สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT493

ทัวร์เนปาล หิมาลัย กาฐมัณฑุ 4 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์เนปาล , 4 วัน 3 คืน ,
Thai Lion Air (SL)
HIMALAYAN HOTEL , NIVA LODGE RESORT
ทัวร์เนปาล หิมาลัย กาฐมัณฑุ 4 วัน 3 คืน (SL)

สัมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์ - จัตตุรัสดูบาร์
เทือกเขานาทาก๊อต  วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินารถ
ตลาดทาเมล - วัดสวยมภูนารถ  

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - เมืองกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain)
07.30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1(ผู้โดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
11.15 น.
เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL220

รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง
12.45 น.
ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เนปาล ช้าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที) เป็นประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย และถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงมากมาย นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของสองข้างทางในเมืองหลวงของเนปาล

นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมันฑุ บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกจรดฝั่งตะวันตก ซึ่งมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร โดยในวันที่อากาศปลอดโปร่ง ท่านอาจจะได้เห็นภาพที่สวยงามของ “ยอดเขา เอเวอร์เรส” ได้อย่างชัดเจน ถึงที่พักเข้าที่พักเหนือยอดเขาชมยามเย็นอันสวยงามเมื่อสีสันของท้องฟ้าสีครามเข้มของฤดูหนาวค่อยเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ ทอแสงเรืองอร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงที่รายรอบนากากอต สลับซับซ้อนสวยงามเหมือนยืนอยู่กลางมงกุฏเพชรตัดด้วยสีขาวของหิมะที่ยังคงเห็นเลือนลางแม้ยามรัตติกาลจะเริ่มคืบคลานเข้ามา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและสบาย ท่านที่มีอารมณ์อันสุนทรีย์คืนนี้ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มท้องฟ้า เหนือยอดเขานากากอตที่พักที่สูงที่สุดในทริปนี้(สูง 2,164 เมตร)
ที่พัก
Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
บักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล
05.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมค่อยทอแสงพ้นขอบเส้นเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชันโดยรอบสุ่ท้องฟ้า ทอแสงสี้รุ้งกระทบกับแนวเส้นหิมะเหนือเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุ้งตลอดแนวเทือกเขาสวยงามากเพียงไม่นานเทือกเขาหิมาลัยทั้งสายก็แปรเปลี่ยนเหมือนดังมีใครนำผ้าทองผืนใหญ่มาปกคลุมไว้เกือบทั้งแนวเขา และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทีละน้อยเห็นปรกายสีขาวสดใสของหิมะที่ทับถมอยู่ หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะได้ชมยอดเขาเอเวอร์เรสแม้จะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้มาชม***(ที่นี่ถ้าท้องฟ้าสดในท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยอันประกอบไปด้วย ยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขา เอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU) )
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมือง กาฐมัณฑุ อีกครั้งหนึ่งระหว่างทางจะนำท่านชม “เมืองบักตาปูร์” นครหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรสหประชาชาติเพื่อเป็นมรดกโลก เมืองนี้มีความงามด้านไม้แกะสลัก งานไม้ที่ขึ้นชื่อคือรูปสลักหน้าต่างเป็นรูปนกยูง ซึ่งตัวนกจะแกะให้นูนสูงจากตัวเนื้อไม้และโดยรอบยังฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาว้อีกด้วย

นำท่านสู่ย่าน เขตเมืองเก่านำท่านชมพระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ ที่ได้สร้างตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท้ ประทับใจไปกับความสวยโดเด่นของ ประตูทองคำ หน้าต่าง 55 พระแกลในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย ตัวพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 1934 ต่อมาได้ถูกบูรณะขึ้นด้วยเงินทุนจากทาง UNESCO ตรงขอบประตูทางเข้าของพระราชวังมีการนำแผ่นทองคำมาห่อหุ้ม จนได้สมญานามว่าประตูทองคำ แผ่นทองคำนี้มีการจำหลักรูปเทพเจ้าและของศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เดินเข้าออก นำท่านเดินเข้าไปชมด้านในของตัวอาคาร ท่านจะพบประตูอีกบานหนึ่งซึ่งบนซุ้มประตูมีเครื่องและแกะสลักเป็นลวดลายอ่อนช้อยวิจิตรบรรจง ซึ่งมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น สืบเนื่องจากเมื่อช่างผู้ทำได้ดสร็จแล้วพระราชาจะมีพระบัญชาให้ตัดมือทั้ง 2 ข้างทิ้ง และควักนัยต์ตาทั้ง 2 ของช่างผู้นั้นออก ถัดจากที่แห่งนี้ไม่ไกลจะมีห้องสรง ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “สระนาคบากศก์” ด้านบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบี้ยออกเพื่อปกปักรักษาและอำนวยพรให้กับพระมหากษัตริย์ น้ำในสระนี้เล่ากันว่าเมื่อถึงฤดูหนาว น้ำในสระจะอุ่น เมื่อเข้าฤดูร้อนน้ำในสระจะเย็น

นำท่านเดินออกจากตัวพระราชวังเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา ซึ่งมีความสูงถึง 98 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร ถือได้ว่าเป็นวิหารที่สูงที่สุดในประทเศเนปาล แต่ละชั้นของบันได จะมีรูปปั้นของเทพต่าง ๆ อาทิ พญาครุฑ, ยักษ์, คนทัณฑ์ เป็นต้น หากพอมีเวลานำท่านไปชม หมู่บ้านช่างปั้นหม้อ เพราะนอกจากเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องงานไม้แล้วเรื่องงานปั้นก็งดงามไม่แพ้กัน ให้ท่านได้ชมวัดพระแม่อุมาเทวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดในเนปาล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ทางศาสนสถานฮินดูสำคัญวัดหนึ่ง ซึ่งชาวฮินดูที่พำนักในประเทศต่าง ๆ ต้องถือโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมากราบนมัสการ เพื่อขอพร ณ ที่แห่งนี้เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก วัดนั้นคือ วัดปศุปฏินาถ (Pasupatinath) ทั้งนี้เนื่อง ด้วยเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าชมความงามภายในได้ แต่เราสามารถจะได้ชมความงามบางส่วนจากภายนอก อีกทั้งท่านจะได้ชมพิธีกรรมที่ประกอบอยู่ภายนอกสถานที่แห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ย่าน “ตลาดทาเมล” แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดขงนครหลวง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด เป็นของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย เช่น ลูกปัด, สร้อยคอที่ร้อยจากหินฒ ผ้าทอพื้นเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน ฯลฯ หรือหากท่านชื่นชอบสินค้าเบรนด์เนมเชิญท่านช้อปปิ้งย่าน NEW ROAD ที่มีสินค้าชั้นนำของแท้จากทั่วทุกมุมโลกจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ อาทิ ผ้าตัดสูทจากอิตาลี, อังกฤษ และญี่ปุ่น กระเป๋าเดินทางชั้นนำอง Samsonite, Delsey แว่นตาจาก Dunhill, Roadastock ปากกาดูปองต์, มองบลังต์, น้ำหอม และเครื่องสำอางชั้นนำ จากยุโรป ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร พร้อมทั้งชม การแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม เป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารค่ำของท่าน
ที่พัก
Himalaya hotel หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์เนปาล

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 17:03 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เนปาล

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air
 • • ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 • • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • • ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
 • • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • • ค่าน้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่านตลอดรายการ)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
 • •  การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ
 • • ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
 • • อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
 • • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว (ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน)**
 • • กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 8,000 บาท
 • • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • • หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • • รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว เห็นหู ทั้งสองข้าง
 • • สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทร )
 • • กรอกรายละเอียดส่วนตัว ตามรายละเอียดที่แนบมา

ทัวร์เนปาล

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม