สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT252

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง จีน , 3 วัน 2 คืน ,
Hongkong Airlines (HX)
Higgert Hotel
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (HX)
ฮ่องกง - เซินเจิ้น - สวนฮอลแลนด์ - ตลาดตงเหมิน - ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
หาดรีพลัสเบย์ - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - สวนฮอลแลนด์ - ตลาดตงเหมิน
06.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.25 น.
ออกเดินทางโดย สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.20 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***

นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่ง เกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟฟ้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเซินเจิ้นที่กำลังเป็นที่ยมในขณะนี้ โดยได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ ทั้งยังมีร้านค้าต่างๆ สวนดอกไม้สวยงาม อิสระให้ทุกท่านได้เที่ยชมบรรยากาศ และถ่ายรูปแบบที่ระลึก เสมือนทุกท่านได้อยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ที่เป็นเหมือนถนนคนเดินแหล่งรวมสินค้าราคาถูกมากมายมี สินค้าให้เลือกซื้อเลือกช้อปทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมไปถึงของแบรนด์ ของแท้ และของดีราคาถูกนับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ห้ามพลาดและถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งที่ดีที่สุดของเมืองเซิ่นเจิ้นเลยก็ว่าได้
ที่พัก
HIGGERT BUSINESS HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ และแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ (Lowu) สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง

นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเองดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น Shenzhen Museum ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988

นำชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง

และนำทุกท่านชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการที่ หมู่บ้านวัฒนธรรม Dancing with Dragon & Phoenix ซึ่งมีนักแสดงกว่าร้อยชีวิตที่มีความสามารถ รูปร่างหน้าดีสวยงาม และได้รับการฝึกฝนฝีมือการแสดงมาอย่างดี ประกอบด้วยระบบแสง สี เสียง ตระการตา ที่จะทำให้ทุกท่านชมได้อย่างเพลิดเพลิน และประทับใจ
ที่พัก
HIGGERT BUSINESS HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ฮ่องกง จีน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09:45 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ฮ่องกง จีน

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น)
 • • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 2,000 บาท/ท่าน*** (จ่ายที่สนามบิน)
 • • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 • • ค่าวีซ่า 1,650 บาท เป็นวีซ่าเข้าเมืองจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสไทยเท่านั้น (จ่ายพร้อมค่าทัวร์)
 • • พาสต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทัวร์ (กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก หรือตม.แจ้งปิดด่านวีซ่ากรุ๊ป ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจะต้องจ่ายเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวที่จะต้องยื่นจากเมืองไทยเพิ่มอีกท่านละ 1,650 บาท ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ)
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • • จ่ายเงินเต็มจำนวน เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต
 • • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 • • กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • • ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • • ที่อยู่ปัจจุบัน ปัจจุบัน (นามสกุลเดียวกัน ใช้ที่อยู่เดียวกันได้)
 • • เบอร์โทรศัพท์
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต จะต้องจ่ายค่าวีซ่ากรุ๊ปปกติ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ตอนทำการจองทัวร์ถ้ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทางตม. บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ ถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ***
 • • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากเป็นราคาทัวร์โปรโมชั่น
 1. • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. • เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 5. • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 6. • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 7. • การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ทัวร์ฮ่องกง

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม