สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT437

ทัวร์อียิปต์ ล่องแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (EY)

ทัวร์อียิปต์ , 6 วัน 3 คืน , 23-28 มิถุนายน 2562 , 14-19 กรกฎาคม 2562
Etihad Airways (EY)
Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo
ทัวร์อียิปต์ ล่องแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (EY)
ไคโร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - โชว์ระบำหน้าท้อง
ปิระมิด - เมมฟิส - ซัคคาร่า - อเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล -ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด - อาลี - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ 

กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน 2562
23-28
กรกฎาคม 2562
14-19

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ
23.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ P สายการบินเอทิฮัด เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอทำการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย GREETING EGYPT
วันที่ 2
ไคโร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมวิวยามค่ำ
02.15 น.
ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ EY407 BKKAUH 02.15-05.45 อิสระพักผ่อน บินประมาณ 7 ชั่วโมง
05.45 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบี เปลี่ยนเครื่องบินไปเมืองไคโรประเทศอียิปต์
09.55 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY653 AUHCAI 09.55-11.45 อิสระพักผ่อน บินประมาณ 3 ชั่วโมง
11.45 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ กรุณาสังเกตุป้าย GREETING EGYPT ก่อนผ่าน ต.ม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 450บาท/180ปอนด์อียิปต์/ท่าน )
ค่ำ
พิเศษ !!! รับประทานอาหารค่ำ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมวิวยามค่ำ

พร้อมชม โชว์ระบำหน้าท้อง
ที่พัก
Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์อียิปต์

ผู้ใหญ่
฿39,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿4,500
ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 16:41 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อียิปต์

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร-อัสวาน-ลัคซอร์
 • • โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • • รถสำหรับนำเที่ยวตามรายการ
 • • บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
 • • ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • • ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 • • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$/วัน/ท่าน ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามพอใจ (วันละ3$/ขั้นต่ำวัน)
 • • ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ/ ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 • • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
 • • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
 • • กรณียกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตั๋ว 25 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
 • • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 20วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน100%
 • •  ในกรณีที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย หรือ ราคาปรับขึ้นตามจำนวนผู้เดินทางจริง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
 • • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน, เที่ยวบินล่าช้าหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเที่ยวบินภายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น
 • •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • • รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง
 • • หลักฐานการงาน
 • • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)
 • • ***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ *****
 • • กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัท
 • • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • • หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร **ย้ำ** ไม่สามารถใช้สำเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ทัวร์อียิปต์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 462 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 65 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม