สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT258

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 5 ดาว Deluxe Class 8 วัน 7 คืน (TG) - หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว , 8 วัน 7 คืน ,
Thai Airways (TG)
HENG MAI HOTEL , CROWNE PLAZA CHENGDU PANDA GARDEN HOTEL , CONRAD JIUZHAIGOU , YARI INTERNATIONAL HOTEL
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 5 ดาว Deluxe Class 8 วัน 7 คืน (TG) - หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

เฉินตู - เหมยซาน - ถนนตงพอยิ่งเซี่ยงสุ่ยเจีย - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นและลง) - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) - ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ / เข้าเต็มวัน) - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ) - โชว์ The Romantic Show of Songcheng (ที่นั่ง VIP) - เมืองโบราณซงพาน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่นั่ง VIP) - ถนนคนเดินซุนชีลู่ - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่

หลวงพ่อโตเล่อซาน ... มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1966 
เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ๊) ... 1 ใน 4 พุทธคีรี อันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน 
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (มังกรเหลือง) ... มรดกโลกแห่งที่ 2 ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

** พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน + อัพเกรดอาหาร พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: สุกี้เสฉวน (หมาล่า) + อาหารกวางตุ้ง & กุ้งมังกร + อาหารสมุนไพรยาจีน 
พิเศษ 1 :: อุทยานหวงหลง >> รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ / เข้าเต็มวัน
พิเศษ 2 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
พิเศษ 3 :: BUS VIP + มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

 

** 10 ท่าน ออกเดินทาง **

 

 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 ::

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เหมยซาน - ถนนตงพอยิ่งเซี่ยงสุ่ยเจีย - ง้อไบ๊

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.55 น.

ออกเดินทางสู่ นครเฉินตู โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

15.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่

นครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยซาน

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม ถนนตงพอยิ่งเซี่ยงสุ่ยเจีย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของเสฉวน ให้ท่านได้ท่องราตรีเมืองโบราณจำลองสมัยราชวงศ์ซ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊

พัก

HENG MAI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ::

ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถกระเช้าขึ้นและลง) - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - เฉินตู

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้น เขาง้อไบ๊ หรือเรียกว่า เอ๋อเหมยซาน (ใช้เวลานั่งรถประมาณ 2 ชม.)

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนมัสการ พระสมันตภัทธโพธิสัตย์ ซึ่งชาวจีนจะเรียกว่า เซี่ยนผู่ซา หรือ โผวเฮี้ยงผ่อสัก

พระสมันตภัทธโพธิสัตย์ จะเป็นพระโพธิสัว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา (คัมภีร์มหายานเรียกว่า ช้างฉัททันต์) เพราะถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทน เป็นการอุปมาอุปไมย ถึงการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ทั้งหมด ว่าเป็นงานที่ยากแสนเข็ญต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะกิเลส และตัณหาของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง และการที่มีพระพักตร์ 10 หน้า ก็หมายถึงการบำเพ็ญบารมีตามเสด็จพระพุทธองค์โดยการตั้งปณิธาน และการปฏิบัติ 10 ประการ ซึ่งองค์พระนี้มีความสูง 48 เมตร ตั้งอยู่ภายในวัด ว่านฝอ หรือ วัดหมื่นปี วัดนี้เป็นวัดที่เกิดจากพระประสงค์ของ ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถัง ที่อยากแสดงความกตัญญูให้พระมารดา จึงสร้างวัดนี้ให้เป็นของขวัญ โดยตั้งชื่อเป็นมงคลให้มารดามีอายุหมื่นปีเช่นเดียวกัน สำหรับวัดหมื่นปีนี้ มีพระอยู่เพียง 20 รูป แต่สิ่งที่สำคัญก็คือมีการเปิดให้ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาสามารถมาทำสมาธิไหว้พระ สวดมนต์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี ตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง จุดสูงสุดของยอดเขาง๊อไบ๊ อันเป็นที่ตั้งของวิหารทองหรือจินติ่ง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน

ถึงเมืองเล่อซาน นำท่าน ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน

หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 โดยใช้เวลาทำงานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 713-803) เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กำหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1966

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฉินตู

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... สุกี้เสฉวน (หมาล่า)

จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก
Crowne Plaza Chengdu Panda Garden ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

แกลอรี่ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

อัตราค่าบริการทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 22:25 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • • ค่าโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • • อาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ (อัพเกรดอาหารทุกมื้อ)
 • • ค่ารถบัส VIP ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • • เมนูพิเศษ :: สุกี้เสฉวน (หมาล่า) + อาหารกวางตุ้ง & กุ้งมังกร + อาหารสมุนไพรยาจีน
 • • พิเศษ 1 :: อุทยานหวงหลง >> รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ / เข้าเต็มวัน
 • • พิเศษ 2 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
 • • พิเศษ 3 :: BUS VIP + มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
 • • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป)
 • • หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (ทุกเล่ม)
 • • รูปถ่าย ขนาด 48 x 33 มม. สีหรือขาวดำ (พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน) 2 ใบ *ห้ามแม็กรูป !!
 • • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศจีนครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ทุกใบที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • • ใบจองโรงแรม
 • • 

  กรณีต่างชาติ

 • • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ต้องมีสำเนาหน้าตราประทับขาเข้าไทยครั้งล่าสุด รวมถึงวีซ่าระยะยาวในไทย และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ที่มีวีซ่าทำงานในประเทศไทย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตทำงาน และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) สำเนาวีซ่าจีนพร้อมตราประทับขาเข้า-ออก ที่เคยได้รับทั้งหมด (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ติดต่อยื่นขอวีซ่า)
 • • 

  ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน แบบท่องเที่ยว

 • • หลังจากส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารของท่าน
 • • เมื่อเอกสารครบตามกฎแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายท่าน เพื่อเข้ามาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่สถานทูตจีนกำหนด
 • • หลังจากวีซ่าจีนผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ไปรับเอกสารของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องไปรับด้วยตัวเอง
 • • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ทัวร์เฉินตู

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม