สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT341

ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช วอลเตอร์พีคฟาร์ม 9 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ , 9 วัน 7 คืน ,
Thai Airways (TG)
AUCKLAND GRAND MILLENNIUM , ROTORUA SUDIMA HOTEL , QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL , HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL
ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช วอลเตอร์พีคฟาร์ม 9 วัน 7 คืน (TG)
อ็อคแลนด์ - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านQueen street - Parnell Village - หอคอยสกายทาวเวอร์ - มาตามาตา - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท
โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์มทัวร์ - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ทะเลสาบโรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไว
โตโม่ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - CHURCH OF GOOD SHEPHERD - โอมาราม่า - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์
เรือกลไฟโบราณ - ทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - การกระโดดบันจี้ - เจ้ทโบ๊ท - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์
ทะเลสาบวานาก้า - ฮาสท์ - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์
15.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18.45 น.
ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันที่ 2
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) - ช็อปปิ้ง
10.45 น.
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม เมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน

นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์

นำท่านผ่านชม ย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง

ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
AUCKLAND GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์นิวซีแลนด์

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 16:39 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์นิวซีแลนด์

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซ่าขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)
 • • *** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
 • • *** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปได้ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
 • • *** ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะ
 • • *** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า
 • • หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 • • *** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
 • • *** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแต่ละวัน
 • • *** กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
 • • *** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเหนือการควบคุมของเรา
 • • *** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไม่ทำประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • • *** ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบินจะจัดที่นั่งตามความเหมาะสม
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน
 • • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • • สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%
 • • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้นเงื่อนไขการคุ้มครอง
  • • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
  • • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
  • • ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • • ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทางเ
  • • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • • ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
 • • ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • • กรุ๊ปเดินทางทางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 อนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 30 กิโลกรัม กรุ๊ปที่เดินทางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป อนุญาตให้โลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมต่อท่านสำหรับการบนไทย ส่วนสายการบินภายในประเทศโหลดได้ 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 • • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
 • •  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน
 • • สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
 • • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • • แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท
 • • แจ้งล่วงหน้า 21 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
 • • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 25-30 วัน หากมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจะต้องเลื่อนวันรับผลวีซ่าออกไปอีก ขณะนี้ตัวแทนพิจารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และการพิจารณาอาจจะนานกว่าเดิม รบกวนทุกท่านเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง และยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยังต้องนำเล่มพาสปอร์ตไปรูดเล่มเหมือนเดิม แต่จะไม่นำเล่มเข้าสถานฑูต ส่วนผลวีซ่าจะส่งมาทางที่บริษัทฯ เป็น E-Visa (กระดาษ A4) **หากท่านใดต้องการใช้พาสปอร์ต เพื่อเดินทางรบกวนแจ้งกับบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อดำเนินการคืนท่านกลับไป** หมายเหตุ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปหรือแบบครอบครัวเท่านั้น หากท่านใดต้องใช้พาสปอร์ต จำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท/ท่าน
 • • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีหน้าว่างติดกัน อย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า รบกวนถ่ายเรคคอร์ดในเล่มแนบมาด้วย
 • • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
 • • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น** หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของ แต่ละสถานฑูต) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น** หากเป็นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลที่สถาบันที่ได้รับรองการแปลที่ถูกต้องตามสถานฑูตต้องการเท่านั้น
  • • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ : ใช้ หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันที่เริ่มเข้าทำงาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  • • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • • กรณีเกษียณอายุ: ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทำงาน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนล่าสุด พร้อมแนบ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ถ้ามี)
  • • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้น ว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ กรณีปิดเทอมใช้สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
  • • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน เป็นภาษาอังกฤษ โดยชี้แจ้งว่า ค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือนเท่าไร พร้อมแนบ สำเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี มาด้วย
 • • หลักฐานการเงิน (ประเภทออมทรัพย์)
  • • ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องตรงตรงตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมประทับตราจากธนาคาร (ทุกท่านต้องมีหลักฐานการเงินในการยื่นวีซ่า)
  • • กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย (Bank Guarantee) เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย )
 • • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หมายเหตุ..ต้องแปลจากสถาบันที่ได้รับรองการแปลที่ถูกต้องเท่านั้น
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์:
  • • สูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ได้รับรองการแปลเท่านั้น)
  • • หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา ผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • • หากไม่ได้เดินทางทั้งบิดาและมารดา พร้อมกันทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดาทั้งคู่ อนุญาตให้เดินทางกับใคร โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • • กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า)
 • •  หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
 • • หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • •  การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
 • • กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า?
 • • **** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว***
 • • **** เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
 • • เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***

ทัวร์นิวซีแลนด์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม