สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT344

ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฎ ถ้ำอชันตา 11 วัน 9 คืน (9W)

ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน , 11 วัน 9 คืน ,
JET AIRWAYS
ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฎ ถ้ำอชันตา 11 วัน 9 คืน (9W)
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - พาราณสี - พระมูลคันธกุฎี - พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - 7 สัตตมหาสถาน
สถูปนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธนานาชาติ - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อดำแห่งนาลันทา
ราชคฤห์ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - ชีวกอัมพวันวิหาร - ยอดเขาคิชกูฏ - เมืองไวสาลี - ปาวาลเจดีย์ - กุฎาคารศาลา
วัดป่ามหาวัน - เสาอโศกรูปสิงห์ - เกสรียาสถูป - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน - ปรินิพพานสถูป - พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
มกุฏพันธนเจดีย์ - สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี - สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์สถูป - วัดเชตวันมหาวิหาร
สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - พระมูลคันธกุฎี - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านบิดาขององคุลีมาล
เมืองลัคเนาว์ - เมืองออรังกาบัด - ถ้ำอชันตา - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกามัคบารา - เมืองมุมไบ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เดลลี - เมืองพาราณสี
05.40 น.
คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ N เช็คอิน ของ สายการบินเจ็ตแอร์เวย์ (Jet Airway) เพื่อทำการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ
08.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดย สายการบิน เจ็ตแอร์เวย์ (Jet Airway) เที่ยวบินที่ 9W65
12.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ***รอต่อเครื่องภายใน***
12.45 น.
นำท่านเช็กอิน ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี เพื่อเดินทางต่อไป เมืองพาราณสี
14.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี โดย สายการบิน เจ็ตแอร์เวย์ (Jet Airway) เที่ยวบินที่ 9W820
16.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองพาราณสี หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักเมืองพาราณสี ณ โรงแรม .....
วันที่ 2
พาราณสี - พุทธคยา
เช้ามืด
นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส(Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลยจากนั้นนำท่านกลับที่พัก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมที่พัก

เมืองพาราณสี สถานที่ตั้งของ สารนาถ หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวันในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแห่งการปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล เป็นอดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสี ซึ่งเป็นเมืองที่สถิตย์ขององค์พระศิวะที่มีชื่อเสียงทางด้านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบน้ำล้างบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึงปัจจุบัน สำหรับศาสนาพุทธเมืองพาราณสียังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการส่งพระสงฆ์มาศึกษาพระธรรมวินัยในยุคปัจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ ผู้ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาปเป็นใจความว่า ถ้าต้องการล้างบาปไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ขอให้ชำระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ คือ เว้นทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ นั่นแหละคือการอาบน้ำล้างบาปมีในศาสนาของพระองค์ ถ้าประพฤติอยู่ในสุจริตแล้ว แม้น้ำดื่ม น้ำอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย อนึ่ง ถ้าน้ำในแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปได้จริงและอำนวยผลให้ผู้ลงไปอาบไปสวรรค์ได้จริงแล้ว พวก กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์เพราะอาศัยอยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดเวลา เมืองพาราณสียังเป็นดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแท้ว่าเป็นอย่างไรดังคำกล่าวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท้ ใครมาอินเดียแล้วไม่เห็นพาราณสีก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นอินเดีย ใครอยากรู้ว่าอินเดียที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องมาดูที่เมืองพาราณสี”

หลังอาหาร นำท่านชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดังกล่าว พร้อม นำท่านนมัสการ ธัมเมกขสถูป เป็นสถูปที่สร้างเพื่ออุทิศแด่พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ซึ่งเห็นธรรมเป็นท่านแรก สถูปแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบเมาริยะ เป็นทรงกลมแบบบาตรคว่ำ มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลังจากสถูปองค์เก่าถูกทำลายได้มีการสร้างสถูปแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2337 และนำท่านสักการะ ธัมมราชิกสถูป เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาในช่วงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ-ญาณแล้ว ธัมมราชิกสถูปสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ในสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หลังจากวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรมอันเป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ทำให้ทั้งหมดได้เข้าใจชัดเจนถึงความเป็นอนัตตา ความไม่มีตัวตนถาวรเที่ยงแท้ของขันธ์ ของสังขารธรรม ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนได้และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเป็นครั้งแรกของโลกในที่สุด จากนั้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองคยา
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม ......

อัตราค่าบริการทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน

 • • ตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ - พาราณสี // ลัคเนาว์ - มุมไบ - ออรังกาบัด // ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุงเทพฯ
 • • ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย
 • • ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญเส้นทางนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าวีซ่าอินเดีย (แบบออนไลน์) และวีซ่าเนปาล
 • • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 • • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • หนังสือสวดมนต์ 1 เล่ม และผ้าปูนั่งสำหรับสวดมนต์
 • • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • • ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์อินเดีย คนขับรถ เด็กติดรถ รวมท่านละ 1,200 บาท
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่พิจารณาในบริการ
 • • จองมัดจำท่านละ 25,000 บาทพร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน 3 วัน
 • • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • • ภายใน 20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด
 • • ภายใน 30 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%
 • • ภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
 • • สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบ และนำยาของท่านติดตัวไปให้เพียงพอตลอดรายการ
 • • เสื้อกันลม ผ้าพันคอ ถุงเท้า รองเท้าใส่ที่เดินสบาย แจ็คเก็ตกันลม เสื้อผ้าควรสวมสบาย ๆ ซักง่าย แห้งง่าย ไม่ต้องรีด
 • • คุณผู้หญิงขอแนะนำให้ใส่กระโปรงยาวหรือกางเกงที่เป็นผ้ายืด เพื่อความสะดวกในการเข้าห้องน้ำ (แบบธรรมชาติ)
 • • หมวกกันแดดหรือร่ม, ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น, ยาทากันยุง ( กลางคืนยุงค่อนข้างเยอะ ) กล้องและฟิล์มถ่ายภาพ ปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ของกล้อง ดิจิตอล ปลั๊กแปลงขาเสียบ,ไฟฉาย ธูป เทียน ทองคำเปลว ร่มหรือหมวก แว่นตาคอนเทคเลนส์ แว่นกันแดด ฯลฯ
 • • ของใช้ส่วนตัว พวกแชมพู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าผลัดเปลี่ยนเวลาอาบน้ำ
 • • กระเป๋าเดินทางน้ำหนักรวมต้องไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักของท่านเกิน ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าระวางน้ำหนักส่วนเกินที่ทางสายการบินเรียกเก็บจากท่าน
 • • เงินที่นำไปใช้ส่วนตัวควรแลกเป็นดอลล่าห์สหรัฐ หรือเงินบาท หากไม่สะดวกแลกเงินดอลลาร์ไป สามารถนำเงินบาทไปแลกที่อินเดียกับร้านแลกเงินได้ และควรเก็บสิ่งของมีค่าไว้ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้

ทัวร์เนปาล

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม