สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT065

ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE MALDIVES ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLAS 4 วัน 3 คืน (PG)

ทัวร์มัลดีฟส์ , 4 วัน 3 คืน ,
Bangkok Airways (PG)
Adaaran Prestige Ocean Villas , Adaaran Select Huddhuranfushi
ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE MALDIVES ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLAS 4 วัน 3 คืน (PG)
พัก Ocean Villa 1 คืน
พัก Beach Villa 2 คืน
Special อาหารทุกมื้อ
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า - Adaaran Select Huddhuranfus
06.30 น.
ลูกค้าเช็คอินด้วยตัวเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
09.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG711
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี**
11.55 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว กรุณาเดินตามทางออก และติดต่อ เคาน์เตอร์ Adaaran Select Huddhuranfushi หมายเลข E2 จะมีเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางต่อโดยสปีดโบ๊ทเพื่อเข้าสู่รีสอร์ทถึงที่พัก พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม เช็คอินเข้าห้องพักบนหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบันยัน ตั้งแต่เวลา 19.30 - 21.30 น.
ที่พัก
Adaaran Select Huddhuranfushi Beach Villa ห้อง Garden Villa ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
Adaaran Select Huddhuranfushi - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมของทางรีสอร์ท - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท 07.30 - 09.30 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ดำน้ำรอบเกาะ หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมโดยติดต่อโดยตรงที่รีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ดำน้ำโดยรีสอร์ท)
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบันยัน ตั้งแต่เวลา 12.30 - 14.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ำที่สระ และรับบริการเครื่องดื่มจากบาร์ต่างๆ ในบริเวณรีสอร์ท เสิร์ฟบิสกิทและคุกกี้บุฟเฟ่ต์ สามารถขอรับบริการที่ห้องอาหารบรีซ ในเวลา 16.00 - 17.00 น.
..... น.
กิจกรรมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (Sunset Cruise)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบันยัน ตั้งแต่เวลา 19.30 - 21.30 น.
ที่พัก
Adaaran Select Huddhuranfushi Beach Villa ห้อง Garden Villa ระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการทัวร์มัลดีฟส์

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17:41 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์มัลดีฟส์

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 • • สปีดโบ๊ท รับ - ส่ง สนามบิน - โรงแรม
 • • ฟรี กิจกรรมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน 1 ครั้งต่อการเข้าพัก
 • • ฟรี กิจกรรมเรือคายัค 30 นาที
 • • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด เกิน 20 กำโลกรัม
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • • ทิปพนักงานโรงแรม ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน
 • • ชำระยอดเต็มจำนวน หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

ทัวร์มัลดีฟส์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม