สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT320

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์พม่า , 3 วัน 2 คืน ,
Bangkok Airways (PG)
MANDALAY SHWE PHYU HOTEL
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)

มัณฑะเลย์ - เมืองอังวะ - วิหารมหาอ่องมเยบองซาน - ผ่านชมหอคอยอังวะ - วัดบากะยา
สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์ - พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ - มิงกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - วัดกุโสดอ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ - วัดพระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์อูมินทงแส่ - วัดขุนอูพอนยาชิน - เจดีย์กองมูดอว์ 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - เมืองอังวะ - วิหารมหาอ่องมเยบองซาน - ผ่านชมหอคอยอังวะ - วัดบากะยา
09.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ Fสายการบินบางกอก แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ***ทุกท่านสามารถพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ได้ที่ห้องรับรองผู้โดยสาร Boutique Lounge***
11.55 น.
บินตรงสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.20 น.
เดินทางถึง สนามบินมันฑะเลย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

จากนั้นนำท่านนั่งเรือข้ามฟากไป เมืองอังวะ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าถึง 5 ครั้ง ในช่วง 360 ปีระหว่าง ค.ศ.1365 ถึง ค.ศ.1842 ทั้งในสมัยราชวงศ์อังวะ ราชวงศ์ตองอู และราชวงศ์อลองพญา เมืองอังวะมีทำเลที่ตั้งเป็นเมืองเกาะคล้ายกรุงศรีอยุธยาในหน้าน้ำจะเข้าถึงอังวะได้ทางเดียวคือทางเรือ

นำทุกท่าน นั่งรถม้า เพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอังวะ

นำท่านชม วิหารมหาอ่องมเยบองซาน หรือ เมห์นูอ๊อกคยัง อันมาจากชื่อของพระนางเมห์นู มเหสีของพระเจ้าพะคยีดอว์ ผู้เป็นยายของพระนางศุภยลัต พระราชินีองค์สุดท้ายของพม่า ส่วน ‘อ๊อกคยัง’ หมายถึง วัดที่สร้างด้วยปูน วัดใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยปูนตามแบบโครงสร้างไม้ดั้งเดิมที่พังทลายลงในช่วงแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381 โครงสร้างดั้งเดิมนั้นว่ากันว่าสวยอลังการมาก มีหอสวดมนต์ที่มีหลังคาซ้อนสูงมากมายถึง 7 ชั้น เคยเสียหายหนักเมื่อตอนแผ่นดินไหว แต่พระนางชินพยูมะสินพระธิดาของพระนางเมห์นู โปรดให้บูรณะขึ้นมาใหม่ภายหลัง

ผ่านชม หอคอยเมืองอังว สร้างขึ้นเพื่อใช้สังเกตุการณ์ข้าศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1822 หอนี้เกิดการเอียงตัว หรือทรุดตัว หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1838 หลังจากนั้นได้รับการบูรณะใหม่ แต่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนหอคอย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ วัดบากะยา สร้างเมื่อ พ.ศ.2386 ในสมัยพระเจ้าพะคยีดอว์ หรือ ‘พระเจ้าจักกายเมง’ กษัตริย์องค์ที่ 7 ของราชวงศ์คองบองอยู่นอกกรุงอังวะทางทิศใต้ แกะสลักจากไม้สักทั้งหลัง ภายในวัดนี้มีเสามากถึง 267 ต้น ยอดหลังคามีหลายชั้น ฝีมือและลวดลายการสลักไม้ในวัดบากายานี้ถือว่าล้ำค่ามากเมื่อเทียบกับวัดอื่นๆในพม่า ซึ่งเป็นงานแกะสลักแบบสกุลช่างอยุธยา สังเกตุได้จาก ‘ครุฑยุดนาค’ ที่มีพลังเหมือนจะกระโจนบิน สันนิษฐานว่าชาวอังวะปัจจุบันคือกลุ่มคนสยามที่ถูกกวาดต้อนมาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกพ่าย ชาวพม่าเรียกคนอยุธยากลุ่มนี้ว่า ชาวโยเดีย วัดแห่งนี้ยังไม่ได้รับการบูรณะดังนั้นหากใครอยากเห็นวัดไม้ขนาดใหญ่ฝีมือดั้งเดิมก็ไม่ควรพลาด ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรือข้ามฟากกลับเมืองมัณฑะเลย์
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
MANDALAY SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์ - พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ - มิงกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - วัดกุโสดอ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400

นำท่านชม สะพานอูเบ็ง สร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวกว่า 1,200 เมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่าอูเบ็ง เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จำนวน 1,208 ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว

นำท่านเดินทางสู่ วัดมหากันดายงค์ ให้ทุกท่านได้ทำบุญถวายปัจจัย และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,400 รูป ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่าพันรูป และมีพระภิกษุจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ

นำท่านเที่ยวชม วัดชเวนันตอ (Shwenuntow Temple) เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างขึ้นในของสมัยพระเจ้ามินดงด้วยไม้สักทองชั้นดี แกะสลักศิลปะช่างมัณฑะเลย์แบบเก่าที่มีเอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชั้น พร้อมปิดทองสุกสว่างทั้งหลัง แต่ต่อมาได้ถูกยกให้เป็นสำนักสงฆ์ แม้ว่าสีเหลืองอร่ามของทองคำจะจืดจางลงไปตามกาลเวลา แต่ภายในตัววัดด้านในก็ยังปรากฏสีทองสุกสว่างให้ได้ชม นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังถือเป็นพระราชวังเก่าของพม่าที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามที่สุดอีกด้วย หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบัน และยังเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อ และสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! กุ้งเผา
บ่าย
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิระวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ำอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน ครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน

นำท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ เป็นผลสำเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทำการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการทำสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจำนวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจำนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทำการซ่องสุมกำลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

และไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือ ระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน

นำท่านชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ สมควรแก่เวลาล่องเรือกลับตามเส้นทางเดิม

นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่าเป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความสูง 240 เมตรด้วยเพราะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งลูกที่เต็มไปด้วยรูปปั้นพระพุทธรูปต่างๆ มีให้เห็นกันตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงบนยอด ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารซูตองพญาบนยอดเขา พระพุทธรูปชเวยัตดอร์ปิดทองขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์ซูตองพญา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาได้อีกด้วย รอบๆวิหารยังมีระเบียงให้ได้ยืนชมทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์ มองเห็นทั้งแม่น้ำอิรวดี พระบรมมหาราชวัง รวมถึงวัดกุโสดอว์ และด้วยความที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของมัณฑะเลย์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
MANDALAY SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์พม่า

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11:47 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์พม่า

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทาง 25 USD/ท่าน
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • • ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด
 • • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • • มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
 • • ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 • • กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • • เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ทัวร์พม่า

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม