สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT528

ทัวร์อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลิ่ง 9 วัน 7 คืน (6E)

ทัวร์อินเดีย , 9 วัน 7 คืน ,
Indigo Airlines (6E)
PRIDE HOTEL (KOLKATA) , SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) , DENZONG RESIDENCY HOTEL(Gangtok) , NORLING ZIMKHANG
ทัวร์อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลิ่ง 9 วัน 7 คืน (6E)
กัลกัตตา - VICTORIA MEMORIAL HALL - สีลิกูรีบักโดกรา - ดาร์จีลิ่ง - วัดทิเบตกูมกอมปา - ไทเกอร์ฮิลล์
โรงงานผลิตชาไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ - ทรอยเทรน - สถานีบาตาเซียลูป - พิพิธภัณฑ์กูม - ย่านชอร์รัสต้า
กังต็อก - FLOWER SHOW HALL - วัดรุมเต็ก - ทะเลสาบฌางโก - คเณศต็อก - หนุมานต็อก
ถนนมหาตมคานธีมาร์ก - หมู่บ้านลาชุง - วัดเอนเซย์ - จุดชมวิวทาชิ - น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
หุบเขายุมถัง - กังต็อก - NAMGYAL INSTITUTE OFTIBETOLOGY

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - กัลกัตตา
13.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO AITLINES (6E) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน **หมายเหตุ** สายการบิน Indigo Airlines ไม่มีบริการอาหาร
17.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา KOLKATA โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E94
18.40 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่น) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองกัลกัตตา KOLKATA เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเวียงวังในยุคอังกฤษและเป็นศูนย์กลางทาง วัฒธรรมที่มีชีวิตชีวามากมีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาสู่อินเดียมากมายทำให้เมืองเจริญรุ่งเรืองมากและที่นี่จึงกลายเป็นบ้านอีกแห่งที่อยู่ไกลแสนไกลจากอังกฤษเพราะมีพร้อมทั้งจัตุรัสเอสปลานาดกับถนนสแตรนย์ ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่เดลลีหลังจากอินเดียได้รับเอกราชในปี1911
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/ โรงแรม
ที่พัก
PRIDE HOTEL (KOLKATA) หรือเทียเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
กัลกัตตา - สีลิกูรี (บักโดกรา) - เมืองดาร์จีลิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านชม เมืองกัลกัตตา KOLKATA เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย หลังตรวจรับสัมภาระแล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกัลกัตต้า

นำท่านชม(ด้านนอก) สถาปัตยกรรมอันงดงามของ VICTORIA MEMORIAL HALL ที่มียอดโดมใหญ่สูงถึง 62 เมตร และบนยอดสุดมีรูปนางฟ้า กางปีกแสดงท่าบิน เวลาลดพัดหมุนรอบตัวเองได้ ซึ่งสร้างขึ้นเมืองปี 2449 ด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง(ปีเดียวกับที่มีการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม)ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุควิคตอเรียกับข้าวของที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เบงกอล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภายในประเทศ เมืองกัลกัตตาเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานบักโดกรา BAGDOGRA AIRPORT นำคณะเข้าเชคอินเคาวน์เตอร์
เที่ยง
รับประทานอาหารแบบกล่อง ณ สนามบินเพื่อสะดวกในการเชคอิน
13.50 น.
โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E433 สู่ เมืองสีลิกูรีบักโดกรา (BAGDOGRA)
15.45 น.
ถึง เมืองบักโดกรา หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง DARJEELING (โดยรถจิ๊บปรับอากาศ) ซึ่งเมืองนี้สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง

นำท่านชม วัดทิเบตกูม กอมปา“GHOOM GOMPA” เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่งคริสต์ก็ตาม”ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) หรือเทียเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการทัวร์อินเดีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12:26 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อินเดีย

 • •  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัลกัตต้า-บักโดกร้า-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินอินดิโก้แอร์ไลน์ รวมน้ำหนัก20กิโลกรัมต่อท่าน
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
 • • รถโค้ชปรับอากาศในกัลกัตต้า,รถจิ๊ป(ไม่ปรับอากาศ)ในสิกขิมและดาร์จีลิ่ง
 • • โรงแรม ที่พัก(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้าบุฟเฟต์ อาหารตามที่ระบุในรายการตามรายการที่ระบุ
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุ
 • • ค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด /ท่าน
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน1,000,000บาทต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกินห้าแสนบาท)แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต( สำหรับอายุ 70 ปีขึ้นไป คุ้มครอง 50%)
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่าชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
 • • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมและกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลเช่นขี่จามรี,สกี ฯลฯ
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถและพนักงานบริการ 45 USD/ท่านหรือ1,600บาท(ตลอดทริปการเดินทาง)
 • • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความประทับใจในบริการ
 • •  ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
 • • วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังการ 3 วัน โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • •  ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน)
 • •  สำหรับห้องพักแบบ3 เตียงมีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้นกรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่3 ท่านบริษัทฯขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพักเป็น2 ห้องจะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหากออกตั๋วแล้วนักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยวท่านละ 1 ใบ(น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
 • •  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • • **รายการนี้เป็นเส้นทางกึ่งผจญภัย เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่รักและหลงใหลในธรรมชาติอย่างแท้จริง**
 • • และเส้นทางท่องเที่ยวบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นสำคัญ***

ทัวร์อินเดีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม