สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT419

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (QH)

ทัวร์เวียดนาม , 4 วัน 3 คืน ,
LAO CAI HOTEL , SAPA HOTEL , HANOI HOTEL
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (QH)

ซาปา- Moana Café -นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาด LOVE MARKET

ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)-สนามบินฮานอย-ลาวไก

13.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์

PVN10-QH 4D3N เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน ลาวไก

สายการบินแบมบู แอร์เวย์ (BAMBOO AIRWAYS)

โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

16.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BAMBOO

AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH324 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

18.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

ที่พัก LAO CAI HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ลาวไกเวียดนาม

วันที่ 2

ซาปา- Moana Café -นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาด LOVE MARKET

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) จากนั้น นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา

จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน

ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน”

สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร

(รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า)

จากจุดกระเช้าไฟฟ้าไปถึงยอดเขาฟานซีปัน จะมีเส้นทาง 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา

ท่านสามารถเดินเท้าขึ้นบันไดไปบนยอดเขาฟานซีปัน หรือ ชำระเงินท่านละประมาณ 300 บาท

เพื่อนั่งรถรางเล็กขึ้นไป-กลับ ยอดเขาฟานซีปัน

(กรณีที่ท่านใดต้องการขึ้นรถรางสามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์หน้างาน)

PVN10-QH 4D3N เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน ลาวไก

หมายเหตุ : กรณีที่กระเช้าฟานซีปัน ปิดปรับปรุง บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม

และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูหม้อไฟแซลมอน + ไวน์แดงดาลัท

ที่พัก

SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม

อัตราค่าบริการทัวร์เวียดนาม

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 19:31 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เวียดนาม

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ยกเว้น หากมีการปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลังและเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้ ท่านต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 • • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้ในการเดินทาง)
 • • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวและรับส่งตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
 • • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ น้ำดื่มหนึ่งขวด
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
 • • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง วงการประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัท ได้ออกขายโปรแกรมไปแล้ว
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
 • • ค่าประกันสุขภาพ Covid-19
 • • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท/ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • • การสำรองที่นั่ง / การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ
  กรุณาสำรองที่นั่งและ ชำระมัดจำ 10,000 บาท/ต่อท่าน ภายใน 2-3 วัน เพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้
  อันเนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนกหน้านี้แล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ
  เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • • จำนวนคนในการเดินทาง
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้แก่ท่านหรือจัดทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ

 • • การรับการดูแลเป็นพิเศษ
  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทาง สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจอง และหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะหัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • • การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออก ประเทศอย่างผิดกฎหมาย และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ

 • • 

  การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ
  หากผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่นท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ

 • • 

  เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้เนื่องจากเป็นโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 21 วัน ก่อนการเดินทาง)

กรณีเจ็บป่วยกระทันหัน จบไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหัน ล่วงหน้าเพียง 5 วันทำการ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • • เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบนภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟท์ลบินภายในประเทศทุกครั้ง

 • • การออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและ

ขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากทางสายการบิน การล่าช้าของสายการบินการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการควบคุมของทางสายการบินหรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้น เหตุผลด้านความปลอดภัย เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันก่อนเดินทางหากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

 • • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเปิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือไม่สามารถทำให้กรุ๊ปออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

 • • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขขอบริษัทฯ

**บริษัทฯ จะไม่รับชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ บริษัทฯ จะไม่รับชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน, เกิดการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยงเอง**

 • • คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5,000,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • • รักษาฟัน 16,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศได้ถึง 16,000 บาท
 • • ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้ทุก รพ. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ง iPD, OPD
 • • คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ๊ท บันจี้จัมพ์
 • • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย
 • • ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 hrs. ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก

ทัวร์เวียดนาม

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม