สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT292

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เช็ค ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (TG) [ปีใหม่]

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เยอรมัน ยุโรป , 7 วัน 4 คืน ,
Thai Airways (TG)
Clarion Hotel , Mercure Hotel Raphael Wien , Ringhotel Loew's Merkur
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เช็ค ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (TG) [ปีใหม่]

เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก - วิหารเซนต์ลอเรนซ์
ปราสาทปราก - สะพานชาร์ลส์ - จตุรัสเมืองเก่าปราก - โบสถ์พระแม่มาเรีย
เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - จัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสใจกลางเมือง
พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เล็ต - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส 
โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ - คาร์ทเนอร์สตรีท - ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.40 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.15 ชม.)

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมันนี) - จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก

05.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลก และไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป

จากนั้นไปยัง จัตุรัสโรเมอร์ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใน ปีค.ศ. 1405 ตรงข้ามกับศาลาว่าการเมืองจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงงดงามแบบ ฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ”

หลังจากนั้นถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยในอดีตเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมืองแห่งนี้ได้เป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปีค.ศ.1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม

จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ เป็นวิหารสวยประจำเมือง ซึ่งวิหารที่เห็นในปัจจุบัน คือ ตัววิหารที่ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องจากตัววิหารตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ชม น้ำพุแห่งความดีงาม ด้านบนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม มือซ้ายถือตาชั่ง มือขวาถือดาบ ปิดตา เหมือนที่พบเห็นบ่อยๆ ตามจตุรัสต่างๆ ในยุโรป แต่ที่เพิ่มเติมคือ ที่ฐานน้ำพุด้านล่าง มีรูปปั้นเทพีอีก 7 องค์ ที่มีน้ำพุพ่นออกมาจากหน้าอก

นำท่านสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี

ชม โบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์

นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old town) ที่มีอายุยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1300 โดยมีกำแพงเมืองความยาวกว่า 5 กม. รอบล้อมตัวเมืองเก่าไว้ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายจุด เช่น Nuremberg Castle และ City wall

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + เบียร์ท่านละ 1 แก้ว

ที่พัก

Ringhotel Loew's Merkur หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เยอรมัน ยุโรป

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 16:44 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เยอรมัน ยุโรป

 • • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • • ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆ ทั้งของไทย และประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินและอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • • ค่าพาหนะรับ - ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป - กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • • ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง เงินมัดจำจะถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง
 • • หากท่านไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
 • • หากท่านยกเลิกกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยอยู่ในกำหนดเวลา ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋ว ทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11-15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 45 วัน คืนเงินทั้งหมด
 • • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัด ที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • • ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • • พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของโปรแกรมที่เดินทางจนถึงวันหมดอายุบนหน้าพาสปอร์ต) ควรมีหน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า กรณีพาสปอร์ตชำรุดหรือมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือประเทศอื่นๆที่หมดอายุไปแล้วสามารถนำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
 • • รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 Cm X สูง 4.5 Cm ฉากหลังเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมใดๆ ยกเว้นผ้าคลุมศีรษะทางศาสนา ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • • ถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า / สูติบัตรในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • • หนังสือรับรองการทำงาน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ขอวีซ่า)
  • • กรณีพนักงานบริษัท (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทูต) หนังสือรับรองออกโดยบริษัท/สังกัดที่ท่านทำงานอยู่โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน วันเดือนปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) จะต้องพิมพ์ลงบนหัวกระดาษบริษัทฯ พร้อมประทับตราบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอำนาจ จึงถือเป็นสมบูรณ์
  • • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัท ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการ หรือ คณะกรรการเท่านั้น คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
  • • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • • อาชีพอื่นๆ ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ, แม่บ้าน หรือ ค้าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า ฯลฯ อาชีพที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำงานได้ ต้องทำจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถออกเองได้ หรือใช้แบบฟอร์มที่ทางบริษัทส่งให้ก็ได้
 • • หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีจนถึงหน้าสุดท้ายที่มียอดอัพเดตโดยยอดบัญชีต้องไม่กระโดดข้ามเดือน หรือขอ STATEMENT จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตจนถึงปัจจุบัน (ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี กับขอ Statement ให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) และจำนวนเงินในบัญชี มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือนร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
  • • หมายเหตุ
   • • ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลในครอบครัวด้วย
   • • ทุกสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น // ไม่รับพิจารณาบัญชีเงินฝากประจำที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
   • • ในวันนัดยื่นวีซ่ากรุณานำสมุดบัญชีเล่มจริงมาด้วย
 • • กรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทาง นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นแล้วทางบริษัทต้องออกจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางทั้งหมดอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของผู้เดินทาง โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำจดหมายยินยอมโดยบิดาหรือมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ว่าที่การอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงลายชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าของบริษัทฯไปอำนวยความสะดวกให้
 • • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับไม่ให้เข้าประเทศเป็นการถาวร และไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
 • • สถานทูตไม่มีนโยบายการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • • กรณีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • • การพิจารณาว่าจะได้รับวีซ่าหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น

**การยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศ (เชงเก้น) ลูกค้าต้องมาแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองตามวันเวลานัดหมายที่ศูนย์รับเรื่อง VFS ของประเทศนั้นๆ โดยจะแจ้งให้ทราบ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก**

ทัวร์ออสเตรีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 0 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2564 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม