สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT558

ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเม็ดงามแห่งเวียดนาม 5 วัน 4 คืน (VU)

ทัวร์เวียดนาม , 5 วัน 4 คืน ,
ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเม็ดงามแห่งเวียดนาม 5 วัน 4 คืน (VU)

โฮจิมินห์-วัดเทียนหาวหรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ -ตลาดเบนถัน-บินภายในสู่เกาะฟูโกว๊ก  –Duong Dong Night Market

วินเพิร์ลซาฟารี –วินวันเดอร์ – Grand World Phu Quoc – ชมวิวริมแม่น้ำเวนิส- เมืองเซี่ยงไฮ้จำลอง

ศาลเจ้าดิงเกา –นั่งกระเช้าสู่ Hon Thom Nature Park (ภายในมีสวนน้ำ) – Sunset Sanato – ช๊อปปิ้ง Long

Beach Pearl

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพ – โฮจิมินห์ VU 130 (13.45 - 15.25 น.)

10.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบิน Vietravel Airlinesโดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

11.30 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 991 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU 130

15.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

SKY GEM HOTEL SORA ระดับ 4 ดาว****หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

วัดเทียนหาวหรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ -ตลาดเบนถัน-บินภายในสู่เกาะฟูโกว๊ก โดย VU 303(17.05-18.10น.) –Duong Dong Night Market

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน เดินทางสู่ วัดเทียนหาว (Thien Hau Pagoda) หรือ “วัดเจ้าแม่สวรรค์”อยู่ในเขตไชน่าทาวน์
ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปี เลยทีเดียว
ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือเปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในบ้านเรานั้นเอง
ซึ่งนอกจากวัดแห่งนี้จะเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างมาก
แล้ว วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู
และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆอีกหลายองค์ และเจดีย์สูงใหญ่แบบจีน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดเบนถัน เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใจกลางนครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม
อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซง่อนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ
นครโฮจิมินห์

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูโกว๊ก โดยเที่ยวบินที่ VU 303 เวลา 17.05 น.

18.10 น.

เดินทางถึง สนามบินฟูโก๊วก เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เป็นเกาะที่สวยที่สุดในอ่าวไทย
อยู่นอกชายฝั่งกัมพูชา เป็นที่รู้จักกันดีว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะสวรรค์แห่งเวียดนาม
น้ำทะเลเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ใส มองเห็นพื้นทรายและแนวปะการังใต้ทะเลได้อย่างชัดเจน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ริมชายทะเล

จากนั้นนำท่านไปยัง Duong Dong Night Market เป็นตลาดที่เป็นนิยมอย่างมาก
มีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกชมหลากหลายอย่างทั้งของกินของใช้
ทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองได้อย่างอิสระ

ที่พัก

WYNDHAM GARDEN PHU QUOC HOTEL ระดับ 4 ดาว****หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์เวียดนาม

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 22:51 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เวียดนาม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม
ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ
DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง
หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
3. ค่ารถปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ
เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ,
ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม,
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

5. ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจาก
ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นใน
ประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
6. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หาก
หน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ
ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8. ไม่รวมค่าทิปไกด์,คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย

1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง)
กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
2. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
4. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร //
[หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

? แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

? เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
? กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

? คณะทัวร์ครบตามเงื่อนไขของรายการทัวร์ ออกเดินทาง
? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
? รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
? รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น
และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย,
การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
? ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
? ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ
ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
? กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่า
? ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
? ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
? เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
?ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั๊มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
? หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ
รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ
ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

ทัวร์เวียดนาม

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม