สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT019

ทัวร์ฮ่องกง เวเนเชี่ยน นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า , 3 วัน 2 คืน , 23-25 สิงหาคม 2562 (เต็ม) , 24-26 สิงหาคม 2562 , 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 (เต็ม) , 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2562 , 6-8 กันยายน 2562 (เต็ม)
Air Asia (FD)
SILKA TSUEN WAN HOTEL
ทัวร์ฮ่องกง เวเนเชี่ยน นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)

ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - CITYGATE OUTLET MALL - สะพานชิงหม่า
VICTORIA PEAK - รีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย - สะพานต่ออายุ - เจ้าแม่ทับทิม - พลังจากศาลาแปดทิศ
วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - DUTY FREE - A SYMPHONY OF LIGHTS - มาเก๊า
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - THE PARISIAN MACAO - THE VENETIAN MACAU

กำหนดการเดินทาง

มกราคม 2563
3-5 (เต็ม) , 4-6 , 10-12 (เต็ม) , 11-13 , 17-19 (เต็ม)
สิงหาคม 2562
23-25 (เต็ม) , 24-26 , 30 ส.ค.-1 ก.ย. (เต็ม) , 31 ส.ค.-2 ก.ย.
กันยายน 2562
6-8 (เต็ม) , 7-9 , 13-15 (เต็ม) , 14-16 , 20-22 (เต็ม) , 21-23
ตุลาคม 2562
11-13 (เต็ม) , 12-14 , 18-20 (เต็ม) , 19-21 , 25-27 (เต็ม) , 26-28
พฤศจิกายน 2562
1-3 (เต็ม) , 2-4 , 8-10 (เต็ม) , 9-11 , 15-17 (เต็ม) , 16-18 , 22-24 (เต็ม) , 23-25 , 29 พ.ย.-1 ธ.ค. (เต็ม) , 30 พ.ย.-2 ธ.ค.
ธันวาคม 2562
5-7 , 6-8 , 7-9 (เต็ม) , 8-10 , 13-15 (เต็ม) , 14-16 , 20-22 (เต็ม) , 21-23 , 22-24 , 27-29 (เต็ม) , 28-30 , 29-31 , 30 ธ.ค.-1 ม.ค. (เต็ม) , 31 ธ.ค.-2 ม.ค.

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet
04.00 น
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
06.35 น.
บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD508
10.15 น.
ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็นกระเช้าคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรียญฮ่องกง

ไปยัง เกาะลันเตา เพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง

นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ำมัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนำเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด

จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนำบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกระทิ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คำเดียว “ต้องลอง


หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
ค่ำ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง
ที่พัก
SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่เขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง

นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม

จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได้

จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้

จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม

จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามาตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา

นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทำนิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทำได้มั้ย เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง บริเวณด้านข้างวัดจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
ค่ำ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
ค่ำ
SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:33 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
 • • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • • หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 • • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • •  กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 • •  การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 • • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
 • • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 • • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ทัวร์มาเก๊า

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 621 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 65 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม