สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT009

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย ดูบรอฟนิค 8 วัน 5 คืน (OS)

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย มอนเตเนโกร สโลเวเนีย , 8 วัน 5 คืน ,
Austrian Airlines (OS)
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย ดูบรอฟนิค 8 วัน 5 คืน (OS)

เวียนนา - ซาเกรบ - โบสถ์เซนต์มาร์ก - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - Zagreb designer outlet
โอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์  - โบสถ์ St. Euphemia
เขตเมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ดูบรอฟนิค - ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค
ล่องชมเกาะ Lokrum Konzum - ชาฟตัท - ดูบรอฟนิค

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - เวียนนา (ออสเตรีย)
18.30 น.
พบกันที่ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตู 5 สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
23.00 น.
เดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ10.30 ชั่วโมง)
วันที่ 2
เวียนนา - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - โอพาเทีย
05.35 น.
เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 50 นาที)
07.50 น.
เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป

ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก

นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าลดราคาราคา เอ้าท์เลท อาทิเช่น แบรนด์ Adidas, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Bugatti, Antony Morato, United Color of Benetton, Brave Soul London, Ecco, Esprit, Fred Perry, Gant, Good bags, Guliver, Lacoste, Lotto, Lee, Levi’s, Michael kors, Nike, New Balance, Nine West, Polo, Reebok, Replay, Under Arrmour, Wrangler, Tods, Timberland, Superdry เป็นต้น

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย

นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล Maiden with The Seagull ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรป โครเอเชีย มอนเตเนโกร สโลเวเนีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:01 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ยุโรป โครเอเชีย มอนเตเนโกร สโลเวเนีย

 • • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป - กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 • • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 • • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด / วัน / ท่าน
 • • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
 • • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
 • • ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย 5,000 บาท
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ เป็นต้น
 • • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคนต่อวัน
 • • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
 • • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000.- บาท / ท่าน
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 • • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน
 • • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต (4 ชุด)
 • • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % (4 ใบ)
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส (2 ชุด)
 • • หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือสำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน (2 ชุด)
 • • จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น (2 ชุด)
 • • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน (2 ชุด)
 • • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา (2 ชุด)
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***

ทัวร์สโลเวเนีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม