สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT250

ทัวร์ไบคาล เอียร์คุสต์ เกาะโอลคอน 8 วัน 6 คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย , 8 วัน 6 คืน ,
Siberia Airlines
ANGARAHOTEL , BURYATIA HOTEL , VILLA MANILA HOTEL
ทัวร์ไบคาล เอียร์คุสต์ เกาะโอลคอน 8 วัน 6 คืน (S7)
ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ทอลท์ซี่ - โบสถ์เซนต์นิโคลส - ตลาดลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - อูลันอูเด
IvolginskyDatsan - ย่านจัตุรัสกลางเมือง - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - วิหารโอดิกีเทรียฟสกี - ถนนอารบัท
เอียร์คุสต์ - รถไฟสายทรานไซบีเรีย - ย่านหนึ่งสามศูนย์ - วิหารคาซาน - อุสต์ออร์ด้า - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูเซอร์ - แหลมโคลบอย - แหลมบูรคาน - โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ - อนุสาวรีย์ผู้บุกเบิกเอียร์คุตส์
ย่านถนนคาร์ลมาร์กซ์ - อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - เซ็นทรัลมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - เอียร์คุตส์
14.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
17.25 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองเอียร์คุตส์ เที่ยวบินที่ S7 762 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช.ม.)
วันที่ 2
เอียร์คุตส์ - ลิสต์เวียนก้า - อูลันอูเด
00.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเอียร์คุตส์ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า Listvyanka

นำชม พิพิธภัณฑ์ทอลท์ซี่ The Taltsy Museum of Architecture and Ethnographyสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน (ทั้งชาวยุโรปและชาวบูรยัต) มีโบสถ์ไม้,บ้านไม้, เกอร์ (กระโจม) ฟาร์ม บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ ที่เกิดน้ำท่วมหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน

จากนั้นนั่ง CABLE CAR ขึ้นสู่ เนินหินเชียร์สกี ชมทิวทัศน์อันงดงามกว้างไกลของช่วงที่แม่น้ำอังการ่า ไหลมาบรรจบกับทะเลสาบไบคาลทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ประมาณ 1,637 เมตร ได้รับสมญานามว่า “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย.”The Blue Eye OfSibiriaและ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น "มรดกโลก" ตั้งแต่ ค.ศ.1996 เป็นต้นมา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นำชม โบสถ์เซนต์นิโคลส St. Nicholas Church โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่สร้างด้วยเงินบริจาคของคเซโนฟอนต์ เซเรไบยาคอฟพ่อค้าชาวรัสเซีย ที่ประสพเหตุเรือแตกขณะที่ล่องเรือข้ามฝั่งมาจากอูลานอูเดและรอดชีวิตอย่างปาฏิหารย์ ซึ่งเขาเชื่อว่ารอดชีวิตได้เพราะเซนต์นิโคลาสเป็นผู้คุ้มครองผู้มีปัญหาทางธุรกิจมักจะได้รับการช่วยเหลือจากการอธิฐานขอพรเสมอ

นำท่านสู่ ตลาดลิสต์เวียนก้า Listvyankaที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็กๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่น้ำอังการ่า ทั้งปลาและสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกอีกมากมาย

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล Baikal museumซึ่งบรรยายสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลและเก็บรวบรวมตัวอย่างความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาลซึ่งมีการจัดแสดงสายพันธุ์สัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น แมวน้ำไบคาล เป็นแมวน้ำสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก ปลาโอมุล ปลาประจําถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบไบคาลเท่านั้น **ในช่วงฤดูหนาวท่านที่สนใจขี่สุนัขลากเลื่อนไซบีเรียฮัสกี้ หรือขับขี่สโนว์โมบิล กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์**
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
18.00 น.
นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเอียร์คุตส์
20.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอูลันอูเด โดย สายการบินรัสไลน์ เที่ยวบินที่ 7R3602 (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) **สายการบินและเวลาบินเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวันที่ท่านเดินทาง**
20.24 น.
ถึง สนามบินเมืองอูลันอูเด

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BURYATIA HOTEL หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์รัสเซีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15:43 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์รัสเซีย

 • •  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • • กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน1,000,000 บาท
 • • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
 • • ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์)
 • •  ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 60 USD ต่อท่านตลอดทริป
 • • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 • • ** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 60 USD ต่อท่าน **
 • •  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • •  ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • • ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 • • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 • • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • •  แจ้งยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
 • • แจ้งยกเลิกภายใน 21วันก่อนเดินทางทุกกรณีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • •  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
 • • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • •  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
 • • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ทัวร์รัสเซีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 241 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม