สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT460

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์ปิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม , 4 วัน 3 คืน ,
Air Asia (FD)
SAPA HOTEL , SAPA GREEN HOTEL
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์ปิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (FD)

ทะเลสาบเมืองซาปา-โบสถ์หินซาปา-ตลาด LOVE MARKET

ซาปา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน- Moana Café 

ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน-ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่-ฮานอย-ช้อปปิ้ง 36 สาย

เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)-สนามบินฮานอย-ทะเลสาบเมืองซาปา-โบสถ์หินซาปา-ตลาด LOVE MARKET

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

07.00 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642
06.40 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
**ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง**

08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ระหว่างทางบริการอาหารเช้าทุกท่าน ด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) ซาปาเป็นเมืองเล็กๆ เหมาะสำหรับการพักผ่อน เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะเมืองซาปามีอากาศดี เงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศที่ดีแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ต่างมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเมืองซาปา เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองซาปา บริเวณรอบๆทะเลสาบจะมีทั้งร้านอาหารและโรงแรม เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หิน (STONE CHURCH) เป็นอีก 1 แลนด์มาร์คที่สำคัญ โบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิกก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่าง จุใจ

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู: ชาบูหม้อไฟแซลมอน + ไวน์แดงดาลัท

ที่พัก

ที่พัก SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม

วันที่ 2

ซาปา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน- Moana Café

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร
(รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า)

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก

ที่พัก SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม

อัตราค่าบริการทัวร์เวียดนาม

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:04 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เวียดนาม

 • • 

  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ยกเว้น หากมีการปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลังและเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้ ท่านต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

 • • 

  น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้ในการเดินทาง) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

 • • 

  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวและรับส่งตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

 • • 

  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ( พักห้องละ 2-3 ท่าน )

 • • 

  ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

 • • 

  น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

 • • 

  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

 • • 

  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท

  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) ค่าประกันอุบัติเหตุและค่รักงาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • • 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทางไทยค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดินทางเข้าประเทศใต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัท ได้ออกขายโปรแกรมไปแล้ว
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจราจล , การนัดหยุดงาน , การถูกปฏิเสรไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่เหนือความควบคุ้มของบริษัท
 • • 

  ค่าประกันสุขภาพ Covid-19

 • • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีพัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท/ท่านส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • • การสำรองที่นั่ง / การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ
  กรุณาสำรองที่นั่งและ ชำระเต็มจำนวน ภายใน 6 ชม. เพื่อสำรองสิทร์ในการเดินทาง มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯเรียกเก็บยอดเต็มจำนวนกันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำเอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ ให้แก่พนักงานขายและหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • • จำนวนคนในการออกเดินทาง
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้โดยบริษัทฯจะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
 • • การรับการดูแลเป็นพิเศษ
  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจอง และหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าท้วร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • • การถูกปฏิเสรในการเข้าหรือออกประเทศ
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสรมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศท์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้นเพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
 • • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ
  หากผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่นท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
 • • 

  ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 21 วัน ก่อนการเดินทาง) กรณีเจ็บป่วยกระทันห้น จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกระกันหน ล่วงหน้าเพียง 5 วันทำการ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • • 

  คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5,000,000 บาท

  -คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

  คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย

  - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่นดำน้ำเล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์

  รักษาฟัน 16,000 บาท

  - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,000 บาท

  ไม่จำกัดอายุ

  - ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย

  ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้ทุก รพ.

  - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ง IPD, OPD

  ช่วยเหลือ 24s ฉุกเฉินทั่วโลก

  - ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก +66 2 569 0230

ทัวร์เวียดนาม

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม