สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT546

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ 7 วัน 6 คืน (TG)

ทัวร์อินเดีย , 7 วัน 6 คืน ,
Thai Airways (TG)
HOTEL RADISSON BLU , Nubra Ethnic Camp , HOTEL ROYAL PALACE
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ 7 วัน 6 คืน (TG)
ชมจุใจ “เมืองเลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์” หรือ ทิเบตน้อย (Little Tibet)
นอน “นูบร้าวัลเล่ย” ชมทะเลทรายสีเงิน ทางเหนือของเมืองเลย์
อัชดัม วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แวกฟ้า คว้าเมฆ ชมถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass
เต็มอิ่มบันทึกภาพความงาม ของทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงสุดในโลก
ชมจุด Highlight สำคัญ ๆ ครบตลอดเส้นทาง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
เสริมอาหารไทย ทุกมื้อ พร้อมของว่างทานระหว่างเดินทาง
พักโรงแรมระดับ 4  ดาว เมืองเดลี 1 คืน, เมืองเลห์ 4 คืนและนูบร้าวัลเลย์ 1 คืน 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เดลี
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 7 สายการบิน Thai Airways โดยเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
07.35 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองเดลลี โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 นาที) (บริการอาหารบนเครื่อง)
10.35 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเดินทางสู่ อักชารดาห์ม (Akshardham) หรือ อัชดัม วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่ที่น่าเลื่อมใสของมหาชนทั่วประเทศอินเดีย ในอินเดียมีวัดลักษณะเช่นนี้อยู่มากแต่ในที่สุด บริษัทกินเนสก็มอบใบประกาศนียบัตร วัดฮินดูใหญ่ที่สุดในโลก ให้กับวัดนี้ ด้วยเหตุผลคือเป็นวัดใหญ่ที่สุด สร้างโดยเอกชนและถือว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีบริเวณกว้างมากถึง 86,342 ตารางฟุต วัดนี้มีความอัศจรรย์มากมาย สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลัก และปูพื้นด้วยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลักตัวโดมสูง 72 ฟุต มีเสา โดม ล้อม 1,160 ต้น รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจำนวน 148 เศียร ด้านในบรรจุเทพเจ้าฮินดูแกะสลักกว่า20,000 องค์ ใช้เวลาสร้าง 5 ปีเท่านั้น โดยท่านประมุขสวามีมหาราช เป็นผู้ออกแบบเพียงคนเดียวเป็นสถาปัตยกรรมฮินดูที เก่าแก่ที่สุดก่อสร้างโดยช่างอาสาสมัครมีทั้งนักบวชช่างศิลปะรวมถึงนักแสวงบุญทุกคน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ
บ่าย
นำท่านชม ราชปาติภาวัน ที่พำนักของประธานาธิบดี (Presidential Palace หรือ Rashtrapati Bhavan) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกุลผสานกับแบบตะวันตกที่มีขนาดใหญ่โตและซับซ้อน สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในที่พำนักของประธานาธิบดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่พำนักของประธานาธิบดีอินเดีย (Rashtrapati Bhavan) ในนิวเดลีเป็นหนึ่งในบ้านพักของประมุขแห่งรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อาคารมีขนาด 19,000 ตารางเมตร (200,000 ตารางฟุต) มีสี่ชั้นและ 340 ห้อง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 130 เฮกตาร์ (320 เอเคอร์) ณ ใจกลางของเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานคตินิยมแบบโมกุลและยุโรปในลักษณะอันมีเสน่ห์น่าทึ่ง นำท่านชม ประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ใช้เป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จุดไฟ อมรชีวินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) จวบจนปัจจุบัน มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,000 ชื่อ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
HOTEL RADISSON BLU หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เดลลี - เมืองเลห์ (พระราชวังเลห์ - เจดีย์สันติภาพ)
03.30 น.
เช้าปลุกตื่น เชคเอาท์ รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรมที่จัดเตรียมไว้

ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่ แคว้นลาดักห์
04.30 น.
เดินทางไปสนามบินภายในประเทศ....
06.30 น.
เดินทางสู่ เมืองเลห์ โดย สายการบิน Go Air เที่ยวบินที่ 203 (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที)
ตอนเช้าจากนิวเดลีเที่ยวบินนี้เป็นหนึ่งในเที่ยวบินที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก ในวันที่ชัดเจนจากด้านหนึ่งของเครื่องบินที่สามารถเห็นได้ในระยะทางที่ยอดของ K2,Nanga Parbat, Gasherbrum และในด้านอื่น ๆ
07.53 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองเลห์ …เมืองศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่อยู่ในความสูงระดับ 3,505 เมตรจากระดับน้ำทะเล และยังคงมีมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวทิเบตหลงเหลือให้เห็นอากาศเบาบาง

นำท่านเข้าโรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า

หลังอาหาร ให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อปรับสภาพอากาศที่เบาบาง เนื่องจากเลห์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากอยู่ที่สูงแนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆค่ะ เพราะอากาศค่อนข้างแห้งและเบาบาง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่ายและจำนวนมาก ซึ่งทางทีมงานมียาป้องกันโรคแพ้ความสูงให้รับประทานก่อนเดินทางมายังเมืองเลห์

เลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์” เขตแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย มีอีกชื่อ คือ ทิเบตน้อย (Little Tibet) เพราะวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากทิเบต เลห์เป็นเมืองเล็กๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขา อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง12,00 ฟุต หรือรวม 3500 เมตร ที่นี่มีส่วนผสมของวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่หลากหลายเดินไปไหนก็เห็นแขกอินเดีย แขกขาวแบบปากีสถาน บางคนหน้าออกไปทางจีนและธิเบต ผู้คนแถบนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจดี ใช้ชีวิตแบบช้าๆ อยู่กับธรรมชาติ

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
13.30 น.
นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังเลห์ (Leh Palace) โบราณสถานบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมืองเลห์สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดัก จากจัตุรัสกลางเมืองเลห์เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดัก

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัด Tsemo Gompa และ ชม เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) ชมพระอาทิตย์ตกดินเจดีย์สันติภาพตั้งอยู่บนเขาเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวเมืองเลห์ในมุมสูงได้อย่างโรแมนติกและงดงามมากค่ะ เจดีย์นี้สร้างโดยญี่ปุ่นเพื่อประกาศพระศาสนาและจรรโลงสันติภาพ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
HOTEL ROYAL PALACE หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์อินเดีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12:26 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อินเดีย

 • • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล, ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก
 • • ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ 15-20 ท่าน ตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวหรืออัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
***เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว***
 • • ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน
 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - เดลี - เลห์ - เดลี - กรุงเทพ
 • • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ / น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศที่เดลี, และ ค่ารถ Toyota Innova ที่เลห์ แบบไม่ปรับอากาศ นั่งคันละ 4 ท่าน เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพจับจองคนละหน้าต่างรถ
 • • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน5แสนบาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 75 ปี)
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่าชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
 • • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม และกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลเช่นขี่จามรี,สกี ฯลฯ
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ 50 USD /ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่ายหากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน)
 • • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
 • • กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***
 • • กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่าน
 • • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • • ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด *ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ

ทัวร์อินเดีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม