สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT348

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์ ลลิตปูร์ 4 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์เนปาล , 4 วัน 3 คืน ,
Thai Lion Air (SL)
NIVA LODGE RESORT , GRAND HOTEL
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์ ลลิตปูร์ 4 วัน 3 คืน (SL)
เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน 
สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิม 
ทำให้นักเดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งทิวทัศน์อันงดงามแปลกตา  
พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก 
พระราชวังปาทัน(ลลิตปูร์) ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 16-18 เมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
พระราชวังภัคตาปูร์....เมืองมรดกโลก นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต
ยอดเขานากาก็อต…สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขานากาก๊อต ชมแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดยาวจนสุดสายตา
เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (Bangkok) - กาฐมาณฑุ(Kathmandu) - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู เคาน์เตอร์ สายการบิน Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
11.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน ไลออนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SL220 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
14.00 น.
ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเพราะที่นี่คือจุดศูนย์รวมทั้งการค้าการเดินทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมือง"ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ เมืองภัคตะปูร์เป็น 1 ใน 7 กลุ่มของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี197 เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม..ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวจนได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองปักตะปูร์หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็นเจ้าที่มีความสำคัญและสวยงาม เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเนปาล

นำท่านเข้าชมภายในตัวเมืองคือ "จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบักตะปูร์เนื่องจากบริเวณจัตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามรวมไปถึงสถานที่สำคัญๆของเมืองมากมายในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขาเป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบตชมย่านเดอร์บาสแควร์หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์อันเป็นที่ตั้งของวังชมพระราชวัง55พระแกล(หน้าต่าง), ประตูทองคำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามชมลานสรงน้ำหรือซุนดารี(Sundari)

นำท่านเข้าชม วัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาลมีด้วยกัน5ชั้นสูง98ฟุตสองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขาเชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอำนาจหยุดสิ่งชั่วร้ายที่เมารุกรานวัดนี้สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลาผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็นเทวีลัทธิตันตระพระเจ้าภูปฏินทรามัลละสร้างวัดนี้ในปีค.ศ. 1702

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊อต ในอ้อมกอดของหิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามและเป็นจุดชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจนนากาก็อตเป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์นาคันบันไดที่สวยงามอย่างยิ่งตะวันลา ที่นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (Mount Everest) ด้วย ระหว่างท่านจะได้ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตรในระหว่างทางชมพระอาทิตย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนี้ด้วยความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
NIVA LODGE RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ยอดเขานากาก๊อต - กาฐมาณฑุ - พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์” - ช้อปปิ้งย่านทาเมล
ตื่นแต่เช้าตรู่
ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย จากที่พักของท่านหรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น“มงกุฎของโลก”ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงามจนไม่อาจจะกระพริบตาได้และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอดจากจำนวนยอดเขา10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU) * หมายเหตุในวันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นสำคัญ***
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.
จากนั้นลงจากยอดเขาสู่ “หุบเขากาฐมาณฑุ” (Kathmandu Valley) ตั้งอยู่ที่ความสูง1,336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและมีพื้นที่218 ตารางไมล์หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ได้สร้างอารยะธรรมที่สำคัญขึ้นบน 3 เมืองซึ่งได้แก่กรุงกาฐมาณฑุปาตันและบัคตาปุูร์ความสำเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ได้แก่วัดและปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อนเสาไม้แกะสลักและโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

นำท่านเยือน เมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan city) เป็นเมืองโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่ 3 ปาตันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วยโดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพมีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูปนับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้เมืองปะฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารีมีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วนโดยมีจัตุรัสปาตันดูร์บาร์และพระราชวังปาตันเป็นศูนย์กลาง

นำท่านชม รูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ ชม วิหารทองคำ และชม พระราชวังเก่า ที่เป็นที่ทำพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์ในอดีต

นำท่านชม วัดตะเลจูบาวานี (TelejuBhawani) สร้างขี้นในปีค.ศ. 1666อุทิศให้กับเทพประจำราชวงศ์มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบันถูกพวกฮิปปี้ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชม วัดกฤษณะ (Krishna Tempel) ตัววัดเป็นหินสร้างแบบซิกขาร์ (Shikhara / ศิขร) ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร..
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
นำท่านชม ปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละในปีค.ศ. 1696 เพื่อถวายองค์พระศิวะในภาคองค์ปศุปติหรือเจ้าแห่งเวไนยสัตว์และที่สำคัญคือวัดปศุปตินาถได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกแล้วในปีพ.ศ. 2522 วัดนี้มีสัญลักษณ์ของเทพเจ้า“ตรีมูรติ”อยู่มากมายซึ่งหมายถึงพระพรมเป็นผู้สร้างพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษาและพระศิวะเป็นผู้ทำลายโดยเฉพาะศิวะลึงค์เป็นเครื่องหมายบุรุษเพศสัญลักษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุดเป็นวัดฮินดูที่สำคัญมากที่สุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมาติท่านมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูณวัดแห่งนี้
19.00 น.
** พิเศษ ** รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบชาวเนปาลดั้งเดิมเชิญลิ้มรส Rice Wine เครื่องดื่มท้องถิ่นรสจัดจ้านและ MOMO อาหารจานเด็ดของคนเนปาล พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล
พักที่
GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์เนปาล

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10:08 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เนปาล

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบินเนปาล แอร์ไลน์
 • • ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ,ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและผู้ช่วย (รวม 40 USD/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
 • • ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 • • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว****(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน)**
 • • กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • • อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
*บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้องหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

การสำรองที่นั่ง
 • • ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ตที่ชัดเจน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • *** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ***
 • • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • •  หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • • รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • • สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

ทัวร์เนปาล

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม