines
THE PALACE OF THE LOST CITY , THE COMMODORE HOTEL
ทัวร์แอฟริกาใต้ ซาฟารี พีลันเนสเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (SQ)

ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) 
ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ 
สู่เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain 
เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน 
ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 

ต้องมีสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น


กำหนดการเดินทาง

เมษายน 2562
17-24
พฤษภาคม 2562
1-8 , 8-15 , 15-22 , 22-29 , 29 พ.ค.-5 มิ.ย.
มิถุนายน 2562
4-11 , 12-19 , 19-26 , 26 มิ.ย.-3 ก.ค.

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
18.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
21.10 น.
ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ981

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.00 น. และถึงสิงคโปร์ เวลา 00.25 น.***
วันที่ 2
สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ - Union Building - เมืองซันซิตี้
00.40 น.
ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.30 น.
ออกเดินทางต่อ โดย สายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 478
 • ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.00 น. และถึงโจฮันเนสเบิร์ก เวลา 06.35 น.***
 • ***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย.และ 4-11 มิ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 01.25 น. และถึงโจฮันเนสเบิร์ก เวลา 06.10 น.***
06.10 น.
ถึง สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria)นามนี้คือวีรบุรุษผู้กล้าเมื่อครั้งอดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความสำคัญเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่สำคัญมากมาย

นำท่านชมในบริเวณเมือง โดยเฉพาะ จัตุรัสกลางเมือง Church Squareชมอนุสาวรีย์ของอดีตประธานธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ ชื่อพอล ครูเกอร์ ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง อันมีอนุสาวรีย์ของแอนดีส์ พรีทอรีอัสผู้ก่อตั้งเมือง และลูกชาย อีกทั้งสถานที่สำคัญทางราชการของเมืองต่างๆ เช่น ทำเนียบประธานาธิบดีและที่ทำการรัฐบาลวุฒิสภา ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกด้วย นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้ว อีกสถานที่แห่งความรู้เพื่อเข้าถึงชนพื้นเมืองผู้กล้า

ชมภายนอก พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่

ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก(Pilanesburg) เพื่อจากนั้นนำท่านสู่ที่พักสุดหรูและพร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองที่ถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้

เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เข้าสู่ที่พักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้

ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่ำ ที่พากันออกหากินในยามค่ำ อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานั้น

***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี***
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก
THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์แอฟริกาใต้

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 11:00 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์แอฟริกาใต้

 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • • เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
 • • เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
 • • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
 • • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง(ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 2 ชิ้น (สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ), และสัมภาระเกินกว่า 23 กก. มากกว่า 1 ชิ้น (สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ), ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น(ท่านละ 28USD)
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ท่านละ 24 USD)
 • • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหต
 • • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 • • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 • • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กำหนดให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 • • หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี
  • • สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น
 • • หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมี
  • • สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น
  • • หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสือยินยอมต้องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง
 • • ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงท่านเดียวจะต้องมี
  • • คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับเด็ก
  • • ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้นำใบมรณะบัตรมาแสดง
 • • หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา
  • • สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น
  • • หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และ
  • • สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และ
  • • ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย
 • • หากเด็กเดินทางคนเดียว
  • • สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น และ
  • • จดหมายรับรองของผู้ที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่อยู่ และรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อ และ
  • • สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • • หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ
  • • เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์
 • • โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้
 • • ข้อกำหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง
 • • ข้อยกเว้น :
  • • หากผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 สามารถเดินทางได้โดยที่ยังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้
  • • ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18ปี ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ
  • • ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี้
  • • ในกรณีที่บางประเทศได้มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทางของอินเดียที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนี้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้

ทัวร์แอฟริกาใต้

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 609 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 63 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม