สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT009

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย มอนเตเนโกร 10 วัน 7 คืน (OS)

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย มอนเตเนโกร สโลเวเนีย , 10 วัน 7 คืน ,
Austrian Airlines (OS)
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย มอนเตเนโกร 10 วัน 7 คืน (OS)

เวียนนา (ออสเตรีย) - เมืองกราซ - เมืองเบลด(สโลเวเนีย) - ล่องเรือเพลทน่า - ถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - กรุงลุบเบลียน่า
เมืองซาเกรบ(โครเอเชีย) - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เมืองตอนล่าง - เมืองตอนบน - ประตูเมืองโบราณ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง - เมืองคาโลวัช - รัสต็อคเก้ - ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE - Big Waterfalls - เมืองโทรเกียร์
เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - เมืองโมสตาร์ - เมืองโอมิช - เมืองบลากายจ์ - บ้านแบบเติร์ก - เมืองโพซิเทล - เมืองมาลี สตอน
ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - เมืองดูบรอฟนิค - ยอดเขา SRD - กำแพงเมืองโบราณ - เมืองกอเตอร์(มอนเตเนโกร) - เมืองบุดว่า
กรุงพอดกอริซ่า -พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - เวียนนา (ออสเตรีย)
21.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 016 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.)
วันที่ 2
เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ (UNESCO) - เบลด (สโลเวเนีย)
05.35 น.
เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว

นำท่านรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า ณ Hotel NH Vienna Airport

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “เมืองกราซ” (GRAZ)(ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้งสองข้างทาง เดินทางถึงเมืองกราซ(Graz) นำท่านชม เมืองกราซ(Graz) ซึ่งได้รับการยกย่อยให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultural City of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซ(Graz) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวียนนาเท่านั้น ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และได้ยังคงรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองเบลด” (Bled)ประเทศสโลวีเนีย(Slovenia) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) / เดินทางถึงเมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด (Bled)เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivliเห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง

จากนั้นนำท่าน “ล่องเรือเพลทน่า” ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักอาหารพื้นเมือง
ที่พัก
โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรป โครเอเชีย มอนเตเนโกร สโลเวเนีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 11:46 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ยุโรป โครเอเชีย มอนเตเนโกร สโลเวเนีย

 • • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 • • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • • ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย
 • • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 • • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • • น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
 • • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
 • • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
 • • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ เป็นต้น
 • • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
 • • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000.- บาท / ท่าน
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 • • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน
 • • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต (4 ชุด)
 • • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % (4 ใบ)
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส (2 ชุด)
 • • หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือสำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน (2 ชุด)
 • • จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น (2 ชุด)
 • • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน (2 ชุด)
 • • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา (2 ชุด)
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***

ทัวร์ยุโรป

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 518 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 63 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม