สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT504

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย 9 วัน 6 คืน (TG) [ปีใหม่]

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน เชค , 9 วัน 6 คืน ,
Thai Airways (TG)
HOTEL SCALARIA , Astoria Hotel Prague , Intercity Hotel Wien , Danubius Hotel Flamenco , Best Western Plus Hotel Fussen , Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย 9 วัน 6 คืน (TG) [ปีใหม่]
อัลลิอันซ์ อารีนา - จตุรัสมารีนเพทส - เมืองชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
นั่งรถไฟ Cogwheel Train - ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ - เมืองวาลบวร์ก - พระราชวังและสวนมิราเบล - สะพานเชน 
เช้สกี้ ครุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ล - ย่านเมืองเก่า - พระราชวังและสวนเซินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์
ปราสาทปราก - โบสถ์เซ็นท์วีตัส - ถนน Golden Lane - จัตุรัสเรสซิเดนท์ - บ้านเกิดโมซาร์ท - จัตุรัสวีรบุรุษ 
ปูดาเปสต์- คาสเทิลฮัลล์- โรงอุปรากรณ์ฮังการี - มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น - ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
วันที่ 2
มิวนิค - อัลลิอันซ์ อารีนา - จตุรัสมารีนเพทส - เมืองชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ TG 924 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง
07.05 น.
ถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)
**หมายเหต พีเรียดตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค เวลา 06.45 น.**

แวะถ่ายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา (Allianz Arena) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง บาเยิร์นมิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยลงทุกสร้างกว่า 340 ล้านยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรียกเล่นๆว่า Schlauchboot ซึ่งแปวว่า เรือยาง

นำท่านเข้าสู่ตัว เมืองมิวนิค ให้ท่านได้อิสระที่บริเวณ จัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ซึ่งมีอาคารสำคัญของเมืองมากมาย อาทิ อนุสาวรีย์ St. Marry ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า และศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ ซึ่งจะมีหอระฆังตุ๊กตากล ซึ่งประกอบไปด้วยระฆัง 43 ใบ และ ตุ๊กตา 32 ตัว ซึ่งจะมีโชว์ในช่วงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆวัน นอกจากนั้นภายในจตุรัสยังมีร้านค้าต่างๆ ทั้งแบรนด์เนม และแบรนด์ท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้
บ่าย
ต่อด้วยเดินทางต่อไปยัง เมืองชวังเกา (Schwangau) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอันเป็นที่ตั้งของปราสาทที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle)

จากนั้นนำท่านขึ้นมินิบัสชมวิวปราสาทและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ สะพาน Marienbrucke (มินิบัสจะวิ่ง เฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศดี หากมีฝนหรือหิมะตกขอสงวนสิทธ์ิในการพาท่านเดินชมวิว) จุดชมวิวไฮไลทข์องปราแห่งนี้ซึ่งจะเห็นตัวปราสาทตั้งเด่นตระหง่านท่ามกลางขุนเขาอย่างสง่างาม

จากนั้นพาชมด้านใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของแคว้นบาวาเรียเลยทีเดียว โดยถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำรัสของพระเจ้าลูทวิช ที่ 2 ในปี1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้น โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสมโรมาเนสส์ จนทำให้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนีย์ที่เราเห็นกัน โดยคำว่า นอยชวานชไตน์ แปลวา่ ปราสาทหงส์ศิลาแห่งใหม่ ซึ่งมี Christian Jank นักออกแบบฉากละครเป็นผู้ออกแบบ

ใช้เวลาเล็กน้อย เดินทางต่อไปยัง เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเล็กๆใกล้ชวังเกา ที่มีบ้านเรือนสีสันสดใสสลับกันไปมาดูอบอุ่น และน่ารักในบรรยากาศสบายๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
Best Western Plus Hotel Fussen ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน เชค

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10:38 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน เชค

 • • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดEconomy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป(BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทยThai Airway(TG)
 • • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่องHand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทางระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 • • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน3,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลวงเงิน3,000,000 บาท
 • • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • • ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป 9 วัน 900 บาท/ท่าน
 • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปกรณีไม่ถึง 20 ท่านทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มเพื่อทำการออกเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
 • • กรณียกเลิก
  • • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วันบริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  • • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • • กรณีเจ็บป่วย
  • • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายในเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • • ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วันก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่าในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • • หลังการจองทัวร์ 20 วันกรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมาเพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 • • กรณีท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • • กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง(Triple)มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้นกรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง(1 Twin+1 Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมหรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
 • • การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นTraditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติTrade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำจะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 • • บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาวหากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
 • • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยนทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นCharter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตามอาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้เช่นศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปดังนั้นท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • • กรณี “หญิงตั้งครรภ์”ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจนสิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ทัวร์ออสเตรีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม