สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT615

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ชมเทศกาลประดับไฟ 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น , 6 วัน 4 คืน ,
Thai Airways (TG)
Nikko Huis Ten Bosch , Wataya Besso Hotel , Sanai Kogen Hotel , Rembrandt Hotel Oita
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ชมเทศกาลประดับไฟ 6 วัน 4 คืน (TG)
ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ - โออิตะ
เมืองเบปปุ - บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟูอิน - เทือกเขาคูจู  
ยอดเขาไดเคนโบะ - ช้อปปิ้งโทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต - ซากะ ยูเรชิโนะ 
คาชิมะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - เฮ้าส์เทนบอช -ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้ ฮากาตะ 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร
21.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2
กรุงเทพฯ - ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ - โออิตะ
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8106 Charter Flight ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.20 น.
ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

ออกเดินทางสู่ ตำบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย

นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุด สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษา ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือในบ่อน้ำให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น
บ่าย
ออกเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม และชิมสตรอเบอร์รี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน ดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุกิฮะ

ให้ท่านนมัสการ ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ ศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงสดกว่า 90 เสาทอดยาวเรียงรายไปจนถึงภูเขา ที่อุกิฮะอินาริ มีเทพเจ้าจาก 3 แห่งถูกนำมาบูชาไว้ คือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ศาลเจ้ามัตสึโมโตะ และศาลเจ้าดาไซฟุ เดินไปตามทางมุ่งสู่ศาลเจ้า จะได้เห็นวิวเมืองอุกิฮะแบบพาโนราม่า เป็นสุดยอดสถานที่ที่คุณจะเห็นได้ภาพเสาโทริอิสีแดงประกายตัดกับวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานี้

ได้เวลาเดินทางต่อไปยัง โออิตะ เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม ที่เชื่อมต่อรถไฟหลายสาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์
ที่พัก
Rembrandt Hotel Oita หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16:41 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม