สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT250

ทัวร์ไบคาล เอียร์คุสต์ เกาะโอลคอน 8 วัน 6 คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย , 8 วัน 6 คืน ,
Siberia Airlines
ANGARAHOTEL , BURYATIA HOTEL , VILLA MANILA HOTEL
ทัวร์ไบคาล เอียร์คุสต์ เกาะโอลคอน 8 วัน 6 คืน (S7)
ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ทอลท์ซี่ - โบสถ์เซนต์นิโคลส - ตลาดลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - อูลันอูเด
IvolginskyDatsan - ย่านจัตุรัสกลางเมือง - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - วิหารโอดิกีเทรียฟสกี - ถนนอารบัท
เอียร์คุสต์ - รถไฟสายทรานไซบีเรีย - ย่านหนึ่งสามศูนย์ - วิหารคาซาน - อุสต์ออร์ด้า - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูเซอร์ - แหลมโคลบอย - แหลมบูรคาน - โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ - อนุสาวรีย์ผู้บุกเบิกเอียร์คุตส์
ย่านถนนคาร์ลมาร์กซ์ - อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - เซ็นทรัลมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - เอียร์คุตส์
14.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
17.25 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองเอียร์คุตส์ เที่ยวบินที่ S7 762 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช.ม.)
วันที่ 2
เอียร์คุตส์ - ลิสต์เวียนก้า - อูลันอูเด
00.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเอียร์คุตส์ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า Listvyanka

นำชม พิพิธภัณฑ์ทอลท์ซี่ The Taltsy Museum of Architecture and Ethnographyสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน (ทั้งชาวยุโรปและชาวบูรยัต) มีโบสถ์ไม้,บ้านไม้, เกอร์ (กระโจม) ฟาร์ม บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ ที่เกิดน้ำท่วมหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน

จากนั้นนั่ง CABLE CAR ขึ้นสู่ เนินหินเชียร์สกี ชมทิวทัศน์อันงดงามกว้างไกลของช่วงที่แม่น้ำอังการ่า ไหลมาบรรจบกับทะเลสาบไบคาลทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ประมาณ 1,637 เมตร ได้รับสมญานามว่า “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย.”The Blue Eye OfSibiriaและ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น "มรดกโลก" ตั้งแต่ ค.ศ.1996 เป็นต้นมา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นำชม โบสถ์เซนต์นิโคลส St. Nicholas Church โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่สร้างด้วยเงินบริจาคของคเซโนฟอนต์ เซเรไบยาคอฟพ่อค้าชาวรัสเซีย ที่ประสพเหตุเรือแตกขณะที่ล่องเรือข้ามฝั่งมาจากอูลานอูเดและรอดชีวิตอย่างปาฏิหารย์ ซึ่งเขาเชื่อว่ารอดชีวิตได้เพราะเซนต์นิโคลาสเป็นผู้คุ้มครองผู้มีปัญหาทางธุรกิจมักจะได้รับการช่วยเหลือจากการอธิฐานขอพรเสมอ

นำท่านสู่ ตลาดลิสต์เวียนก้า Listvyankaที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็กๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่น้ำอังการ่า ทั้งปลาและสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกอีกมากมาย

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล Baikal museumซึ่งบรรยายสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลและเก็บรวบรวมตัวอย่างความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาลซึ่งมีการจัดแสดงสายพันธุ์สัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น แมวน้ำไบคาล เป็นแมวน้ำสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก ปลาโอมุล ปลาประจําถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบไบคาลเท่านั้น **ในช่วงฤดูหนาวท่านที่สนใจขี่สุนัขลากเลื่อนไซบีเรียฮัสกี้ หรือขับขี่สโนว์โมบิล กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์**
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
18.00 น.
นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเอียร์คุตส์
20.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอูลันอูเด โดย สายการบินรัสไลน์ เที่ยวบินที่ 7R3602 (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) **สายการบินและเวลาบินเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวันที่ท่านเดินทาง**
20.24 น.
ถึง สนามบินเมืองอูลันอูเด

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BURYATIA HOTEL หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์รัสเซีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15:43 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์รัสเซีย

 • •  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • • กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน1,000,000 บาท
 • • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
 • • ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์)
 • •  ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 60 USD ต่อท่านตลอดทริป
 • • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 • • ** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 60 USD ต่อท่าน **
 • •  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • •  ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • • ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 • • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 • • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • •  แจ้งยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
 • • แจ้งยกเลิกภายใน 21วันก่อนเดินทางทุกกรณีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • •  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
 • • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • •  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
 • • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ทัวร์รัสเซีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม