สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT205

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก ซากอส 9 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์รัสเซีย , 9 วัน 7 คืน ,
Thai Airways (TG)
PARK INN HOTEL , IZMAILOVO VEGA
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก ซากอส 9 วัน 7 คืน (TG)
กรุงมอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ประตูชัย - มอสโคว์เซอคัส - วิหารนางชี - วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์ - ถนนอารบัท
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซ็นต์บาซิล - สุสานเลนิน - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อาสนวิหารคาซาน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มอสโคว์ - สวนอเล็กซานเดอร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - Nulevoy Kilometer Goroda Moskvy
มูรมันสก์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์อโลชา - ร้านเบอร์เกอร์ - คีรอฟสก์ - เมืองหิมะ - ล่าแสงเหนือ
หมู่บ้านซามิ - กวางเรนเดียร์ - ฮัสกี้พาร์ค - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ - พระราชวังฤดูหนาว
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - วิหารเลือด - SMOLNY CONVENT - เรือออโรร่า - ปีเตอร์ฮอฟ
บ้านพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ประตูชัย - ละครสัตว์รัสเซีย
07.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
10.30 น.
ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
16.10 น.
เดินทางถึง มอสโคว์ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.)

นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์

นำท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก มาก

นำท่านชม ประตูชัย Triumphal ถูกสร้างใน ค.ศ. 1829-1834 ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัส Tverskaya โดยถูกสร้างแทนประตูชัยเก่าที่สร้างจากไม้ในปี ค.ศ. 1814
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย มอสโคว์เซอคัส (Moscow Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาดผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
ที่พัก
Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
วิหารนางชี - วิหารเซนต์เดอะซาเวีย - ถนนอารบัท - สถานีรถไฟมอสโคว์ - จัตุรัสแดง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ (Novodevichy Convent) เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ

นำท่านชม วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

นำท่านสู่ ย่านถนนอารบัท (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน มีเวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ (Moscow Metro) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก เปิดให้สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีอ่อนช้อยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับด้วยภาพวาดสีน้ำมัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
เที่ยวชมบริเวณ จัตุรัสแดง (Red Square) ที่ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นที่นี่ เคยใช้เป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต

โบสถ์เซ็นต์บาซิล St.Basil Cathedral สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 มากกว่า

สุสานเลนิน (Lenin Mausoleum) สร้างในปี ค.ศ. 1929 สุสานเเห่งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อชาวรัสเซียเเละโลกคอมมิวนิสต์ เพราะเป็นจุดที่เหล่าบรรดาผู้ที่รักในอดีตท่านผู้นำเเละบรรดานักท่องเที่ยวจะได้มาเห็นร่างของท่านได้อย่างใกล้ชิด

หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Gate Towe) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุ

อาสนวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) โบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซียสีขาวสลับส้มแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความศรัทธา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจำลองวิหารเดิมที่ถูกระเบิดในช่วงที่คอมมิวนิสต์ปกครอง อาสนวิหารคาซานั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างจากอิฐแดงและแต่งขอบด้วยสีขาวตามแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกทำให้วิหารแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มอสโคว์ (State Historical Museum ) อาคารสีแดงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเเบบโกธิค เเละหอสูงที่งดงามเเละน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นมาตามพระบัญชาของ จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 เเละเปิดให้เข้าชมเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่เก็บรวบรวมของสะสมทางด้านโบราณคดีเอาไว้อย่างมากมาย สิ่งของที่จัดเเสดงในพิพิธภัณฑ์นั้นได้มาจากการบริจาคของบรรดาพ่อค้า เเละชนชั้นสูงจำนวนมากมาย ก่อนที่จะตกทอดต่อๆ

ชมดอกไม้นานาพรรณที่สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงมอสโคว์ สวนอเล็กซานเดอร์ (Alexander Garden ) ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกำแพงเครมลิน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและดอกไม้นานาพรรณ

เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำภายใน ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองที่มีความสวยงามโดดเด่น

นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะไปเช็คอินที่ Nulevoy Kilometer Goroda Moskvy หลักกิโลศูนย์ของประเทศรัสเซียได้อีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์
22.25 น.
เดินทางสู่ เมืองมูรมันสก์ โดย สายการบิน แอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU 1322 (โปรแกรม เมืองที่พัก เที่ยวบิน เที่ยวรถไฟ อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก )
01.05 +1 น.
เดินทางถึง สนามบินมูรมันสก์ เมืองมูรมันสก์

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
ที่พัก
Park Inn Hotel หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์รัสเซีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 18:22 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์รัสเซีย

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • • กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
 • • ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์)
 • •  ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 USD ต่อท่านตลอดทริป
 • • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 • • ** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 USD ต่อท่าน **
 • •  ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • •  ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 • • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • •  แจ้งยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
 • • แจ้งยกเลิกภายใน 21 วันก่อนเดินทางทุกกรณี ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • •  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
 • • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
 • • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ทัวร์รัสเซีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 437 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 65 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม