สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT503

ทัวร์อิหร่าน เที่ยวครบดินแดนเปอร์เซีย 9 วัน 6 คืน (W5)

ทัวร์อิหร่าน , 9 วัน 6 คืน ,
Mahan Air (W5)
PIROOZY HOTEL , ARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) , ELYSEEHOTEL , OXIN HOTEL
ทัวร์อิหร่าน เที่ยวครบดินแดนเปอร์เซีย 9 วัน 6 คืน (W5)
เตหะราน - อาห์วาซ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์พรม - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย 
เมืองชูสห์ - พิพิธภัณฑ์ซูซ่า - เดซฟูล - เมืองชูสห์ตาร์ - โชกาซานบิล - เมืองยาซูจ - หมู่บ้านทังอีเมอเรียน - เดน่า
เมืองชีราซ - สุเหร่าสีชมพู - สวนอีแรม - สวนนาเรนเจสตาน - ที่ฝังศพฮาเฟซ - ป้อมคาริมข่าน - ตลาดวากิลบาซาร์ 
เมืองมาร์พดาสท์ - นครเปอร์เซโพลิส - เมืองอีสฟาฮาน - สะพานคาจู - สะพานอัลลาห์เวอร์ดีข่าน - วิหารแวงค์ - พระราชวังเชเหลโชตุน
พระราชวังฮัสท์เบเฮสท์ - จัตุรัสอิหม่าม - พระราชวังอาลีคาปู - มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ - มัสยิดอิหม่าม
เมืองคาชาน - หมู่บ้านแอบยาเนห์ - สวนฟิน - ชมโบรูเจอร์ดีเฮาส์

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เตหะราน
19.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทางณ เคาน์เตอร์สายการบิน มาฮานแอร์ชั้น 4 แถว S ประตู 8
22.35 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5050 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
วันที่ 2
เตหะราน - อาห์วาซ
03.45 น.
เดินทางถึง สนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้น ทำท่านไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.
นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณหนึ่งพันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกต้นไม้ให้ดูสวยงามมาโดยตลอดทุกรัชสมัย

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอิหร่าน ถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ และที่สำคัญที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตอีกด้วย

จากนั้นนำท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่สร้างอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริย์ทาห์มาส์พ ต่อมาได้ถูกปรับปรุงโดยกษัตริย์คาริม ข่านซานด์ และกษัตริย์อะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร์ ซึ่งได้เลือกเตหะรานเป็นเมืองหลวง จึงได้สร้างต่อเติมให้เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้

จากนั้น นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum)ตั้งอยู่กลางกรุงเตหะราน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการก่อสร้างรูปทรงทันสมัยและมีชื่อเสียง ภายในอาคารได้ถูกตกแต่งแบบสมัยใหม่และเป็นระเบียบ ที่แห่งนี้ได้ถูกเก็บสะสมพรมจากที่ต่างๆในอิหร่าน นำมารวมกันไว้ที่นี่ ซึ่งมีทั้งพรมผืนเล็กและใหญ่สุดต่างๆกัน และที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็คือ ลวดลายและเลียนแบบพรมผืนแรกของโลกที่ขุดค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวรัสเซียที่เมืองพาซิลิก (Pazyryk) ซึ่งพรมนี้ได้ใช้ห่อศพอยู่ และต่อมาจึงได้ตั้งชื่อว่า พรมพาซิลิกจากการตรวจสอบอายุโดยใช้รังสี พบว่าพรมผืนนี้มีอายุเก่าแก่และมากกว่า 2,000 ปีมาแล้วและเป็นการถักทอจากลวดลายของชาวเปอร์เซีย จากหลักฐานดังกล่าวได้บ่ง ให้เห็นว่า มีการทอพรมในอิหร่านไม่ต่ำกว่า 2500 ปีมาแล้ว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น.
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงินทองและเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอยไข่มุกอันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของที่สำคัญต่างๆ หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light)เป็นเพชรสีชมพูที่เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน้ำหนักถึง 182 การัต ลูกโลก(Global of Jewel)ที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ชิ้น ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 18,200 การัต พระราชบัลลังก์ฯ(Naderi Shah Throne)เป็นของกษัตริย์นาเดรี ซาห์ ที่ทรงสั่งให้สร้างมีความสูง 2.25 เมตร ประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น มงกุฎเกียนี(Kiani Crown)ซึ่งทำขึ้นในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ที่ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1797-1834 ทำด้วยไข่มุกและอัญมณีที่มีค่าอีกมากมายรวมแล้วมีน้ำหนัก 4.5 กก. และมงกุฎปาห์ ลาวี(Pahlavi Crown)ถูกทำขึ้นในปี ค.ศ.1925 ตอนที่ขึ้นครองราชย์และนอกจากนั้นยังมี เครื่องประดับต่างๆ อีกมากมายที่สุดจะประเมินค่าฯ
16.00 น.
นำท่านออกเดินทางไป สนามบินเมราห์บัด เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
17.00 น.
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ในสนามบิน
18.50 น.
ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่ เมืองอาห์วาซ โดยสายการบิน Iran Aseman Airlines เที่ยวบินที่ EP-832
20.10 น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองอาวาซ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดคูเซสถาน ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ อยู่บนที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาซาโกรซ ที่พาดผ่านทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัก
NEYSHEKARHOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์อิหร่าน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 14:47 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อิหร่าน

 • •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ และตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการ ท่านละ 56 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ USD 3 /ท่าน/วัน รวมเป็น 27 ดอลลาร์ ตลอดทริปหรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 23 กก./ท่าน)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • •  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 • • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25วันเก็บค่าใช้จ่าย 50%
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • •  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
 • • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
 • •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10ท่าน
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ทัวร์อิหร่าน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม