สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT616

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ ฮิโรชิม่า นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงชินคันเซน 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น , 6 วัน 4 คืน ,
Thai Airways (TG)
Active Resorts Fukuoka Yahata , Hotel Nishi-Nagato Resort , New Tanaka , ANA Crowne Plaza Hiroshima
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ ฮิโรชิม่า นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงชินคันเซน 6 วัน 4 คืน (TG)
ฟุคุโอกะ - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ ฮิโรชิมา - ชุกเคอิ การ์เด้น - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมา - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า - สะพานไม้คินไตเกียว
วัดรุริโคจิ - ถ้ำอากิโยชิได - สะพานสึโนะชิมะ - ประภาคารสึโนะชิมะ - คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ
ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ - ช้อปปิ้ง โมจิโกะ เรโทร - ภูเขาซารากุระ - ช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร
21.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2
กรุงเทพฯ - ฟุคุโอกะ - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ ฮิโรชิมา - ชุกเคอิ การ์เด้น - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า(มรดกโลก) - ช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8106 Charter Flight ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.20 น.
ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีฮากาตะ เพื่อให้ท่านได้นั่ง รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆในญี่ปุ่น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งน้ำ เพราะมีแม่น้ำใสสะอาดไหลผ่านถึง 6 สาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบฮิโรชิม่าสไตล์ โอโกโนมิยากิ
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ชุกเคอิ การ์เด้น สวนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตั้งอยู่ใจกลางฮิโรชิมะ และถูกกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานที่ ที่มีความงดงามระดับชาติ สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ หรือราว 400 ก่อน โดย ซามุไรผู้ครองนคร อาซาโนะ นางะอากิระ โดยสร้างเป็นแบบวิลล่า การ์เด้น สวนนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ชาวฮิโรชิม่า เพราะสไตล์การออกแบบที่เป็นแบบฉบับของสวนในสมัยนั้น

นำท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออธิษฐานให้โลกมีแต่สันติภาพตลอดกาล ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองฮิโรชิม่าซึ่งเป็นจุดทิ้งระเบิดปรมาณู ชมสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรชิม่าโดมปรมาณู สถาปัตยกรรมที่ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในฮิโรชิม่า แต่กลับไม่มีการทรุดตัวหรือถล่มลงมาราวกับปาฏิหารย์ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์ยูเนสโก

ได้เวลาอันควรนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ถนนฮอนโดริ ย่านการค้าถนนคนเดินแบบมีหลังคา มีการปิดการจราจร และเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร อยู่ใกล้กับสวนสันติภาพ ทอดตัวไปทางทิศตะวันออกประมาณครึ่งกิโลเมตร **ห้ามพลาด อาหารจานเด็ดของฮิโรชิม่า โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่า**
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบคุชิคัทสึ ซีฟู้ด และผัดเสียบไม้ทอด

หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชม เทศกาลงานประดับไฟ “Hiroshima Dreamination” ที่จัดเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 17 พ.ย. - 3 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น. ทั้งเมืองจะประดับประดาไปด้วยไฟ 1.4 ล้านดวง บนถนน Peace Boulevard ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรม
ที่พัก
ANA Crowne Plaza Hiroshima หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16:34 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
 • • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
 • • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • • น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • • กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสำรองที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาส่งอีเมลหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจำท่านละ 20,000 บาท
 • • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน
 • • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
**เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด**

ทัวร์ญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม