สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT416

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม พระธาตุอินทร์แขวน 7 วัน 6 คืน (8M)

Wholesale Selected / คุณจุ๊บแจง 02-5393399 : รหัส RGN4-8M Gold IV Yangon Grand 7 Days
ทัวร์พม่า , 7 วัน 6 คืน ,
Myanmar Airways (8M)
KYAIKHTO HOTEL , Best Western Green Hill , MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN , MANDALAY HILL RESORT , MYANMAR TREASURE RESORT INLE
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม พระธาตุอินทร์แขวน 7 วัน 6 คืน (8M)
เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดดัมมะหยั่นจี - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล
วัดชเวกู่จี - เจดีย์ชเวสันดอ - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - สะพานไม้อูเบ็ง - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ - สก๊อตมาเก็ต - ชมช้างเผือก - วัดมหามัยมุนี - เมืองเฮโฮ - วัดชเวยันเป - พระบัวเข็ม

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
16.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก
19.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 332 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.00 น.
ถึง สนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
(กรุณานำกระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนอง

นำท่าน ตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณรนับพันรูป (ถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา เช่น สมุด และเครื่องเขียน สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้น ตรี โท และเอก

นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระเจดีย์ในสมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์

นำชม พระราชวังบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบริเวณที่เคยเป็นตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันยังขุดไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่าพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี
บ่าย
ออกเดินทางสู่ คินปุนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ถึงคินปุนแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปบนเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยู่รอบๆ และตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก

ใช้เวลาเดินทางอีกเพียง 10 นาที ถึง พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ทีโย (Kyaikhto Pagoda) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา ให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังรับประทานอาหาร อิสระพักผ่อน หรือนั่งสมาธิที่บริเวณองค์พระธาตุตามอัธยาศัย
ที่พัก
KYAIKHTO HOTEL / YOEYOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า (ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน)

อัตราค่าบริการทัวร์พม่า

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16:25 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์พม่า

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมันบินภายในประเทศ
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • • ค่าวีซ่าพม่า
 • • ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 35 USD/ท่าน
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกและกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • • ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด
 • • ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25 USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง)
 • • เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
 • • ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 • • กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • • เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
 • • เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ทัวร์พม่า

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม