สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT439

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 10 คืน (AY)

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สแกนดิเนเวีย ยุโรป , 12 วัน 10 คืน ,
Finnair (AY)
HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL , SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL , SCANDIC BERGEN HOTEL , GEILO HOTEL , AC MARRIOTT BELLA SKY , Courtyard by Marriott Stockholm Hotel , เรือสำราญ DFDS Seaways , เรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line , SCANDIC ROVANIEMI HOTEL
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 10 คืน (AY)
เฮลซิงกิ - กรุงโคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ย่านถนนสตรอยก์ - เรือสำราญ DFDS
ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - The Oslo Opera House - Anker Brygge
เกโล่ - กู๊ดวาเก้น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - กรุงสต็อกโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ซิตี้ฮอลล์ - ห้องโถงทองคำ - ย่าน SERGELS TORG - ท่าเรือสำราญซิลเลียไลน์ - มหาวิหาร Uspensy - จัตุรัสรัฐสภา
โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - อิวาโล - ทะเลสาบอินารี - คาราสจอด - ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล
ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - พระอาทิตย์เที่ยงคืน - อาร์ติโก้บาร์น้ำแข็ง 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น
06.00 น.
พร้อมกัน ณ สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อให้กับกระเป๋าทุกท่าน
08.55 น.
ออกเดินทางฃสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดย เที่ยวบินที่ AY142 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.15 น.
เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
17.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยเที่ยวบินที่ AY 959 สายการบินฟินน์แอร์
18.25 น.
เดินเทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
AC HOTEL BELLA SKY หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2
ลิตเติ้นเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญ DFDS
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก

นำท่านถ่ายรูปบริเวณ น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ย่านถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีสินค้ายี่ห้อแบรนด์เนม อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล และอีกมากมาย

เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือสำราญ DFDS (Scandinevian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
16.30 น.
ออกเดินทางด้วย เรือสำราญ DFDS Seaways สู่ เมืองออสโล พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศสุดหรูหรา นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็นสินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สำหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้สำหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือสำราญและพักค้างคืนบนเรือสำราญ
ที่พัก
เรือสำราญ DFDS Seaways

อัตราค่าบริการทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สแกนดิเนเวีย ยุโรป

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13:36 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สแกนดิเนเวีย ยุโรป

 • • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินฟินแอร์
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • • รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • • โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 23 กิโลกรัม/1 ใบ/ 1 ท่านเท่านั้น
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 • • ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย100 บาท / วัน / คน (100x13วัน= 1,300 บาท)
 • • สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นต้น
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • • สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • • โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
 • • พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • • ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 • • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • • STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 • • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
 • • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 • • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 • • การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้

ทัวร์เดนมาร์ก

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม