สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT443

ทัวร์กอล์ฟคุนหมิง 2 สนาม [ครบ 3 ก๊วนออกรอบ] 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ตีกอล์ฟ จีน , 4 วัน 3 คืน ,
Thai Airways (TG)
KAIWAH PLAZA INTERNATIONAL , SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT
ทัวร์กอล์ฟคุนหมิง 2 สนาม [ครบ 3 ก๊วนออกรอบ] 4 วัน 3 คืน (TG)
ออกรอบ ณ สนาม MOUTAIN COURSE (SPRING CITY) 18 หลุม 
ออกรอบ ณ สนาม LAKE COURSE (SPRING CITY) 18 หลุม 
คุนหมิง - วัดหยวนทง

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพ - คุนหมิง
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.45 น.
ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)
14.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT
วันที่ 2
ออกรอบ ณ สนาม MOUTAIN COURSE (SPRING CITY) 18 หลุม – คุนหมิง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
ให้ท่านจะได้เริ่มเล่นกอล์ฟรอบแรกที่สนามที่สร้างเป็นแห่งแรกของสปริง ซิตี้ กอล์ฟ & เลค รีสอร์ท คือ MOUNTAIN COURSE ที่ออกแบบโดย แจ็ค นิคลอส ประสบการณ์แรก ที่ท่านจะได้รับ คือ ณ แท่นทีออฟจะมีสภาพราวกับกรีนที่ใช้พัท เนื่องจากใช้หญ้าเบนท์ (BENT) ทำแท่นทีออฟ และ กรีน หญ้าชนิดนี้ปลูกได้แต่ในที่ซึ่งมีอากาศเย็น ดังนั้นเราจึงไม่เคยพบที่สนามใดๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ ภูเขาและทะเลสาปที่รายรอบสนามกอล์ฟ อาจทำให้ท่านคิดไป ได้ว่ากำลังเล่นกอล์ฟอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม GREEN FEE, CADDY และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป CADDY)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบเซต ณ คลับเฮ้าส์ จากนั้นให้ท่านได้ออกรอบต่อ
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT

อัตราค่าบริการทัวร์ตีกอล์ฟ จีน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:46 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ตีกอล์ฟ จีน

 • •  ค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งที่นั่งชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) แบบหมู่คณะ ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • • พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ต้องพักเป็น พักเดี่ยว ตามเงื่อนไข
 • • ค่าสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดเบื้องต้น
 • • ค่าวีซ่าจีน (แบบธรรมดา ยื่น 4 วันการ)
 • • ค่าแพคเกจกอล์ฟ 2 วัน วันละ 18 HOLES
 • • ค่า GREEN FEE , รถกอล์ฟสำหรับ 2 ท่านต่อ 1 คัน , ค่าบริการ CADDY
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (กำหนดการเข้าพักห้องละ 2 ท่าน)
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • • ค่าบริการและค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมคนขับรถ
 • • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • • กรณีตั๋วเครื่องบินเต็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของที่นั่งว่างและค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินมีการปรับขึ้นราคาสูงขึ้น
 • • ค่าทิปแคดดี้ (วันละ 100 หยวน / สนาม / วัน รวม 200 หยวน ต่อท่านต่อทริป ท่านสามารถชำระโดยตรงได้ที่แคดดี้)
 • • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการและความพึงพอใจของท่าน)
 • •  กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังทำการจอง ภายใน 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน
 • • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • •  กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชำระมัดจำเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถ REFUND ได้ เช่น ค่าบัตรโดยสาร, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น
 • •  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศจีนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและจีน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทไม่รับผิดชอบหากเกิด กรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด
 • • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดจากสาหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ทัวร์ตีกอล์ฟ

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม