สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT102

ทัวยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาทิตลิส) อิตาลี 9 วัน 6 คืน (EK)

ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส ยุโรป , 9 วัน 6 คืน ,
Emirates (EK)
VENICE MESTRE HOTEL , Mercure Paris Velizy Hotel , CITY OBERLAND HOTEL , Ibis Styles Luzern City , HOTEL & FITNESS , Klima Hotel Milano Fiere
ทัวยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาทิตลิส) อิตาลี 9 วัน 6 คืน (EK)
ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ร้านค้าปลอดภาษี - ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์
นั่งรถไฟความเร็วสูงTGV - สตราสบูร์ก - จัตุรัสเกลแบร์ - มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - กรุงมิลาน - ปิอาซซ่าเดลดูโอโม่
แกลเลอเรียวิตโตรีโอเอมานูเอล - เวนิส - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ดูไบ
17.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่ 2
ดูไบ - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ร้านค้าปลอดภาษี - ล่องเรือบาโตมูซ
00.50 น.
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น.
เดินทางสู่ เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00 น.
เดินทางถึง เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889

นำท่านถ่ายรูป ประตูชัย ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลกที่ตั้งเรียงรายอยู่บน ถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดำเนิน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก

อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า

นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

อัตราค่าบริการทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส ยุโรป

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส ยุโรป

 • •  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
 • • สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • • ค่าวีซ่าเชงเก้น3,500 บาท (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 6วัน = 12ยูโร)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900บาท
 • •  สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 • • ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่าน
 • • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันเก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ
 • • ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
 • • ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • • สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
 • • กำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • • โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
 • •  แบบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผู้สมัคร
 • • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป
 • • หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
 • • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติใบ เฉพาะเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปี
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • • ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก และชื่อ-สกุลต้องสะกดตาม Passport เท่านั้น
 • • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกและชื่อ-สกุลต้องสะกดตาม Passport เท่านั้น
 • • หลักฐานทางการเงิน(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หลัก)หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATEฉบับภาษาอังกฤษ)
 • • ที่มีอายุไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่า และ บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENTฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่าเอกสารต้องออกจากทางธนาคาร และชื่อ-สกุลต้องสะกดตาม Passportเท่านั้น
 • • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
 • •  (ตัวจริง) และชื่อ-สกุลต้องสะกดตาม Passportเท่านั้น
 • • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • • กรณีผู้สมัครขอวีซ่ามีผู้รับรองสถานะทางการเงินให้(SPONSOR)
  • • หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่าของผู้ที่รับรองให้และระบุชื่อของผู้ที่รับการรับรอง
  • • บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENTฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่า
  • • หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • •  ผู้ที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ต้องมีความสัมพันธ์ที่ถุกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น คู่สมรส บิดา-มารดา-บุตร พี่น้องร่วมบิดา-มารดา เป็นต้น
 • • สำหรับเอกสารที่ต้องแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ได้รับรองเท่านั้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น หากต้องการให้บริษัทช่วยดำเนินการให้มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นใบละ 500 บาท ราคาจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่ต้องแปล
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้นฉบับละ 500 บาท

ทัวร์อิตาลี

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม