สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT147

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ลานสกี 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น , 5 วัน 3 คืน , 28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 (เต็ม) , 29 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 (เต็ม)
Air Asia X (XJ)
TOKYO HOTEL , FUJI HOTEL
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ลานสกี 5 วัน 3 คืน (XJ)
 • สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี
 • ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
 • ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส
 • ให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.-1 ม.ค. (เต็ม) , 29 ธ.ค.-2 ม.ค. (เต็ม)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
20.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
วันที่ 2
สนามบินนาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปีทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมี ชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง

นำท่าน ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ /กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ทางบริษัทขอสงวนสืทธิในการคืนค่าใช้จ่าย) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรกชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก
FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า

จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่
฿43,900
เด็กอายุ2ปี แต่ไม่ถึง12ปี [มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน ท่านละ
฿43,900
เด็กอายุ2ปี แต่ไม่ถึง7ปี [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
฿42,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿7,900
ผู้ใหญ่
฿43,900
เด็กอายุ2ปี แต่ไม่ถึง12ปี [มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน ท่านละ
฿43,900
เด็กอายุ2ปี แต่ไม่ถึง7ปี [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
฿42,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
฿7,900
ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10:18 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น

 • • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • • การชำระค่าบริการ
  • • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
  • • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
 • • การยกเลิกการเดินทาง
  • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
  • • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  • • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสาย การบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  • • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ** **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
  • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  • • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัท
อาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

 • • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ - ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
 • • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 • • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 • • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 • • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

ทัวร์ญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 535 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 63 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม