สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT349

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน (QR)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ยุโรป , 10 วัน 7 คืน ,
Qatar Airways (QR)
DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS , TALLINK SILJA LINE , SCANDIC MALMO CITY , SCANDIC KLARALVEN , PARK INN HAMMRBY SJOSTAD , USTEDALEN
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน (QR)
เมืองโกเทนเบิร์ก - จัตุรัส Gustav Adolf’s - เมืองเฮลซิงบอร์ก - ย่านเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมือง - เมืองเมืองมัลโม - ปราสาทมัลโม
ศาลาว่าการเมืองมัลโม - กรุงโคเปนเฮเกน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - เงือกน้อย - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์
ย่านถนนสตรอยก์ - ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS - กรุงออสโล - ปราสาท Akerrus - ศาลาว่าการเมืองออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
เมืองเกียร์โล - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ไมดรัล - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองเกียร์โล - อุทยานฟรอกเนอร์
เมืองคาลสตัท - กรุงสต็อกโฮล์ม - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE 
กรุงเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - จัตุรัสซีเนเตอร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - โดฮา
16.30 น.
คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.35 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 833
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.55 น. และถึงโดฮาเวลา 00.10 น.***
23.25 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 2
โดฮา - โกเทนเบิร์ก - จัตุรัสGustav Adolf’s - เฮลซิงบอร์ก - มัลโม - ปราสาทมัลโม
01.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโกเทนเบิร์ก เที่ยวบินที่ QR 173

***คณะเดินทางวันที่ 30 มี.ค.-8 เม.ย. 62 เดินทางถึงสนามบินโกเทนเบิร์ก เวลา 07.35 น.***
06.35 น.
เดินทางถึง สนามบินโกเทนเบิร์ก (Gothenburg) ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโกเทนเบิร์ก (Gothenburg) เมืองใหญ่อันดับสองของสวีเดน และใหญ่เป็นอันดับห้าในแถบนอร์ดดิกโดยเป็นเมืองที่ผังเมืองคล้ายๆ กับอัมสเตอร์ดัมอย่างมาก เพราะในช่วงเเรกของการสร้างเมืองในช่วงปี ค.ศ.1621 นั้นผู้อพยพชาวดัชต์มีส่วนในการก่อสร้างเมือง เเละคนท้องถิ่นมักจะเรียกชื่อเล่นๆ ของเมืองเเห่งนี้ว่า ลิตเติล ลอนดอน โดยมีสีสันยามค่ำคืนที่คล้ายคลึงกับลอนดอน

นำท่านชมจัตุรัส Gustav Adolf’s ที่อยู่ใจกลางเมืองเเละมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงบอร์ก (Helsingborg)เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดน เชื่อว่าก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1085 โดยในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์ก และได้ตกเป็นของสวีเดนตั้งแต่ปี 1658 หลังสนธิสัญญารอสกิลถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนที่ห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร์ (Helsingør) ของประเทศเดนมาร์กซึ่งมีช่องแคบเออเรซุนด์คั่นเป็นชายแดนธรรมชาติ

นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามที่สุดของเมือง ถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (rådhus)ที่สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 1897

จากนั้นนำท่นเดินทางต่อสู่ เมืองเมืองมัลโม (Malmö)นั้นถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่สามของสวีเดน โดยตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเเละมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ

นำท่านชม ปราสาทมัลโม Malmöhus Slott(ด้านนอก) สร้างขึ้นมาโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวันตกเเละควบคุมการค้าขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนี้เเล้วปราสาทเเห่งนี้ยังโด่งดังเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานที่คุมขังเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งสก็อตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย

จากนั้นนำท่านชม ศาลาว่าการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมืองโดยอาคารเเห่งนี้มีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาโดยตั้งอยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorgetบริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjesonอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อวินค้าตามร้านบริเวณรอบๆจตุรัสตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก
SCANDIC MALMO CITYหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ยุโรป

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:39 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ยุโรป

 1. • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 2. • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 5. • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • • เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
 • • เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง(ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
 • • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น(16ยูโร)
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)
 • • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
 • • 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 • • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 • • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 • • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่
 • • บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
 • • ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 • • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
 • • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 • • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • • หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่น วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 • • รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
 • • หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง
 • • กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง
 • • กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
 • • กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง
  • • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า
  • • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
  • • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank Statement
  • • **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ**
 • • หลักฐานการทำงาน
  • • เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
  • • กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
  • • 
  • • เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
  • • 
  • • นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น
 • • เอกสารส่วนตัว
  • • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • • บัตรประชาชน
  • • สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
  • • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • • กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
  • • 
  • • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
  • • หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
  • • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
  • • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
  • • ***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน
  • • ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น

ทัวร์ยุโรป

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 459 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 65 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม