สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT065

ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE VAKARUFALHI ISLAND RESORT (PG/UL/FD) 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน / 7 วัน 6 คืน เริ่มเดินทางตั้งแต่ 18 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

ทัวร์มัลดีฟส์ , 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน / 7 วัน 6 คืน ,
Air Asia (FD)Sri Lankan Airlines (UL)Bangkok Airways
VAKARUFALHI ISLAND RESORT
ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE VAKARUFALHI ISLAND RESORT (PG/UL/FD) 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน / 7 วัน 6 คืน เริ่มเดินทางตั้งแต่ 18 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62
Vakarufalhi Island ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลใน South Ari Atoll หาดทรายขาว เป็นเกาะที่สวยงาม เพราะเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำพร้อมศูนย์ดำน้ำที่ได้รับการรับรองจาก PADI เพราะที่แห่งนี้เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังอย่างยิ่ง
ห้องพักที่เหมาะแก่การฮันนีมูนอยู่ใกล้ปะการังมีพื้นที่นั่งเล่นกว้างขวาง ห้องกลางน้ำมีทางลงทะเล ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายพร้อมชมทิวทัศน์ บริการอาหาร
All inclusive บุฟเฟต์อาหารนานาชาติพร้อมอาหารยุโรปและอาหารเมดิเตอร์เรเนียน บาร์ IHAA ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมทิวทัศน์บึงน้ำ

เดินทางจากสนามบินด้วยSeaplane ใช้เวลา 25 นาที
อยู่ใกล้แหล่งดำน้ำชมฉลามวาฬ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

PG
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
Flight
ออกเดินทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 09.30-11.45
เดินทางกลับPG 712 มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ 12.40-19.05
UL
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
Flight
ออกเดินทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) 09.00 - 10.50
ต่อเครื่อง UL115 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์) 13.35 - 14.30
เดินทางกลับ UL104 มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35
ต่อเครื่อง UL402 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ 01.15 - 06.15

อัตราค่าบริการทัวร์มัลดีฟส์

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:50 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์มัลดีฟส์

 • • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี พักฟรี
 • • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักได้
 • • สอบถามราคาเด็กกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • • ค่าที่พักตามแพ็คเกจ
 • • All Inclusiveอาหาร 3 มื้อ รวมเครื่องดื่ม
 • • Seaplane รับส่ง(Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00 หากไฟล์ทมาถึงหลัง 16.00 จะไม่สามารถเข้ารีสอร์ทได้ ต้องรอวันรุ่งขึ้น)
 • • พนักงานต้อนรับสนามบิน
 • • Welcome Drink
 • • ฟรี Board games, beach volley ball, badminton, table tennis and darts.
 • • ฟรี Live band and cultural show
 • • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ
 • • ฟรี Wifi พื้นที่ส่วนกลาง
 • • ค่าประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท
 • • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 • • กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
 • • ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • • การบิน Drone ในรีสอร์ทเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้าท่านอื่น รีสอร์ทส่วนใหญ่จึงไม่อนุญาตให้นำ Drone ขึ้นบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการนำ Drone ขึ้นบิน
การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
 • • งวดแรกภายใน 2 วัน หลังจากการจอง ชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท / ท่าน
 • • งวดที่สอง ชำระเงินที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
 • • หากทำการจองน้อยกว่า 35 วัน ชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • • หน้าพาสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน
 • • อีเมล์
 • • เบอร์โทรศัพท์
 • • ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • • ตั๋วเครื่องบิน หากทำการยกเลิกไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้

ทัวร์มัลดีฟส์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 589 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 65 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม