สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT344

ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฎ ถ้ำอชันตา 11 วัน 9 คืน (9W)

ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน , 11 วัน 9 คืน ,
JET AIRWAYS
ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฎ ถ้ำอชันตา 11 วัน 9 คืน (9W)
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - พาราณสี - พระมูลคันธกุฎี - พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - 7 สัตตมหาสถาน
สถูปนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธนานาชาติ - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อดำแห่งนาลันทา
ราชคฤห์ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - ชีวกอัมพวันวิหาร - ยอดเขาคิชกูฏ - เมืองไวสาลี - ปาวาลเจดีย์ - กุฎาคารศาลา
วัดป่ามหาวัน - เสาอโศกรูปสิงห์ - เกสรียาสถูป - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน - ปรินิพพานสถูป - พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
มกุฏพันธนเจดีย์ - สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี - สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์สถูป - วัดเชตวันมหาวิหาร
สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - พระมูลคันธกุฎี - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านบิดาขององคุลีมาล
เมืองลัคเนาว์ - เมืองออรังกาบัด - ถ้ำอชันตา - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกามัคบารา - เมืองมุมไบ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เดลลี - เมืองพาราณสี
05.40 น.
คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ N เช็คอิน ของ สายการบินเจ็ตแอร์เวย์ (Jet Airway) เพื่อทำการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ
08.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดย สายการบิน เจ็ตแอร์เวย์ (Jet Airway) เที่ยวบินที่ 9W65
12.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ***รอต่อเครื่องภายใน***
12.45 น.
นำท่านเช็กอิน ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี เพื่อเดินทางต่อไป เมืองพาราณสี
14.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี โดย สายการบิน เจ็ตแอร์เวย์ (Jet Airway) เที่ยวบินที่ 9W820
16.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองพาราณสี หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักเมืองพาราณสี ณ โรงแรม .....
วันที่ 2
พาราณสี - พุทธคยา
เช้ามืด
นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส(Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลยจากนั้นนำท่านกลับที่พัก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมที่พัก

เมืองพาราณสี สถานที่ตั้งของ สารนาถ หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวันในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแห่งการปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล เป็นอดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสี ซึ่งเป็นเมืองที่สถิตย์ขององค์พระศิวะที่มีชื่อเสียงทางด้านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบน้ำล้างบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึงปัจจุบัน สำหรับศาสนาพุทธเมืองพาราณสียังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการส่งพระสงฆ์มาศึกษาพระธรรมวินัยในยุคปัจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ ผู้ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาปเป็นใจความว่า ถ้าต้องการล้างบาปไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ขอให้ชำระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ คือ เว้นทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ นั่นแหละคือการอาบน้ำล้างบาปมีในศาสนาของพระองค์ ถ้าประพฤติอยู่ในสุจริตแล้ว แม้น้ำดื่ม น้ำอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย อนึ่ง ถ้าน้ำในแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปได้จริงและอำนวยผลให้ผู้ลงไปอาบไปสวรรค์ได้จริงแล้ว พวก กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์เพราะอาศัยอยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดเวลา เมืองพาราณสียังเป็นดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแท้ว่าเป็นอย่างไรดังคำกล่าวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท้ ใครมาอินเดียแล้วไม่เห็นพาราณสีก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นอินเดีย ใครอยากรู้ว่าอินเดียที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องมาดูที่เมืองพาราณสี”

หลังอาหาร นำท่านชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดังกล่าว พร้อม นำท่านนมัสการ ธัมเมกขสถูป เป็นสถูปที่สร้างเพื่ออุทิศแด่พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ซึ่งเห็นธรรมเป็นท่านแรก สถูปแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบเมาริยะ เป็นทรงกลมแบบบาตรคว่ำ มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลังจากสถูปองค์เก่าถูกทำลายได้มีการสร้างสถูปแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2337 และนำท่านสักการะ ธัมมราชิกสถูป เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาในช่วงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ-ญาณแล้ว ธัมมราชิกสถูปสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ในสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หลังจากวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรมอันเป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ทำให้ทั้งหมดได้เข้าใจชัดเจนถึงความเป็นอนัตตา ความไม่มีตัวตนถาวรเที่ยงแท้ของขันธ์ ของสังขารธรรม ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนได้และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเป็นครั้งแรกของโลกในที่สุด จากนั้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองคยา
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม ......

อัตราค่าบริการทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน

 • • ตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ - พาราณสี // ลัคเนาว์ - มุมไบ - ออรังกาบัด // ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุงเทพฯ
 • • ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย
 • • ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญเส้นทางนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าวีซ่าอินเดีย (แบบออนไลน์) และวีซ่าเนปาล
 • • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 • • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • หนังสือสวดมนต์ 1 เล่ม และผ้าปูนั่งสำหรับสวดมนต์
 • • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • • ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์อินเดีย คนขับรถ เด็กติดรถ รวมท่านละ 1,200 บาท
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่พิจารณาในบริการ
 • • จองมัดจำท่านละ 25,000 บาทพร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน 3 วัน
 • • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • • ภายใน 20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด
 • • ภายใน 30 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%
 • • ภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
 • • สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบ และนำยาของท่านติดตัวไปให้เพียงพอตลอดรายการ
 • • เสื้อกันลม ผ้าพันคอ ถุงเท้า รองเท้าใส่ที่เดินสบาย แจ็คเก็ตกันลม เสื้อผ้าควรสวมสบาย ๆ ซักง่าย แห้งง่าย ไม่ต้องรีด
 • • คุณผู้หญิงขอแนะนำให้ใส่กระโปรงยาวหรือกางเกงที่เป็นผ้ายืด เพื่อความสะดวกในการเข้าห้องน้ำ (แบบธรรมชาติ)
 • • หมวกกันแดดหรือร่ม, ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น, ยาทากันยุง ( กลางคืนยุงค่อนข้างเยอะ ) กล้องและฟิล์มถ่ายภาพ ปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ของกล้อง ดิจิตอล ปลั๊กแปลงขาเสียบ,ไฟฉาย ธูป เทียน ทองคำเปลว ร่มหรือหมวก แว่นตาคอนเทคเลนส์ แว่นกันแดด ฯลฯ
 • • ของใช้ส่วนตัว พวกแชมพู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าผลัดเปลี่ยนเวลาอาบน้ำ
 • • กระเป๋าเดินทางน้ำหนักรวมต้องไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักของท่านเกิน ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าระวางน้ำหนักส่วนเกินที่ทางสายการบินเรียกเก็บจากท่าน
 • • เงินที่นำไปใช้ส่วนตัวควรแลกเป็นดอลล่าห์สหรัฐ หรือเงินบาท หากไม่สะดวกแลกเงินดอลลาร์ไป สามารถนำเงินบาทไปแลกที่อินเดียกับร้านแลกเงินได้ และควรเก็บสิ่งของมีค่าไว้ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้

ทัวร์เนปาล

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 574 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม