สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT445

โปรแกรมทัวร์มหัศจรรย์ซีอาน ลั่วหยาง เที่ยวนครโบราณซีอาน 5 วัน 4 คืน (9C)

ทัวร์จีน , 5 วัน 4 คืน ,
JIN YUAN FU RUN HOTEL , WU DUO LI CHENG HOTEL , BAO YUAN HOTEL
โปรแกรมทัวร์มหัศจรรย์ซีอาน ลั่วหยาง เที่ยวนครโบราณซีอาน 5 วัน 4 คืน (9C)

เมืองซีอาน • รถไฟความเร็วสูง • เมืองลั่วหยาง • เมืองเจิ้งโจว • วัดเส้าหลิน • ชมการแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน • อุทยานป่าเจดีย์ • เมืองลั่วหยาง • ถนนคนเดินหลี่จิ่นเหมิน • เมืองลั่วหยาง • ถ้ำผาหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) • พิพิธภัณฑ์ลั่วหยาง • เมืองหลิงเป่า • เมืองซีอาน • สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) • ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินซีอานเสียนหยาง

13.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสปริงแอร์ (9C) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

16.35 น

ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน โดย เที่ยวบินที่ 9C7456 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

21.20 น.

เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่พัก

พักที่โรงแรม JIN YUAN FU RUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

เมืองซีอาน • รถไฟความเร็วสูง • เมืองลั่วหยาง • เมืองเจิ้งโจว • วัดเส้าหลิน • ชมการแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน • อุทยานป่าเจดีย์ • เมืองลั่วหยาง • ถนนคนเดินหลี่จิ่นเหมิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลวงเก่าที่ยิ่งใหญ่ของจีน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านสู่ วัดเส้าหลิน หรือ “เสี้ยวลิ้มยี่” เป็นวัดพุทธนิกายเซ็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน สร้างขึ้น ใน ค.ศ. 495 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี ในอดีตเป็นที่พักของ“ท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ” จากอินเดียที่เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศจีน ท่านอาจารย์ตั๊กม้อ เป็นเจ้าอาวาสท่านแรกแห่งเส้าหลิน ที่มีความยอดเยี่ยมทั้งและทางวิทยายุทธ์ ท่านตั๊กม้อเป็นผู้คิดเพลงหมัดมวยขึ้นมาเพื่อใช้ออกกำลังกาย และใช้ป้องกันตัวจากสัตว์ดุร้าย อันเป็นต้นกำเนิดของกังฟูเส้าหลินอันโด่งดัง และ ให้ท่านได้ชม โชว์หมัดมวย ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้ชม

นำท่านชม อุทยานป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน (รถประจำอุทยาน) มีเจดีย์กว่า 200 องค์ ภายในบรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีนในวัดเส้าหลิน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองลั่วหยาง

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินหลี่จิ่นเหมิน เป็นถนนคนเดินที่มีกำแพงเมืองและบ้านเรือนแบบโบราณที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้ ตามทางมีขายอาหารของที่ระลึกของฝากมากมาย ด้านนอกกำแพงเป็นสวนสาธารณะที่ปลูกต้นหลิวเป็นแนวยาวสวยงาม

ที่พัก

พักที่โรงแรม WU DUO LI CHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการทัวร์จีน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:56 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน

 • • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 • • ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
 • • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ
 • • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • • ภาษีน้ำมัน และกาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบิน
  ปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง คำประกันอุบัติเหตุและค่รักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
  ระหว่างการเดินกาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียกรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเตินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือ
  หนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การ
  ประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบ
  คุมของบริษัทฯ
  คำาใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการปรับเปลี่ยนข้อ
  กำหนดเกี่ยวกับการกักตัว หรือขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม
 • • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วโมง
  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมหนังสือรับรอง
 • • ค่าทิปโกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ (บังคับตามระเบียบ
  ธรรมเนียมของประเทศ)
 • • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท สำหรับผู้ที่
  ถือหนังสือเดินทางทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น
 • • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 2,500 บาท กรณีทาง
  รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ป
 • • ค่าดำเนินการวีช่าจีนสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีช่า
  แบบหมู่คณะ ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวี่ซ่าด้วยตนเอง และค่
  ธรรมเนียมวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าว
 • • 

  เอกสารที่ใช้ในการขึ้นขอวี่ช่าท่องเที่ยว (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

 • • สำแาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 • • ไฟล์สแกนหน้าหนังสือเดินทางแบบสี่ หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง รูปภาพควรเห็นรายละเอียด
  ข้อมูลบนหนังสือเดินทางครบถ้วนชัดเจน บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ jpeg หรือไฟล์เอกสาร pdf. เท่านั้น
 • • รูปถ่าย รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือไฟล์รูปถ่ายสี ไม่สวมชุดข้าราชการหรือชุดครุย ควรสวมชุด
  สุภาพ ไม่สวมเครื่องประดับ เปิดหน้าเห็นใบหู **รูปถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายรูปเอง และต้อง
  ไม่ใช่รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ สามารถขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปได้ **
 • • ห้ามมีดเขียน ลงบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายโดยเด็ดขาด
 • • 

  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา

 • •  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
 • • 

  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมญาติ

 • • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนานของบิดามารดา
 • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
 • • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดา ที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดง
  ความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือบารดา
 • • 

  เอกสารที่ใช้ในการนขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

 • • สำเนาหน้งสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย และ
  ต้องมีหน้าว่างสำหรับประกับตราวีซ่า และประทับตราเข้า-ออกประเทศอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • • สแกนหน้าหนังสือเดินทางแบบสี (หรือถ่ายจากโทรศัพท์มีอถือตามตัวอย่าง) (หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตาม
  ตัวอย่าง) รูปภาพควรเห็นรายละเอียดข้อมูลบนหน้าหนังสือเดินทางครบด้วนชัดเจน บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ
  jpeg หรือไฟล์เอกสาร pdf. เท่านั้น
 • • รูปถ่าย รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือไฟล์รูปถ่ายสี ไม่สวมชุดข้าราชการหรือชุดครุย ควรสวมชุด
  สุภาพ ไม่สวมเครื่องประดับ เปิดหน้าเห็นใบหู **รูปถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายรูปเอง และต้องไม่ใช่
  รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ สามารถขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปได้ **
 • • ห้ามขีดเขียน ลงบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายโดยเด็ดขาด
 • • กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการขอวีช่าท้ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผล
  ประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีการระงับการออก
  วิซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
 • • 

  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา

 • • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
 • • 

  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 บีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมญาติ

 • • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา

กรณีชื่อไม่ตรงกับสติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดา ที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดง
ความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

** เพิ่มเต้ม ในกรณีต้องยื่นวี่ซ่เดี่ยวเข้าประเทศจีน **

 • • 

  ค่าใช้จ่ายและค่าบริการนวี่ซ่าเดี่ยว ยื่นปกติ 4 วันทำการ ท่านละ 2,500 บาท
  ค่าใช้จ่ายและค่าบริการนวิซ่เดียว ยื่นด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 4,000 บาท


  ** โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยี่นวี่ซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อยที่สุด 5-7 วัน
  ทำการก่อนวันยื่นจริง ไม่มันรวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ / วันหยุดที่ทางสถานทูตประกาศ และ ไม่นับรวมวันยื่น
  ซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้ **

  ** ระเบียนการใหม่สำหรับการยื่นวิซ่าเตี๋อว ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวที่สถาณฑูตทุกกรณี"*

 • • สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่ง
  ทางบริษัทฯไม่อาจทราบล่วงหน้า
 • • ผลพิจารณาวีซ่า (ฝาน/ไม่ผ่าน) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานภูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด
 • • เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติมกรณีขอวี่ซ่าเดี่ยวสำหรับบุคคลที่เป็นสาวประเภกสอง ดารา และนักข่าว
  ต้องใช้เอกสาร ดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริงเท่านั้น) พร้อมตราประทับ
  ของบริษัทและลายเซ็น หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาขาอังกฤษ พร้อมระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยว
  เท่านั้น สำเนาบุ๊คแบงค์ที่มีการอัพเดทยอดปัจจุบันขั้นต่ำ 50,000 บาท สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา
  บัตรประชาชน
 • • 

  ** กรณีสาวประเภทสอง ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต **
  **กรณีดาราและนักข่าว ผู้เดินทางไม่ต้องเดินทางมาโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียกต้องมา**

 • • เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวี่ซ่าของบุคคลที่เกิดที่ประเทศจีน/ ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า
 • • หนังสือเดินทางไต้หวัน/ฮ่องกง/มาเก๊า หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) หนังสือเดินทางไทย
  แต่สถานที่เกิดเมืองจีน เช่น กวางตุ้ง อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 20 วัน กำการ
  หรือมากกว่านั้น เนื่องจากทางสถานทูตต้องทำการตรวจสอบข้อมูลกับทางประเทศจีน โดยระยะเวล
  พิจารณาขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเป็นหลัก โปรดเผื่อเวลาสำหรับการยื่นวี่ซ่า หากต้องการให้ทางบริ
  ษัทฯดำเนินการยื่นที่ซ่า มีค่าบริการท่านละ 4 ,500 บาท
 • • เตรียมใบเปลี่ยนสัญชาติ หนังสือเดินทางจีนเล่มเก่า หนังสือเดินทางไทยเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีนในเล่ม ใบ
  ถิ่นที่อยู่ หรือเอกสารอื่นๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย ในกรณีที่เอกสารหายต้องไปแจ้งความที่สถานี
  ตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวี่ซ่า
 • • ผู้เดินทางที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC)
  ในการเดินทางและยกเวันการทำวีช่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตให้เข้า-ออกประเทศ
  จีนด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือบัตรเดิน
  ทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC) กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง
  อาจจะต้องตกค้างอยู่ที่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • • ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ โดยมีประเทศ ดังนี้
  ออสเตรีย เบลเยี่ยม สารารณรัฐเซ็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีช ฮังการี ไอซ์แลนด์
  อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย
  สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโกเนีย
  ไม่สามารถยี่นวี่ซ่าแบบด่วนได้
 • • สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไป 24 โดยมีประเทศ ดังนี้ อิสราเอล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน
  ทาจิกิสถาน เติร์กพนิสถาน คาซัคสถาน อิรัก อิหร่าน อียิปต์ ซีเรีย ชาอุติอาระเบีย เลบานอน อินเดีย
  ศรีลังกา ลิเบีย ซูดาน แอลจีเรีย ในอีเรีย ตุรกี เยเมน โอมาน จอร์แดน โซมาเรีย
  ไม่สามารถขอวีซ่า
  กรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ต้องยื่นวี่ซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป
  บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋ว
  เครื่องบิน ค่โรงแรม ฯลฯ
 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป
  บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี
  เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • • ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง
 • • 

  บริษัทฯ หักค่าก้วร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

 • • ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง
  ปริษัทฯ ขอสจวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหนดไม่ว่ากรณีใดด ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • • ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน
  บริษัทฯ ในเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋ว
  เครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน
  บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี
  เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • • ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวน
  บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเวันกรณี
  เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • • สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรญี่ท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่
  ครบตามจำนวนวันที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ
  และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการ
  ยกเลิกของท่าน
 • • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวน
  สิทธิ์วันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วัน
  ก่อนการเดินทาง
 • • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
  ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการนินอางมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดย
  ไม่ได้แจ้งให้ทราบ ทางริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่
  แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • • อัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือ
  ขากลับได้ จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
  ปฎิเสธในการเข้า-ออกประเทาศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบได้ๆ
  ทั้งสิ้น
 • • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำาหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนโขต่างๆ
  ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทั่วร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • • เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผล
  ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
  พิเศษ
 • • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ
  อย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
  เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ
  ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)

ทัวร์จีน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม