สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT611

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได ฟุคุชิมะ โตเกียว 7 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น , 7 วัน 4 คืน ,
Thai Airways (TG)
Shinjuku Granbell Hotel , Grand Hotel Aiju , HOTEL LISTEL INAWASHIRO , MARROAD INTERNATIONAL TSUKUBA
ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได ฟุคุชิมะ โตเกียว 7 วัน 4 คืน (TG)
ปราสาทเซนได - อนุสาวรีย์ท่านไดเมียว - ภูเขาอะทะดะ - ฝึกทำตุ๊กตาญี่ปุ่นโคเคชิ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
วัดเอ็นโซจิ - ชิมข้าวหน้าหมูทอดสูตรยานาอิสุ - ปราสาทนกกระเรียน สึรุงะ - หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูคุ
ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น้ำตกเคงอน - อิบารากิ - อิสระช้อปปิ้งที่โตเกียว - ฮาเนดะ
ตลาดปลานากะมินาโตะ - หลวงพ่ออุชิกุไดบึทสุ - โตเกียว - อิออนมอลล์ - วัดนาริตะซัง - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนได(ประเทศญี่ปุ่น)
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
23.50 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626 ใช้เวลาบิน 5.40 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2
สนามบินเซนได - ปราสาทเซนได(ภายนอก) - อนุสาวรีย์ท่านไดเมียว - นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาอะทะดะ - ฝึกทำตุ๊กตาญี่ปุ่นโคเคชิ หนึ่งเดียวในโลก - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
07.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
**สำคัญมาก ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

จากนั้นนำท่านแวะชมภายนอก ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือที่เรียกว่า "AOBA CASTLE" เนื่องจากว่าตัวปราสาทจริงๆ นั้นได้ถูกทำลายไปแล้วและไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของญี่ปุ่น ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนั้นก็มีแผ่นเหล็กสลักบอกว่าตอนนี้เราอยู่ห้องไหนของปราสาทในสมัยก่อน

นำท่านแวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียว (ตำแหน่งเจ้าเมืองในสมัยก่อน) DATE MASAMUNE ผู้มีฉายาว่า "มังกรตาเดียว" เรียกว่าเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านการทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนี้ที่ทำให้ใครๆ ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะที่นี่มีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์กับวัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่จังหวัดแห่งนี้ก็ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์ มีความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาอะดาทาระ (MOUNT ADATARA) ซึ่งเป็นอีกภูเขาหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ FUKUSHIMA และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 แห่ง ของภูเขาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นและถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้ เพราะตามเส้นทางที่ไต่ขึ้นไปบนภูเขานั้นมีความสวยงามอย่างมาก นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่ปกคุลมไปด้วยสีแดงสีเหลืองและสีเขียวสลับกันไปทั่วทั้งภูเขาอย่างสวยงาม

ให้ท่านทดลองทำ ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลที่มีเพียงตัวเดียวในโลก กล่าวกันว่าตุ๊กตาโคเคชิที่ท่านได้เพ้นท์เองนั้น มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัวคนเพ้นท์อย่างน่าประหลาดใจ หากได้ลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีหัวกลมลำตัวทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายต่างๆ

นำท่านแวะชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีฝูงหงส์จำนวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แม้อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนั้นใหญ่เป็นอันดับสี่ในประเทศญี่ปุ่น และมีภาพสะท้อนของภูเขาบันไดปรากฏอยู่บนผิวน้ำด้วย ความสวยงามนี้ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "กระจกแห่งสวรรค์"
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
INAWASHIRO LISTEL HOTEL WITH ONSEN หรือเทียบเท่า

ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16:06 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น

 • • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • • การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • • การชำระค่าบริการ
  • • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทำจอง
  • • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
 • • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  • • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
  • • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  • • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 • • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นหลัก
 • • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

ทัวร์ญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม