สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT038

แกรนด์ตุรกีตะวันออก ตำนานเรือโนอาห์ เทือกเขาคอเคซัส 9 วัน 6 คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี , 10 วัน 7 คืน ,
Turkish Airlines (TK)
ELITE WORLD VAN HOTEL , Kale Kars Hote , Sheraton Hotel georgia , Borjomi-Likani Hotel , Biltmore Hotel
แกรนด์ตุรกีตะวันออก ตำนานเรือโนอาห์ เทือกเขาคอเคซัส 9 วัน 6 คืน (TK)

ท่องเที่ยวแกรนด์ตุรกี ตะวันออก 10 วัน 7 คืน
ชมดินแดนแห่งตำนานเรือโนอาห์
เข้าชมพิพิธภัณฑ์โมเสคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมือง กาซิแอนเทป
ต้นกำเนิดแมวที่มีนัยน์ตา สีฟ้าข้างซ้ายและสีเหลืองข้างขวา หนึ่งเดียวในโลก
ชมผลงานของโมเสคที่มีชื่อเสียงที่สุดและโด่งดังไปทั่วโลก The Gypsy Girl ที่จะมองตามคุณไปตลอดเวลา

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงอิสตันบูล
18.00 น.
พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง)
วันที่ 2
กรุงอิสตันบูล - เมืองวาน
04.00 น.
เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เปลี่ยนเที่ยวบิน เพื่อบินต่อภายในประเทศ)
06.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองวาน Van โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2746 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง)
08.05 น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองวาน Van ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศตุรกี เมืองวาน ได้รับฉายาว่า The Pearl of The East เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สิ่งที่ทำให้เมืองวานมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้านหนึ่งคือ แมว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีขนฟูสีขาว และมีนัยน์ตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกัน โดยที่ข้างหนึ่งจะมีสีฟ้า และอีกข้างหนึ่งมีสีเหลือง นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่เมืองวานเท่านั้น ซึ่งมีที่เดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกีได้มีกฎหมายกำหนดให้เป็นสัตว์สงวน ไม่สามารถนำออกนอกประเทศเพื่อขยายพันธุ์ได้

นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทวาน Van Castle ตั้งอยู่นอกเขตเมืองใหม่ สร้างขึ้นในสมัย Uratian เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ซึ่งรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหร่าน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า The Saduri สร้างโดยกษัตริย์ Saduri II ในระหว่าง 764-735 ก่อนคริสตกาล ปราสาทแห่งนี้ถูกค้นพบโดยชาวรัสเซีย ภายในมีวัดที่มีศิลาจารึกภาษาลิ่มของ Uratian และยังมีห้องต่าง ๆ ที่ล้ำยุคจนน่าแปลกใจอีกหลายห้อง เช่น ห้อง Container ที่ใช้เก็บพวกข้าว ข้าวโพด และธัญพืช Royal Bathroom และที่เก็บน้ำหรือ Cistern โดยมีทะเลสาบวานล้อมรอบ เพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ด้านล่างของป้อมสร้างด้วยหินบะซอลท์ ส่วนด้านบนสร้างด้วยอิฐที่ทำจากโคลนตากแห้ง ส่วนกำแพงสร้างภายหลังในยุคกลาง ด้านบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองงาน เนื่องจากจะมองเห็นทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง ด้วยความที่ทะเลสาบวานเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกีเมื่องมองจากด้านบนของปราสาทจะเป็นภาพแบบพาโนรามาสุดสายตา จนทำให้ไม่เหมือนกับทะเลสาบแต่จะเหมือนกับมหาสมุทรมากกว่า อิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะอัคดาม่า Akdamar Island เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ในทะเลสาบวาน มีพื้นที่ 0.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร Akdamar เป็นภาษาตุรกี แปลว่า เส้นทางสีขาวเป็นชื่อทางการของเกาะ แต่เดิมเกาะนี้มีชื่อว่า Aghtamar ที่ชาว Kurds ที่อยู่รอบ ๆ ทะเลสาบยังใช้เรียกอยู่ ซึ่งชื่อนี้มาจากตำนานของเกาะที่เล่าต่อกันมาว่า อาคบิชอบ ที่ปกครองโบสถ์บนเกาะแห่งนี้ มีลูกสาวชื่อ ทามาร่า ซึ่งเธอชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจ ต่อมาทามาร่าก็หลงรักกับชายหนุ่มที่อยู่อีกเกาะหนึ่ง ซึ่งชายหนุ่มผู้นั้นว่ายน้ำข้ามเกาะมาหาทามาร่าเป็นประจำ โดยที่ทามาร่าจุดไฟส่องทางแสดงถึงจุดนัดพบ จนวันหนึ่งอาคบิชอบสงสัยในตัวลูกสาวจึงจับลูกสาวขังไว้ในห้อง เมื่อถึงเวลานัดหมายอารคบิชอบ ก็ส่องไฟไปยังที่ต่าง ๆ จนชายหนุ่มสับสน ว่ายน้ำวนเวียนไปมาอยู่หลายรอบ จนกระทั่งหมดแรง ก่อนที่ชายหนุ่มผู้นั้นจะสิ้นใจได้ตะโกนออกมาว่า “Akh Tamara” แปลว่า โอ้ ทามารา จึงเป็นที่มาของชื่อโบสถ์แห่งนี้

นำท่านชมความสวยงานภายใน โบสถ์อัคดามา Akdamar Church เป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนีย สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 915-921 โดยกษัตริย์ Gagik I Arcruni แห่งราชวงศ์ Vaspurakan ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Trdat Mendet หรือที่รู้จักกันในชื่อ Manuel ผู้สร้างโบสถ์ใน Ani โบสถ์นี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู เป็นโบสถ์รูปทรงกางเขน ผนังโบสถ์ตกแต่งด้วยภาพสีของเฟรสโก้ Fresco มีชื่อของพระเยซูอยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์ ด้านหน้าโบสถ์แกะสลักเป็นรูปภาพจากพระคัมภีร์เก่าและใหม่

จากนั้นนำท่านนั่งเรือกลับสู่ชายฝั่งที่เดิม เดินทางโดยรถโค้ชสู่ ปราสาทโฮเซฟ Hosap Castle ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1613 โดยกษัตริย์ Mohmood Suliaman แห่งอาณาจักร Uratu เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว โดยการสันนิษฐานถึงกองทัพของกษัตริย์มะห์มูด เดินทางไปอิหร่านผ่านมาในเส้นทางนี้และแวะพักแรมที่นี่ในสมัยของออตโตมัน ซึ่งปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการป้องกันการถูกรุกรานจากข้าศึก มีหอคอยเฝ้าตรวจตรา และกำแพงล้อมรอบปราสาทซึ่งทำมาจากดินเหนียว โดยที่ปราสาทมีกำแพงถึง 3 ชั้น ชั้นแรกจากด้านบนสุดเป็นวังของกษัตริย์มะห์มูด หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 17 อาณาจักรออตโตมันได้เข้ายึดครองและในศตวรรษที่ 18 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น ทำให้บางส่วนของปราสาทแห่งนี้เสียหาย และในปี ค.ศ. 2011 ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีก วัดความสั่นสะเทือนได้ 7 ริกเตอร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 700 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 4,500 คน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ที่พัก
Elite World Van หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรกี

อัตราค่าบริการทัวร์ตุรกี

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12:09 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ตุรกี

 • • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่ากรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
 • • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 • • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
 • • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน รวมเท่ากับ 27 USD)
 • • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ใบละ 1USD
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 • • งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 • • ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

ทัวร์ตุรกี

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม