สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT533

ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย [ เทศกาลกุหลาบ ] 11 วัน 8 วัน (TK)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป , 11 วัน 8 คืน ,
Turkish Airlines (TK)
ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย [ เทศกาลกุหลาบ ] 11 วัน 8 วัน (TK)
โซเฟีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก - โบสถ์โบยาน่า -  VitoshaBoulervard - อารามมรดกโลกรีล่า
พิพิธภัณฑ์ริล่า - พลอฟดิฟ - โบสถ์เซนต์สคอนสแตนตินและเฮเลนา - พิพิธภัณฑ์ Ethnographic Museum - คาซานลัค - หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ
เทศกาลดอกกุหลาบ - สุสานโบราณชาวเธรเชียนแห่งคาซานลัค - โบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า - ตรีเอฟนา - ปราสาทซารีเวทส์
ถนนซาโมวอดสก้า - มาดาระ - เวอร์น่า - มหาวิหารแห่งเมืองเวอร์น่า - สวนสาธารณะซีการ์เดน - คอนสแตนตา - City Park Mall of Constanta
กรุงบูคาเรสต์ - ถนนคิสเซเลฟฟ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน - อาคารรัฐสภา - จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ - ซีบิว - โบสถ์ซีบิว - ซีกิสโอร่า
พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา - บราน - ปราสาทบราน - บราซอฟ โบสถ์ดำ - อาซูก้า - โรงานผลิตไวน์ - ซินาย่า - ปราสาทเปเลส

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - กรุงอิสตันบูล (ตุรกี)
20.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ
23.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK069
วันที่ 2
กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) - โซเฟีย(บัลแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก
04.00 น.
เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโซเฟีย โดยเที่ยวบินที่ TK1027
09.05 น.
เดินทางถึง กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

นำท่านไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิคอเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน

นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกันได้อีกด้วย

จากนั้นแวะไปชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National ArtGallery)

นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย

ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดีและโบสถ์เซนต์จอร์จ(St. George)เป็นโบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
14.00 น.
นำเข้าชม โบสถ์โบยาน่า (Boyana Church) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1979ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังที่สร้างเชื่อมติดต่อกัน โดยอาคารด้านทิศตะวันออกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 และขยายใหญ่ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ภายในมีภาพเขียนสีบนปูนเปียก (fresco) ที่วาดขึ้นในปีค.ศ.1259 ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของศิลปะยุคกลางเช่น ภาพชีวประวัติของเซนต์นิโคลัส, ภาพกษัตริย์และราชินีแห่งบัลแกเรีย, ภาพพระเยซู และสาวกผู้เผยแผ่ศาสนาทั้ง4 องค์, ภาพคู่สามีภรรยา SebastocratoKaloyan และ DesislavaKaloyanผู้อุปถัมภ์ในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ ส่วนอาคารหลังที่ 3 สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 19

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง VitoshaBoulervard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนและสินค้าท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม, อาหารท้องถิ่น
ที่พัก
HOTELFESTA SOFIA หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:34 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป

 • •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโปรแกรมพร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด
  • • เงื่อนไข
   • • ไม่สามารถทำการ REFUND ได้ทุกกรณี
   • • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ทุกกรณี
   • • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ
 • • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ
 • • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
 • • ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ
 • • ค่าน้ำดื่ม(น้ำเปล่า) บนรถโค้ชวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • • ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น <มีวีซ่าแล้วลดท่านละ 2,400 บาท>
 • • ค่าบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าบริการนำทัวร์ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000บาท(ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
 • •  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถและพนักงานบริการฯ
  • • ประเทศโรมาเนีย วันละ 5 ยูโร (รวม 4 วัน เป็นเงิน 20 ยูโร)
  • • ประเทศบัลแกเรีย วันละ 5 ยูโร (รวม 5 วัน เป็นเงิน 25 ยูโร)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3ยูโรต่อท่าน ต่อวัน รวม11 วัน คิดเป็น 33 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าทำธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคาเช็ค ณ วันที่ 11ตุลาคม 2561
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
 • •  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน(เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 • • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44วันหักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วันหักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วันหักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
 • • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
 • • การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 • •  หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
 • • รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2นิ้ว 2ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
 • • สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ใบ
 • • สำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ
 • • สำเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกต้อง)
 • • สำเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกต้อง)
 • • สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล(ถ้ามี)
 • • หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตราประทับ บริษัทที่จดทะเบียนแปล และถูกต้องเท่านั้น
 • • หนังสือรับรองสถานะทางการเงินบัญชีออมทรัพย์ (Bank certificate)โดยต้องขอจากทางธนาคารเท่านั้น
 • • สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)หรือ statement จากธนาคาร ในกรณีที่มีรายการบันทึกข้ามเดือน
 • • หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
 • • กรณีเป็นพนักงาน
  • • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
  • • หากเกษียณอายุ กรุณาชี้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นจดหมาย) เกี่ยวกับที่มาของการเงินและกรุณาแนบเอกสารที่สามารถยื่นยันได้ว่าเกษียณอายุแล้ว เช่น บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯพร้อมประทับตราของบริษัท
 • • กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
  • • จดหมายรับรองจากหน่วยงานและสำเนาบัตรราชการพร้อมประทับตราองค์กร
 • • เกษียณอายุราชการ สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ใบ
 • • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
  • • สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นตชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3เดือน)(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • • กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  • • จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา พร้อมประทับตราสถาบัน
 • • เด็กอายุต่ำกว่า 20ปี
  • • จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดาหากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดาหรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) และบิดาหรือมารดจะต้องไปเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่า
 • • กรณีเป็นแม่บ้าน
  • • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)(ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน)
*** หากเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจำเป็นต้องแปลเพื่อให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น และจำเป็นต้องมีตราประทับจากร้านแปลเอกสาร ทางบริษัท ฯ ใคร่ขออนุญาตให้ท่านผู้เดินทางแปลมาให้พร้อมเพื่อยื่นให้กับทางสถานทูต แต่หากท่านไม่สะดวกที่จะทำการแปลด้วยตนเอง ทางบริษัท ฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือ แต่จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นตามจริง ***
 • •  โปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ กำหนดให้ผู้เดินทางมีสัมภาระใบใหญ่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋าแบบ Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินอาทิ บริการยกกระเป๋าเข้าห้องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่าน้ำหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรือ ภายในประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ, การสูญหายของกระเป๋า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 • • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour)ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • •  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • • หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 • • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • •  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • •  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้า เป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO )
 • • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • •  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
 • •  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
 • • 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • • หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
 • • ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ทัวร์ยุโรป

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 459 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 65 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม