สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT346

ทัวร์ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว 5 วัน 3 คืน (UL)

ทัวร์ศรีลังกา , 5 วัน 3 คืน , 18-22 กันยายน 2562 , 19-23 ตุลาคม 2562 , 16-20 พฤศจิกายน 2562 , 4-8 ธันวาคม 2562
Sri Lankan Airlines (UL)
Coco Royal Beach , Fresco Water Villa Resort, Dambulla , Oak Ray Regency, Kandy
ทัวร์ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว 5 วัน 3 คืน (UL)
ดัมบูลล่า - วัดถ้ำดัมบูลลา - สิกิริยา - สวนสมุนไพร - เมืองแคนดี้ - โชว์ระบำพื้นเมืองศรีลังกา - วัดพระเขี้ยวแก้ว
วัดกัลยาณี - คาลูทาร่า - กอลล์ - วัดพระศรีปรมนันทะ - โคลอมโบ - โกฏเฏ - วัดคงคาราม - ห้างโอเดล

กำหนดการเดินทาง

กันยายน 2562
18-22
ตุลาคม 2562
19-23
พฤศจิกายน 2562
16-20
ธันวาคม 2562
4-8

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - โคลอมโบ - สิกิริยา - วัดถ้ำดัมบูลลา
06.30 น.
ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ้นเครื่อง (ให้ท่านนำพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันติดตัวไปด้วย)
09.05 น.
โดย สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที (เวลาที่ศรีลังกาช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อสะดวกต่อการนัดเหมาย)
10.55 น.
ถึง สนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกาลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ปัจจุบันคือศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน ดังนั้นเราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาที่สนามบิน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางไปที่ เมืองดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) สู่ วัดถ้ำดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple) ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต ภายในถ้ำดัมบูลล่า สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลาช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระเพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีก ครั้งหนึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะและเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกัน แต่ละถ้ำมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม

ชม พระเจดีย์พระพุทธรูป ที่แกะสลักด้วยหินมากมาย ภายในถ้ำที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง ที่สำคัญคือภายในถ้ำแรก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม้ว่าถ้ำจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถ้ำอื่นๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้อย่างสบายๆ ดูแล้วช่างสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ้ำที่ 2 เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ภายในดูสวยงามแปลกตามาก ด้วยองค์เจดีย์ที่สูงจากพื้นถึงเพดานถ้ำ นอกจากนั้นก็มีพระพุทธไสยาสน์รวมถึงพระพุทธรูปมากมาย ทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยู่รอบๆถ้ำและรูปปั้นกษัตริย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ้ำที่ 3 ที่4 และที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งแต่ละถ้ำมีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยองค์ และที่เสริมให้ถ้ำทั้ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั้นก็คือภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื้นที่อายุราว 800 ปี มาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาพระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจำแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกุล ลงสีสันสวยงาม น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
19.30 น.
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก
Fresco Water Villa Resort, Dambulla หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ 2
สิกิริยา - ภูเขาสิงห์โต - สวนสมุนไพร - แคนดี้ - ร้านอัญมณี - โชว์ระบำพื้นเมือง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลกสร้างโดยกษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในครอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุตเป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขา เพราะว่าลักษณะของมันเหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีตสวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุดที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพรูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน

หลังจากนั้นเดินทางไปยัง สวนสมุนไพรเมืองมาตาเล
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสมุนไพร
บ่าย
นำท่านชม สวนสมุนไพร ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทน์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากำจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื่อย น้ำมันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านเดินทางไป เมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ

นำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านอัญมณีประเทศศรีลังกา มีชื่อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณี มีตำนานเล่าว่า กษัตริย์โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็นของกำนัลแก่ราชินีแห่งชีบ้า และในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกา

จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำพื้นเมืองศรีลังกา ตื่นตาตื่นใจไปกับการระบำพื้นเมืองชุดต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงชุดลุยไฟหลังจากโชว์จบ

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก
Oakley Regency Hotel,Kandy หรือในระดับเดียวกัน

อัตราค่าบริการทัวร์ศรีลังกา

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
฿27,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
฿22,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ
฿21,500
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿5,000
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
฿27,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
฿22,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ
฿21,500
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿5,000
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
฿27,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
฿22,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ
฿21,500
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿5,000
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
฿27,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
฿22,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ
฿21,500
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿5,000
ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ศรีลังกา

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธรรมดาและค่าภาษีสนามบินโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)
 • • ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน
 • • อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
 • • ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าวีซ่าเข้าประเทศศรีลังกาท่านละ USD35
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • • ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
 • • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด
 • • ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถและผู้ช่วยคนขับ
 • • อัตรารวม 1,000 บาท/ทริป/ผู้เดินทาง 1 ท่าน (ให้หัวหน้าทัวร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • เวลาสมัครชำระทั้งหมด หรือชำระครั้งแรก 10,000 บาท ที่เหลือชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 • • ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้รับประทานอาหารและไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดไปได้
 • • กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไม่ปรากฏตัววันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • • รายการท่องเที่ยวและการเดินทาง ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
 • •  ยกเลิก 45 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ 5,000 บาท
 • • ยกเลิก 30 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ 10,000 บาท
 • •  ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 50% ของราคาทัวร์
 • •  ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 100% ของราคาทัวร์
 • •  ธนบัตรไทยสามารถนำออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • • เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนำกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
 • • เพื่อความปลอดภัยไร้กังวล กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวในการเดินทาง
 • • ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตัดเล็บ หรือของที่มีลักษณะเหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปืนเด็กเล่น หรือวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น้ำมัน สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพู โลชั่น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง ขึ้นเครื่อง
ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร้อมทั้งโรงแรม บริษัทจัดนำเที่ยวตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น เนื่องจากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง

ทัวร์ศรีลังกา

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 678 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 67 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม