สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT405

ทัวร์กอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม ตีกอล์ฟ , 4 วัน 3 คืน ,
Thai Airways (TG)
ทัวร์กอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)
ออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain
ออกรอบ ณ สนาม Phoenix Golf Resort
ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
09.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านสู่ ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ

นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล

นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.
พร้อมกัน ณ Lobby ที่พัก เพื่อออกเดินทงสู่ภัตตาคาร

นำท่านชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่ 2
ออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ BRG Kings Island Golf Resort ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านออกรอบ ณ สนาม Mountain ได้รับการออกแบบโดย Pacific Coast Design Pty. Ltd. ที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยที่บริษัท Pacific Coast แห่งนี้ก็ได้สร้างสนามที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆอย่าง อินเดีย มาเลเซีย จีน ไทยและออสเตรเลียมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการออกแบบสนามก็ได้พยายามที่จะใช้บรรยากาศของริมน้ำ ภูเขาที่อยู่ไกลออกไปและต้นไม้ที่ล้อมรอบบริเวณนี้อยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และผู้ออกแบบก็มีความตั้งใจให้สนามแห่งนี้เป็นสนามที่จะสร้างความตื่นเต้นและท้าทายให้กับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป Caddy)
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังจากที่ท่านออกรอบเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของทาง BRG Kings Island Golf Resort ได้ เนื่องจากที่นี่มีคลับเฮาส์ที่ให้บริการร้านอาหารเลิศรสและหลายหลายประเภทอาหาร รวมไปถึงบาร์ที่ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจหลังจากออกรอบได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมนอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟให้บริการอีกด้วย อาทิเช่น ฟิตเนส สปา ซาวน่า ล่องเรือและตกปลาในทะเลสาบ Dong Mo และ ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค
15.00 น.
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว

อัตราค่าบริการทัวร์เวียดนาม ตีกอล์ฟ

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:46 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เวียดนาม ตีกอล์ฟ

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) แบบหมู่คณะ ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • • ค่าสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดเบื้องต้น
 • • ค่าแพคเกจกอล์ฟ 2 วัน วันละ 18 Holes
 • • ค่า Green fee, รถกอล์ฟสำหรับ 2 ท่านต่อ 1 คัน, ค่าบริการ Caddy, ค่าประกันสำหรับผู้เล่น
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (กำหนดการเข้าพักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังทำการจอง ภายใน 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน
 • • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 20 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • • กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชำระมัดจำเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถ Refund ได้ เช่น ค่าบัตรโดยสาร, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น
 • • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทไม่รับผิดชอบหากเกิด กรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดจากสาหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ทัวร์เวียดนาม

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม