สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT296

ทัวร์เฉิงตู ปี้ผิงโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG) - ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว จีน , 6 วัน 5 คืน ,
Thai Airways (TG)
JIU YUAN HOTEL , XI QIANG HOTEL , Dujiangyan Zhixuan holiday hotel , HUA XI HOLIDAYINN EXPRESS
ทัวร์เฉิงตู ปี้ผิงโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG) - ไม่เข้าร้านรัฐบาล

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ..มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว ..ชมสีสันความงดงามของทะเลสาบ จนได้รับขนานนามว่า "ทะเลสาบมังกรห้าสี"
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ..ชมความน่ารักของหมีแพนด้า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน
อุทยานแห่งชาติหวงหลง ..มรดกโลกทางธรรมชาติ อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ 3 สายของจีน

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **
** เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน  รวมรถเหมาเข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว **
** อาหารครบทุกมื้อ  ลิ้มรสอาหารอาหารสมุนไพรจีน  มื้อพิเศษ! อาหาร SET โต๊ะในอุทยานจิ่วจ้ายโกว **
** รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว  รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถ **
** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาลจีน  มีช่างภาพ **

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู (สนามบินซวงหลิว) - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+รถกอล์ฟ - เมืองตูเจียงเยี่ยน

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.15 น.

ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.

เดินทางถึง สนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นครเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิงใจกลางมณฑลประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคนจัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีนในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้เฉิงตูมีสมญาว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เนื่องด้วยเมืองเฉิงตูตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงมีแม่น้ำผ่าน3 สายคือแม่น้ำหมินเจียงแม่น้ำต้าตูและแม่น้ำหลิ่งซึ่งแม่น้ำทั้ง3 สายนี้ไหลลงมารวมกับแม่น้ำแยงซีเกียงจึงทำให้มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สามารถทำนาได้ปีละ3 หนเสฉวนจึงนับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบนรวมทั้งอุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40นาที)

นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตรซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง)

ที่พัก

Dujiangyan Zhixuan holiday hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองตูเจียงเยี่ยน - ปี้ผิงโกว - ชมอุทยานปี้ผิงโกว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ - เม่าเสี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว ( ระยะทาง 160 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

อุทยานปี้ผิงโกว ได้ขึ้นชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามไม่แพ้ทะเลสาบในอุทยานชื่อดังจิ่วจ้ายโกว ให้ท่านชมความงดงามของทะเลสาบที่มีความงดงามมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบที่ใสและสีสันที่งดงามดูแล้วคล้ายดั่งมีใครนำกระจกมาวางไว้บนทะเลสาบ ท่านจะเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบที่ชาวบ้านขนานนามว่าทะเลสาบมังกรห้าสี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

บ่าย

นำท่านชมความงามของ อุทยานปี้ผิงโกว ซึ่งมีธรรมชาติที่งดมามและสามารถไปเยือนได้ทุกฤดู โดยช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสี เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ชมต้นไม้และภูเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอย่างสวยงาม เรียกได้ว่าเป็นฤดูแห่งความโรแมนติก และถ้าหากอยากชมดอกไม้ป่าบานสะพรั่งงดงาม ต้องไปช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเชื่อได้ว่าหากผู้ใดได้ไปเยือนปี้ผิงโกวแล้ว ก็ยากที่จะตัดใจจากลาอุทยานแห่งนี้ได้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เม่าเสี้ยน (ระยะทาง 130 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

ที่พัก

XI QIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว จีน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14:13 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว จีน

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • น้ำหนักสัมภาระโหลดได้ท่านละ 1 ใบ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • • พิเศษ :: รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว +ไม่เข้าร้านรัฐบาล + ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรับต่อท่าน
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการ (ไม่บังคับ)

การจองและสำรองที่นั่ง

 • • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 • • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดการชำรุดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมืองจะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
 • • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออกอย่างน้อย2 หน้าเต็ม
 • • รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบขนาด 1.5 X 2 นิ้วพื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!
  • • ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อนและสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้างแขนกุดซีทรูลูกไม้สายเดี่ยวชุดราชการชุดยูนิฟอร์มชุดทำงานชุดนักเรียนนักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำหรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัดเป็นต้น
  • • รูปต้องเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิดหน้า
  • • รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
  • • รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
  • • **ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
 • • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
 • • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1-3 ดังนี้
  • • เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่
   • • สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
   • • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
   • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  • • เดินทางพร้อมญาติ
   • • สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
   • • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
   • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
   • • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 • • ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชายแต่รูปร่างหน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1-3 ดังนี้
  • • หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
  • • หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
  • • สำเนาบุ๊คแบงค์อัพเดทยอดปัจจุบันขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • • ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า
 • • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1-3 ดังนี้
  • • ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 - 6 เดือนหากไม่ได้ทำงานในประเทศไทยผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
  • • หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงมีตราประทับและลายเซ็นต์
  • • สำเนาบุ๊คแบงค์อัพเดทยอดปัจจุบันขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • • กรณีสมรสกับคนไทยต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
 • • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองเนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีนและต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า
 • • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่าดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์อย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • • โปรดทำความเข้าใจศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตและบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 • • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตรAPECในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองเนื่องจากบริษัทฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตรAPEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเองหากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • • หนังสือเดินทางของคนอเมริกันท่านละ 5,210 บาท
 • • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้งกรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้าและทุกบรรทัดเนื่องจากทางบริษัทฯจะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

 • • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • • พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ทัวร์เฉินตู

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 0 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2564 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม